top

Archiwum

Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia rady ministrów odnośnie pomocy de minimis dla producentów drobiu i jaj, poszkodowanych z tytułu ograniczeń w obrocie produktami drobiarskimi


Minister Ławniczak zadeklarował, że Agencja Rynku Rolnego będzie mogła rozpocząć przyjmowanie wniosków od podmiotów zainteresowanych uzyskaniem takiej pomocy w ciągu 30 dni.

Krajowa Izba sformułowała uwagi i wnioski dotyczące tego projektu i przekazała je do rozpatrzenia podczas konferencji uzgodnieniowej w ministerstwie rolnictwa w dniu 8 lutego 2008 r.

Projekt rozporządzenia pomija producentów żywca prowadzących działalność poza obszarami A i B, którzy związani byli umowami na dostawy żywca zawartymi przed 1 grudnia 2007 r. z zakładami ubojowych na terytorium A i B.

Jest to sprzeczne z kryteriami zastosowania pomocy określonymi w § 2 ust. 2 projektowanego rozporządzenia:

„Pomoc, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, może być udzielona, jeżeli producent rolny zawarł przed dniem 1 grudnia 2007 r. pisemną umowę, z której wynikało zobowiązanie do dostarczania drobiu, w tym piskląt drobiu, lub jaj drobiu podmiotom prowadzącym działalność na wyznaczonych decyzją 2006/415/WE obszarach A lub B położonych na terytorium Rzeczypospolitej.”

Pondto, jeśli resort rolnictwa przewiduje objęcie pomocą finansową 1600 podmiotów na łączną kwotę 43,5 mln zł, to taka skala planowanych wydatków wskazuje na to, że pomoc ta musi dotyczyć również producentów żywca prowadzących działalność poza strefami.

W związku tym projekt rozporządzenia powinien zostać zmieniony w przedstawionym wyżej zakresie, zapewniającym pomoc dla takich producentów.

Omówione wyżej straty, powstałe z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 2 projektu rozporządzenia, nie ograniczają się tylko do utraconych przychodów mierzonych metodą określoną w pkt. 1 załącznika do projektowanego rozporządzenia (czyli porównania obniżonych przychodów, w okresie od grudnia 2007 do stycznia 2008, z przychodami w okresie wrzesień-listopad 2007 r.

Oprócz utraconych przychodów ze sprzedaży, szacowanych, zgodnie z projektowanymi zapisami w § 4 rozporządzenia (tj. na podstawie faktur dokumentujących przychody) rozporządzenie to powinno uwzględniać również pomoc finansową rekompensującą straty spowodowane przetrzymaniem drobiu na fermach – przymusowym wydłużeniem cyklu produkcyjnego.

Drób został przetrzymany z powodu utraty odbiorców z związku z utworzeniem stref oraz oczekiwania na uzyskanie odstępstwa od zakazów obrotu drobiem.

Opóźnione odbiory drobiu spowodowane były także brakiem krajowych przepisów (niewdrożone w pełni przepisy dyrektywy 2005/94/WE  oraz problemami z interpretacją przepisów określonych w decyzji 2006/415/WE.

Z ankietowych informacji od producentów żywca wynika, że w przypadku produkcji brojlerów kurzych opóźnienia w odbiorze żywca wynosiły w granicach 10 – 14 dni.

Należy w związku z tym opracować sposób wyliczenia strat z tego tytułu, spowodowanych głównie nieefektywnym skarmianiem pasz, oraz odpowiednio uzupełnić przepisy w załączniku do omawianego rozporządzenia.

Uwagi ogólne dotyczące pomocy finansowej dla producentów, którzy ponieśli straty z tytułu wprowadzenia środków ochronnych ograniczeń w obrocie – środków ochronnych:

Izba postuluje o opracowanie kompleksowego programu pomocy dla poszkodowanych producentów, z uwzględnieniem wszystkich udokumentowanych strat w ramach obydwu źródeł ich finansowania:

-pomoc de minimis,

-nadzwyczajne środki wsparcia rynków objętych ograniczeniami weterynaryjnymi.

Programy pomocy z ww. źródeł powinny być przygotowywane równocześnie i odpowiednio skoordynowane, aby nie pominąć żadnego rodzaju strat, które kwalifikują się do wypłaty rekompensat.

powrót