top

Archiwum

Ministerstwo Środowiska opracowało nowe założenia dla przygotowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej


W opracowaniu opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska napisano:


„Projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej był już w 2007 r. przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych i wywołał szerokie zainteresowanie społeczne, co świadczy o dużej wadze problemu uciążliwości zapachowej. Zainteresowanie pracami nad prawnym uregulowaniem problematyki przeciwdziałania uciążliwości zapachowej wyrażały zarówno podmioty dotknięte negatywnym oddziaływaniem tej uciążliwości, jak i podmioty prowadzące działalność mogącą powodować uciążliwość zapachową. Jednakże przygotowany wcześniej projekt ustawy zawierający przepisy o bardzo rygorystycznym, a niekiedy w swej istocie restrykcyjnym charakterze, spotkał się z krytyką partnerów społecznych.

Analiza opinii przedstawionych przez partnerów społecznych w ramach konsultacji społecznych pozwoliła wyciągnąć istotne wnioski co do sposobu i zakresu ingerencji władzy publicznej w problematykę przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Wyrazem tego będzie projekt nowej regulacji w tej materii, który zmierza do kompleksowego uregulowania problematyki uciążliwości zapachowej i w miarę możliwości będzie wolny od niedoskonałości projektu poprzedniej regulacji. W szczególności zakłada się odstąpienie od rygorystycznych sposobów ograniczania uciążliwości zapachowej na rzecz wprowadzenia instrumentów finansowych pełniących rolę bodźców, które będą oddziaływać na podmioty powodujące uciążliwość zapachową i mobilizować te podmioty do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia, bądź wyeliminowania uciążliwości zapachowej powodowanej przez określoną działalność.”


Pełen tekst dokumentu „Założenia dla przygotowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej” – dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/2prawo/prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/ustawy/zalozenia_do_ustawy18.01.08.pdf

powrót