top

Archiwum

Gabinet Marszałka Sejmu odesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt zmiany ustawy o paszach. Powodem jest niezgodność tego projektu z prawem unijnym.


Dotyczy to zmiany polegającej na opóźnieniu do 2012 r. wejścia w życie zakazu importu, produkcji i skarmiania pasz GMO. Takie rozwiązanie zaproponowane przez resort rolnictwa zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 r., pomimo, że sam autor projektu – resort rolnictwa potwierdza w uzasadnieniu do tego projektu, że zakaz jest sprzeczny z unijnym prawem.

Krajowa Izba podtrzymuje swój wniosek o uchylenie art. 15 ust. 1 pkt. 4 z dniem 12 sierpnia 2008 r. przekazany do Ministra Rolnictwa. Stanowisko w tej sprawie zawarte jest w informacji : „Krajowa Izba nie zgadza się z tymczasowym rozwiązaniem proponowanym przez Radę Ministrów - przesunięcie na 2012 r. zakazu dotyczącego pasz GMO.”, zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dniu 14 maja 2008 r.

Odesłanie projektu jednak potęguje obawy, czy sejm zdąży z wycofaniem zakazu.

O tych obawach piszemy na naszej stronie w informacji z dnia 19 maja 2008 r.: „Sektory pasz i produkcji zwierzęcej poważnie obawiają się czy posłom uda się przed wakacjami zmienić ustawę o paszach. ...” Dotyczy to zmiany polegającej na opóźnieniu do 2012 r. wejścia w życie zakazu importu, produkcji i skarmiania pasz GMO. Takie rozwiązanie zaproponowane przez resort rolnictwa zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 r., pomimo, że sam autor projektu – resort rolnictwa potwierdza w uzasadnieniu do tego projektu, że zakaz jest sprzeczny z unijnym prawem.

Krajowa Izba podtrzymuje swój wniosek o uchylenie art. 15 ust. 1 pkt. 4 z dniem 12 sierpnia 2008 r. przekazany do Ministra Rolnictwa. Stanowisko w tej sprawie zawarte jest w informacji : „Krajowa Izba nie zgadza się z tymczasowym rozwiązaniem proponowanym przez Radę Ministrów - przesunięcie na 2012 r. zakazu dotyczącego pasz GMO.”, zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dniu 14 maja 2008 r.

Odesłanie projektu jednak potęguje obawy, czy sejm zdąży z wycofaniem zakazu.

O tych obawach piszemy na naszej stronie w informacji z dnia 19 maja 2008 r.: „Sektory pasz i produkcji zwierzęcej poważnie obawiają się czy posłom uda się przed wakacjami zmienić ustawę o paszach. ...”

Skoro sejmowi udało się ustanowić w czasie 11 dni zmiany w ustawie o VAT, to taka sama skrócona procedura powinna zostać zastosowana w przypadku ustawy o paszach.

Przyłączamy się do pytania i apelu Izby Zbożowo-Paszowej, przekazanego w wystąpieniu z dnia 30 maja 2008 r. wysłanym do Marszałka Sejmu, Premiera, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP:

„Prosimy o informację w jaki sposób Parlament Rzeczypospolitej Polskiej , który powinien dbać o interes własnego narodu, jego gospodarkę i rozwój krajowej przedsiębiorczości, a nie wspierać zagranicznych producentów żywności, którzy zaleją swoją żywnością polski rynek, planuje dostosować przepisy krajowe, tak aby były one zgodne z prawem unijnym nie narażając jednocześnie polskich hodowców zwierząt, producentów mięsa i pasz na bankructwo i upadłość.”

Trudno się dziwić działaniu gabinetu Marszałka Sejmu, skoro w uzasadnieniu do projektu ustawy opublikowanym na stronie internetowej www.minrol.gov.pl – podstrona Legislacja napisano:

„Przepisy wprowadzające w życie zakaz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego (art. 15 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 65 ustawy o paszach) zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską, która trzykrotnie skierowała do Polski pisma (dwa pisma administracyjne oraz uzasadniona opinia skierowana do Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotycząca uchybienia zobowiązaniom wynikającym z rozporządzenia (WE) Nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, wskazujące na ich niezgodność z obowiązującym prawem wspólnotowym.” „W przypadku utrzymania dotychczasowego terminu wprowadzenia zakazu należy zakładać, że Komisja złoży przeciw Polsce pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który najprawdopodobniej wyda wyrok nakazujący jego zniesienie. Niewykonanie wyroku będzie grozić wysokimi karami pieniężnymi.”

powrót