top

Archiwum

Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa przekazała Ministrowi Rolnictwa w dniu 3 czerwca 2008 r. stanowisko sektora rolno-spożywczego na temat GMO


Stanowisko to zostało sformułowane w imieniu rezprezentowanych przez RGŻ - 50 organizacji sektora rolno-spożywczego, w tym także naszej organizacji.

RGŻ oczekuje, że głos tak licznej reprezentacji, zostanie uwzględniony w stanowisku Polski, ktore ma zostać zaprezentowane podczas najbliższego posiedzenia Rady Unii Europejskiej na ten temat.

Rada Gospodarki Żywnościowej uważa, tak samo jak naukowcy i studenci - sygnatariusze listu otwartego do Premiera z dnia 12 maja 2008 r. (tekst listu w informacji z 19 maja br.), że problemy GMO powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem rzetelnej wiedzy, na podstawie dowodów naukowych , a nie na "niejasnych kryteriach społeczno-politycznych."

"Stanowisko Rady Gospodarki Żywnościowej w sprawie propozycji systemu zatwierdzania odmian organizmów genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej.

Rada Gospodarki Żywnościowej reprezentująca organizacje branży rolno – spożywczej z całej Polski przedstawia swoje stanowisko w sprawie trwającej w Unii Europejskiej dyskusji na temat systemu zatwierdzania odmian organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Globalny wzrost cen żywności, który aktualnie obserwujemy, wpływa na wzrost oczekiwań konsumentów i wyzwań dla producentów żywności i pasz. Europejscy rolnicy oraz producenci żywności, aby sprostać tym oczekiwaniom, muszą mieć możliwość wyboru pomiędzy dostępnymi, a zarazem bezpiecznymi technologiami, które umożliwią osiągnięcie światowego poziomu produkcji żywności, pasz oraz paliw.

Zielona biotechnologia stanowi rozwiązanie dla tych problemów. Uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych zapewnia wysokie plony dobrej jakości, przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne.

Rada Gospodarki Żywnościowej wspiera działania zmierzające do określenia jasnych i wykonalnych kryteriów, określających poziomy niezamierzonej obecności nasion genetycznie zmodyfikowanych w materiale siewnym odmian roślin konwencjonalnych. Unia Europejska powinna podejmować działania zmierzające do otwarcia rynku wspólnotowego na oba rodzaje nasion, poprzez ustalenie odpowiednich kryteriów dla producentów rolnych, producentów nasion oraz kanału handlowego. Należy również podjąć działania, celem określenia identyfikowalnego poziomu GMO dla produktów nie wyprodukowanych przy udziale GMO, gwarantujące koegzystencję tych dwóch rodzajów produkcji.

Podczas oceny ryzyka roślin transgenicznych należy brać pod uwagę dotychczasowy dorobek instytucji Unii Europejskiej w tym zakresie (Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz doświadczenie innych krajów słynących z wieloletniej uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych, których powierzchnia według dostępnych danych w roku 2007 wyniosła 114 milionów ha w skali świata.

Uważamy, że kryteria oceny określone przez Unię Europejską powinny być odpowiednio sformułowane i bazować jedynie na dostępnych dowodach naukowych. Nie należy opierać prowadzonej oceny o niejasne kryteria społeczno-polityczne. Dlatego zdecydowanie opowiadamy się przeciwko propozycji Francji wprowadzenia kryteriów socjoekonomicznych do prawa wspólnotowego.

Polska jako członek Unii Europejskiej jest sygnatariuszem umów międzynarodowych, zatem spoczywa na nas obowiązek przestrzegania prawa Unii Europejskiej.

Rozwój rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, obejmujący wykorzystanie inżynierii genetycznej, decyduje obecnie o postępie cywilizacyjnym. Postulujemy zatem o zapewnienie polskim rolnikom i producentom możliwości konkurowania na arenie międzynarodowej oraz funkcjonowania i prowadzenia stabilnej działalności gospodarczej w granicach spójnego z prawem unijnym polskiego prawa.

Nadmieniamy, że dwie organizacje:

1. Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności nie zajęła stanowiska w ww. sprawie,

2. Krajowa Unia Producentów Soków wstrzymała się od głosowania

z 52 stanowiących RGŻ nie poparły Stanowiska."

powrót