top

Archiwum

W porządku dziennym posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 czerwca 2008 r. przewidziane zostało pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach


Stanowisko Zarządu Izby dotyczące tego projektu zostało przesłane w dniu 12 czerwca 2008 r. do Przewodniczącego tej Komisji - Leszka Korzeniowskiego:

"Zarząd Izby został zobowiązany przez członków Izby do przekazania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP swojego niezmiennego stanowiska, które wcześniej przekazaliśmy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach konsultacji społecznych rządowego projektu zmiany ustawy, stanowiącego wniosek o całkowite uchylenie art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy o paszach.

Stanowisko członków Izby zostało wymienione w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy oraz w załączonej Uchwale Nr 7 Walnego Zgromadzenia Izby z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotyczącej założeń programowych Izby w 2008 r.

Oczekujemy, że Prezydium i Członkowie Komisji Rolnictwa i RW Sejmu RP sformułują stanowisko, które wreszcie uwzględni wszystkie merytoryczne argumenty gospodarcze, prawne oraz naukowe, świadczące o konieczności wycofania zakazu pasz GMO.

Argumenty te wraz z opinią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 9 maja 2008 r. na temat niezgodności rządowego projektu zmiany ustawy z prawem Unii Europejskiej jednoznacznie wskazują, że: „rozwiązanie proponowane w przedłożonym projekcie nie zapewnia zgodności ustawy o paszach z prawem wspólnotowym, nie zapobiega postępowaniu przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i niekorzystnym wyrokom tego Trybunału, który może zapaść jeszcze przed planowanym upływem okresu vacatio legis, nie zapobiega wreszcie nałożeniu na Polskę kar finansowych z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.”

powrót