top

Archiwum

Projekt nowelizacji ustawy o paszach przegłosowany 13 czerwca 2008 r. przez sejmową Komisję Rolnictwa, przekazany do Sejmu w formie Sprawozdania Komisji po pierwszym czytaniu, jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej


Taką opinię ponownie wydał Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 18 czerwca 2008 r.

Poprzednia negatywna opinia dotyczyła rządowego projektu ustawy.

„Proponowane wydłużenie vacatio legis nie usuwa stwierdzonej niezgodności i nie zapobiegnie kontynuowaniu postępowania przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.”

Zdaniem UKIE, niezgodna z unijnym prawem jest także poprawka, wprowadzona do rządowego projektu przez sejmową Komisję RiRW, która skutkować ma obowiązkiem oznakowania pasz, jeśli materiał paszowy lub mieszanka paszowa jest genetycznie modyfikowana.

UKIE zwraca uwagę, że „Kwestia oznakowania pasz genetycznie zmodyfikowanych została wyczerpująco uregulowana w przepisach art. 24-25 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, które obowiązują bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Projektowany przepis nie uwzględnia istnienia i obowiązywania ww. przepisów wspólnotowych, po części powtarzając treść tych przepisów (co samo w sobie jest niedopuszczalne), po części wprowadzając regulacje niespójne z tym przepisami, co może prowadzić do konfuzji i wątpliwości interpretacyjnych.”

Opinia UKIE jest nieugięta: „Jedynym rozwiązaniem zgodnym z prawem Unii Europejskiej, a nawet koniecznym dla zapewnienia tej zgodności, jest całkowite uchylenie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, zawartego w art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy o paszach.”

powrót