top

Archiwum

Komisja Europejska nie znajduje podstaw do zmiany stawek refundacji eksportowych w sektorze drobiu i jaj


Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj nr 788 w dniu 19 czerwca 2008 r. Komisja Europejska zaproponowała pozostawienie stawek refundacji na niezmienionym poziomie. Propozycje te, dotyczące mięsa drobiu, jaj wylęgowych, piskląt, jaj spożywczych i przetworów z jaj, zostały przyjęte jednomyślnie przez wszystkie kraje członkowskie, za wyjątkiem Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji, które wstrzymały się od głosu.

Notatka z 788 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj w dniu 19 czerwca 2008 r.:

http://www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1224&TabOrgID=1536&LangId=0&AnnouncementId=10364&ModulePositionId=1683

Aktualnie stawki refundacji wywozowych obowiązują na podstawie rozporządzeń Komisji (WE) z dnia 19 czerwca 2008 r.:

-nr 575/2008 ustalające refundacje wywozowe dla jaj,

-nr 576/2008 ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego.

http://www.kipdip.org.pl/index.html?job=4&s=58&a=1886&act=more

Od 1 lipca 2008 r. zasady ustalania refundacji eksportowych reguluje rozporządzenie Rady nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:PL:PDF

Refundacje mają na celu umożliwienie wywozu produktów rolnych poprzez sfinansowanie różnic między notowaniami lub cenami na rynkach światowych, a cenami we Wspólnocie. Wysokość refundacji jest taka sama dla wszystkich krajów członkowskich.

Różnice mogą dotyczyć tylko krajów przeznaczenia, uwzględniać sytuację na rynku światowym oraz szczególne wymagania niektórych rynków wynikające z umów zawartych przez Wspólnotę.

Wysokość refundacji ustala Komisja Europejska, przy wsparciu Komitetów Zarządzających, przynajmniej raz na trzy miesiące, jednak stawki mogą być utrzymywane przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

W razie konieczności, w okresie interwencyjnym, Komisja może skorygować wysokość refundacji bez pomocy Komitetów Zarządzających. Korekta może być wprowadzona również na wniosek państwa członkowskiego albo z własnej inicjatywy Komisji.

Najważniejsze kryteria (wymienione w art. 164 rozporządzenia Rady Nr 1234/2007), które Komisja zobowiązana jest uwzględnić przy ustalaniu wysokości refundacji:

-dokonanie oceny sytuacji bieżącej i prognozy na przyszłość w odniesieniu do cen i dostępności tego produktu na rynku wspólnotowym oraz cen tego produktu na rynku światowym,

-cele wspólnej organizacji rynku, które mają zapewnić równowagę i naturalny rozwój cen i handlu na tym rynku,

-potrzebę unikania zakłóceń mogących powodować przedłużenie braku równowagi między podażą, a popytem na rynku wspólnotowym,

-gospodarcze aspekty proponowanego wywozu,

-popyt istniejący na rynku Wspólnoty,

-limity wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Analiza ta powinna obejmować, między innymi, najbardziej korzystne koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu z rynków Wspólnoty do portów Wspólnoty lub innych miejsc wywozu wraz z kosztami wysyłki do państw przeznaczenia.

W odniesieniu do sektorów wieprzowiny, jaj i drobiu dodatkowym kryterium jest różnica między cenami we Wspólnocie a cenami na rynku światowym odnośnie do ilości zboża paszowego potrzebnego do wyprodukowania produktów tych sektorów we Wspólnocie.

powrót