top

Archiwum

Stanowisko Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w sprawie utrzymania dotychczasowych stawek refundacji w eksporcie do krajów trzecich, przekazane do resortu rolnictwa w dniu 3 września 2008 r.


Stanowisko w tej sprawie zostało sformułowane w związku z informacjami o zamiarach Komisji Europejskiej dotyczących obniżenia na okres IV kwartału br. dotychczasowych stawek refundacji w eksporcie produktów, których poziom nie był zmieniany od marca 2008 r. Stanowisko w tej sprawie zostało sformułowane w związku z informacjami o zamiarach Komisji Europejskiej dotyczących obniżenia na okres IV kwartału br. dotychczasowych stawek refundacji w eksporcie produktów, których poziom nie był zmieniany od marca 2008 r.

Komisja Europejska uzasadniła swoje zamiary, podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego w dniu 28 sierpnia 2008 r. bardzo dobrą sytuacją na unijnym rynku produktów drobiarskich. W szczegółowym uzasadnieniu KE wymieniła następujące czynniki, mające potwierdzić tę ocenę: "sytuacja cenowa w sektorze drobiu jest bardzo dobra, ceny są stabilne i utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie".

Ponadto, zdaniem Komisji, nastąpiło obniżenie kosztów produkcji, ze względu na spadek cen zbóż oraz poprawa konkurencyjności eksportu z powodu osłabienia euro w stosunku do dolara.

Resort rolnictwa równocześnie uprzedził nas, że Komisja może obniżyć stawki dopłat, pomimo zgłoszonej przez europejskich przedsiębiorców wielkości wywozu mięsa drobiowego na poziomie 50 tys. ton.

Z kolei z danych krajowych, zarejestrowanych przez ARR, wynika, że zainteresowanie wywozem mięsa drobiu z możliwością uzyskania dopłat w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. jest na poziomie ok. 49 % wielkości w analogicznym okresie 2007 r., przy obowiązującej stawce 55 euro/100 kg.

Krajowa Izba przeprowadziła, przed sformułowaniem wniosku, odpowiednią analizę sytuacji w sektorze, z uwzględnieniem wymaganych zasad i kryteriów, określonych w art. 164 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku").

Tekst wniosku Krajowej Izby zawarty w piśmie z dnia 3 września 2008 r.:

"Na podstawie tej analizy, składamy wniosek o utrzymanie wszystkich dotychczasowych stawek refundacji, obowiązujących na podstawie rozporządzeń Komisji z 19 czerwca 2008 r.: Nr 575/2008 oraz Nr 576/2008.

W szczególności mamy na uwadze kryterium, które musi być wzięte pod uwagę przy ustalaniu refundacji, określone następująco w ust. 3 art. 164 pkt. i):

"w odniesieniu do sektorów wieprzowiny, jaj i drobiu różnicę między cenami we Wspólnocie a cenami na rynku światowym odnośnie do ilości zboża paszowego potrzebnego do wyprodukowania produktów tych sektorów we Wspólnocie.

Z informacji przekazanych przez Departament Rynków Rolnych w MRiRW nie wynika, że Komisja oparła na takich wyliczeniach prognozowaną ocenę sytuacji w sektorze i że na tej podstawie określiła jego zdolność do konkurencji na rynkach światowych.

Naszym zdaniem, przedwczesna jest ocena konkurencyjności unijnego eksportu, oparta na założeniu: "obniżenia kosztów produkcji ze względu na spadek cen zbóż".

Konkurencyjność ta bowiem będzie zależała od tego czy i kiedy Komisja Europejska przywróci ochronę celną unijnego rynku zbóż, a przecież Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, ogłosił 8 sierpnia 2008 r., że polecił przygotowanie wniosku do Komisji w sprawie wznowienia ochrony celnej unijnego rynku zbóż.

Prosimy o poinformowanie nas czy taki wniosek został przekazany do Komisji Europejskiej.

Dane z monitoringu krajowych cen produktów drobiarskich, prowadzonego przez resort rolnictwa w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowych, stanowi zaprzeczenie dla zdania Komisji, że: "sytuacja cenowa w sektorze drobiu jest bardzo dobra, ceny są stabilne i utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie."

W Polsce ceny produktów drobiarskich nie tylko nie rekompensują wzrostu kosztów produkcji spowodowanych wzrostem kosztów surowców paszowych, ale w przypadku większości tradycyjnych produktów eksportowych ich ceny spadły nawet poniżej poziomu z 2007 r.

Ponadto, opinia Komisji, że "nastąpiła poprawa konkurencyjności eksportu z powodu osłabienia euro w stosunku do dolara.", nie dotyczy polskich eksporterów.

Dane Agencji Rynku Rolnego na temat 50% spadku zainteresowania wywozem z refundacjami mięsa drobiowego w okresie 8 m-cy 2008 r., stanowią dowód, że dla polskich eksporterów wywóz z dopłatami 55 euro/100 kg nie był opłacalny.

W związku z przedstawioną argumentacją wnioskujemy o utrzymanie dotychczasowych stawek refundacji (ustanowionych 19 czerwca 2008 r.).

Podkreślamy, że stawki te dla polskich eksporterów de facto uległy poważnemu obniżeniu ze względu na umocnienie złotego w stosunku do euro.

Szczególnej rozwadze resortu w formułowaniu stanowiska dotyczącego wysokości stawek refundacji, polecamy kwestię utrzymania stawek w eksporcie piskląt i jaj wylęgowych.

Należy mieć na uwadze, że ze względu na spadek cen piskląt na rynkach wschodnich sąsiadów, obecne stawki i tak mają głównie charakter symboliczny.

Załączamy dane GUS o polskim eksporcie do krajów trzecich piskląt kurzych brojler w okresie 7 m-cy 2008 r.

Utrzymanie dotychczasowych warunków dla eksportu piskląt i jaj wylęgowych jest niezmiernie ważne ze względu na to, że eksport tych towarów ma zasadniczy wpływ na stabilizację krajowego rynku."

powrót