top

Archiwum

Krajowa Izba, nadal walczy z błędną interpretacją prawa podatkowego, w obronie producentów drobiu i jaj


Zarząd Izby wznowił starania o uchylenie absurdalnej interpretacji Ministerstwa Finansów, opartej na ustawie o rachunkowości, która bezprawnie zmienia obowiązujące od 1992 r. zasady rozliczania działów specjalnych produkcji rolnej z podatku dochodowego.

Interpretacja została wydana w 2004 r. przez anonimowego dla podatników, urzędnika, sprawującego w tym czasie funkcję p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w Ministerstwie Finansów. Została bowiem opublikowana w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów bez podpisu imieniem i nazwiskiem.

Resort finansów postanowił sam, bez zmiany prawa, czyli z pominięciem wymagań konstytucyjnych oraz ustawodawcy, pozbawić producentów rolnych ich „rzekomego przywileju” podatkowego, dającego prawo rozliczania się z podatku dochodowego na podstawie norm szacunkowych dochodu i wykorzystać to jako pułapkę podatkową wymierzoną w tę grupę podatników.

W wystąpieniu z dnia 6 października 2008 r. do Ministra Finansów – Jana Vincenta Rostowskiego, Krajowa Izba domaga się przeprowadzenia analizy ustawowego statusu podatkowego działów specjalnych produkcji rolnej, uwzględnienia oczywistej argumentacji ekspertów z dziedziny prawa podatkowego i uchylenia na tej podstawie błędnej interpretacji.

Równocześnie Zarząd Izby przekazał 6 października 2008 r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Markowi Sawickiemu, wraz z prośbą o interwencję do Ministra Finansów, opinię o tego rodzaju działaniach resortu finansów:

Obawiamy się czy działy specjalne produkcji rolnej, jako jedyna grupa producentów rolnych, będąca płatnikami podatku dochodowego, nie stały się ofiarą pozaprawnego eksperymentu resortu finansów, wprowadzającego tylnymi drzwiami reformę systemu podatkowego w rolnictwie.

Absurdalność kwestionowanej interpretacji potwierdza fakt, że urzędy skarbowe, rozliczające działy specjalne na podstawie tych samych niezmienionych od 1992 r. przepisów, tak długo nie traktowały jej poważnie, dopóki nie została ona „wylansowana” jako wytyczne kierownictwa Ministerstwa Finansów dla organów skarbowych. Wytyczne te okazały się w praktyce podstawą do weryfikowania rozliczeń podatkowych za okres 5 lat wstecz oraz do uchylenia przez Izby Skarbowe wiążących interpretacji podatkowych, wydanych podatnikom przez ich urzędy skarbowe. Tego rodzaju pozaprawne działania, prowadzone od trzech lat spowodowały początkowo stan niepewności prawnej, następnie stan bardzo poważnego zagrożenia,co uniemożliwia swobodne prowadzenie działalności gospodarczej oraz skutkuje paraliżem inwestycyjnym w działach specjalnych produkcji rolnej. Ostatecznie, jeśli resort finansów nie przyzna się do błędu i nie uchyli tej kuriozalnej interpretacji, sprawa może mieć tragiczny finał w postaci egzekucji majątku działów specjalnych.

Podjęte przez Izbę działania mają nie tylko obronić podatników przed sankcjami ze strony fiskusa, ale również zapobiec praktykom upowszechniania tzw. „prawa powielaczowego”, wprowadzaniu prawa „tylnymi drzwiami” i nadawaniu tego rodzaju interpretacji rangi normy prawnej, zamiast skierowania do parlamentu rządowego wniosku o zmianę w ustawie podatkowej.

Eksperci podatkowi od kilku lat dostarczają bezsprzeczne dowody prawne, że wysokość przychodów nie wpływa na sposób rozliczenia rolnika z fiskusem, a ustawa o rachunkowości nie ma zastosowania do działów specjalnych produkcji rolnej, jeśli podatnik wybrał rozliczenie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu.

Resort finansów jest do tej pory głuchy na opinie autorytetów w dziedzinie prawa podatkowego i nadal forsuje kwestionowaną interpretację. Tego rodzaju praktyki fiskalne spowodowały konieczność postawienia urzędnikom tego resortu przez Zarząd Izby bardzo poważnych, uzasadnionych zarzutów pozaprawnego ograniczania możliwości wyboru przez działy specjalne formy rozliczeń z podatku dochodowego i tym samym złamania reguł prawa podatkowego w zakresie dotyczącym zryczałtowanych form opodatkowania.

Forsowanie tej interpretacji przez resort finansów jako normy prawnej, stanowi ewidentne złamanie zasady określonej w art. 217 Konstytucji RP, z której wynika, że: „nakładanie podatków , innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Złamanie tych reguł zostało uznane przez Zarząd Izby jako wystarczające uzasadnienie, aby przekazać w dniu 6 października 2008 r. następujące wnioski do Sejmowych Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji:

„W związku z poważnymi zarzutami wobec resortu finansów, w szczególności dotyczącymi naruszenia konstytucyjnych zasad wprowadzania prawa podatkowego oraz stworzenia w ten sposób warunków do powszechnego łamania prawa podatkowego przez organy skarbowe, oczekujemy, że Komisja zapozna się z korespondencją do Ministra Finansów i pilnie podejmie odpowiednie działania, zgodnie z kompetencjami Komisji Parlamentarnej.”

powrót