top

Archiwum

Opinie i wnioski Krajowej Izby – przekazane do resortu rolnictwa w listopadzie 2008 r. w ramach konsultacji społecznych


Izba złożyła wniosek o uchylenie obowiązku indywidualnego oznaczania znakiem klasy B jaj spożywczych, pochodzących ze stad skażonych Salmonellą.

Jaja pochodzące ze stad kur nieśnych skażonych Salmonellą oraz ze stad o nieznanym statusie zdrowotnym nie mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Warunkiem przeznaczenia ich do spożycia jest obróbka metodami gwarantującymi wyeliminowanie Salmonelli.
Z przepisu, określonego w ust. 2 załącznika II część D do rozporządzenia 2160/2003 (na podstawie zmiany Nr 1237/2007), wynika, że od 1 stycznia 2009 r. jaja takie mają być zaliczane do klasy B. Przed wprowadzeniem ich do obrotu mają być oznaczone na skorupie znakiem tej klasy. Ponieważ jaja te nie są dopuszczane do zakładów pakowania, oznakowanie na skorupie powinno być zatem zostać wykonane na fermach, ale fermy nie posiadają urządzeń do znakowania jaj. Zdaniem Izby, jaja ze stad zakażonych Salmonellą w ogóle nie powinny być zaliczane do klasy B¸ ponieważ jest sprzeczne z kryteriami jakości handlowej jaj spożywczych, określonymi w rozporządzeniu nr 589/2008.

Jaja wylęgowe nie są materiałem biologicznym w rozumieniu przepisów hodowlanych i weterynaryjnych.

Materiał biologiczny to nasienie reproduktorów, komórki jajowe i zarodki przeznaczone do wykorzystania w rozmnażaniu zwierząt gospodarskich. Zarówno ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, jak i ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wyłączają jaja wylęgowe z definicji materiału biologicznego.
Na podstawie tych definicji, Krajowa Izba sformułowała wniosek o wykreślenie jaj wylęgowych z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich, opracowanego w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Należy ponowić starania o rekompensaty dla podmiotów poszkodowanych w wyniku grypy ptaków stwierdzonej w grudniu 2007 r.

Izba uważa, że resort rolnictwa powinien odwołać się od otrzymanej pod koniec października 2008 r. negatywnej odpowiedzi Komisji Europejskiej na złożony przez Polskę w czerwcu 2008 r. wniosek o rekompensaty dla podmiotów poszkodowanych w związku z grypą ptaków.
Komisja stwierdziła, że poziom średnich cen produktów drobiarskich w Polsce w okresie grudzień 2007 – styczeń 2008, nie stanowi podstaw do zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia. Odrzuciła wniosek, bez uwzględnienia udokumentowanych strat z tytułów: przekazania jaj wylęgowych do przetworzenia i utylizacji, likwidacji piskląt, wcześniejszego uboju stad reprodukcyjnych i przetrzymania żywca ponad okres technologiczny. Straty te zostały spowodowane głównie na skutek utraty rynków zbytu w związku z wprowadzeniem stref ochronnych i ograniczeń w obrocie produktami drobiarskimi oraz zamknięciem granic dla importu drobiu żywego z Polski.
Izba przekazała 14 listopada 2008 r. do resortu rolnictwa argumenty, które jej zdaniem powinny zostać użyte w uzasadnieniu tego odwołania.

Izba sprzeciwia się nowej wersji ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, opracowanej w resorcie środowiska i przedstawionej w październiku 2008 r. do konsultacji społecznych.

Projekt zawiera regulacje skierowane głównie przeciwko sektorowi rolno-spożywczemu.
Przepisy, zawarte w tym projekcie nie uwzględniają żadnych uwag wcześniej wniesionych przez branże rolno-spożywcze. Projektowane przepisy, oparte na subiektywnych metodach oceny jakości powietrza, zaczerpniętych z Normy PN-EN 13725 Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, stanowią poważne zagrożenie zastosowaniem takich metod do ograniczenia działalności ferm drobiu, pomimo, że fermy te są prowadzone zgodnie z regułami ustanowionymi w ustawie Prawo ochrony środowiska i posiadają pozwolenia zintegrowane.
Krajowa Izba uważa, że problem uciążliwości zapachowej nie wymaga ustanowienia specjalnej ustawy i powinien być rozwiązywany w ramach przepisów Prawo ochrony środowiska.
Sprzeciw dotyczący tej ustawy zgłosiła, w imieniu ponad 50 organizacji sektora rolno-spożywczego, Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa. RGŻ domaga się od Ministra Środowiska zaniechania prac legislacyjnych nad tą ustawą, zarzucając, między innymi, nieprecyzyjność definicjom ustawowym: „zapachowa jakość powietrza”, „poziom porównawczy dla stężenia zapachowego”. W piśmie z dnia 3 listopada 2008 r. Prezydium Rady stwierdza, że: „W projekcie nie sprecyzowano i nie sparametryzowano owych czynników zapachowych, których ma dotyczyć regulacja. Zarówno w prawie krajowym, jak i wspólnotowym nie istnieją akty norm technicznych dla odorów, co skutkuje propozycją posiłkowania się tylko subiektywnymi odczuciami zmysłu, węchu grupy pomiarowej.
powrót