top

Przepisy

Przepisy (higiena produktów pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwo produktów żywnościowych, zdrowie i dobrostan zwierząt, jakość handlowa produktów drobiarskich, pasze, ochrona środowiska, PROW)


1. Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego.

Przepisy regulujące wymagania higieniczne dla produktów pochodzenia zwierzęcego:

• Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywność oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1437374196611&from=PL

• Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1437373761104&from=PL

• Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny             w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&qid=1437386580667&from=PL

• Rozporządzenie (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0854&qid=1437386726952&from=PL

• Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882&qid=1437386897856&from=PL

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:PL:PDF

wraz ze zmianą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r.  zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0007:0011:PL:PDF

• Rozporządzenie Komisji Nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów  objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0027:0059:PL:PDF

Przewodniki do przepisów regulujących wymagania higieniczne dla produktów pochodzenia zwierzęcego (wytyczne do rozporządzeń 852/2004, 853/2004 oraz przewodnik HACCP):

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1964

Listy zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004:

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2488

Zakłady ubojowo – przetwórcze mięsa drobiowego (A) - Sekcja II Zakłady pakowania jaj (EPC – Egg Packing Center) i zakłady przetwórstwa jaj (PP oraz LEP) – Sekcja X.

Przepisy regulujące bezpieczeństwo żywności i żywienia:

Unijne i krajowe przepisy znajdujące się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

• ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych,

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą,

• rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.


2. Zdrowie i ochrona zwierząt:

Krajowe akty prawne z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt oraz dobrostanu zwierząt:

Krajowe przepisy znajdujące się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, m.in.:

• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy,

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2192

Dyrektywy UE z zakresu dobrostanu drobiu:

• Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek:

• Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych              z przeznaczeniem na produkcję mięsa:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:182:0019:0028:PL:PDF

Krajowe przepisy w sprawie dobrostanu drobiu:

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 21 maja 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 wraz z późniejszymi zmianami)

Przepisy wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku,            w którym są utrzymywane (Dz. U. Nr 223 poz. 1784):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092231784

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia   o ukończeniu szkolenia (Dz. U. Nr 210 poz. 1620):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092101620

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100560344

wraz ze zmianą - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 171 poz. 1157):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101711157


• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116 poz. 778)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101160778

Listy zatwierdzonych zakładów wylęgowych i ferm drobiu:

• Lista zatwierdzonych zakładów drobiu (fermy reprodukcyjne, fermy odchowu drobiu, zakłady wylęgu drobiu):

Przepisy dotyczące zwalczania grypy ptaków:

Przepisy krajowe:

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków:

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3074

• Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków:

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3075

Przepisy UE regulujące tworzenie stref w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków:

• 2006/415/WE: Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE:

http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/decyzja-2006-135-WE-5-12-2007.pdf


3. Wspólna Organizacja Rynków Rolnych na lata 2014-2020:


• Uchylone zostało z dniem 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie         o jednolitej wspólnej organizacji rynku”):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:PL:PDF

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dziennik Urzędowy UE Nr 347 z dn. 20 grudnia 2013 r.)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2013:347:0671:0854:PL:PDF

Do czasu wydania nowych delegowanych aktów wykonawczych do rozporządzenia nr 1308/2014, nadal będą stosowane dotychczasowe przepisy regulujące normy jakości handlową drobiu i jaj, określone w rozporządzeniach wykonawczych do uchylonego rozporządzenia nr 1234/2007:
- Rozporządzenie Komisji  (WE) Nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia nr 1234/2007:

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0046:0087:PL:PDF

wraz ze zmianą - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:151:0028:0030:PL:PDF

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norma handlowych w odniesieniu do jaj:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0006:0023:PL:PDF

wraz ze zmianą nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r.:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0014:0015:PL:PDF

wraz ze zmianą - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 342/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:107:0004:0004:PL:PDF

wraz ze zmianą - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 458/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 589/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:133:0017:0017:PL:PDF

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:168:0005:0016:PL:PDF

 


4. Pasze:


Zmiany w unijnym prawie paszowym: 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz wejdzie w życie 26 sierpnia 2009 r.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:054:0001:0130:PL:PDF


Uwaga!!!
Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzanie na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylajace dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady  82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE oraz decyzję komisji 2004/217/WE.
Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:PL:PDF


5. Ochrona Środowiska:

Zbiór krajowych przepisów na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/2prawo/a_prawne.shtml7. Projekty przepisów zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1322&LangId=0