top

Archiwum

Komisja Europejska wprowadza od 1 września 2005 r. przepisy łagodzące ograniczenia w skarmianiu zwierzętami niektórych białek pochodzenia zwierzęcego


Zmieniony został w tym celu Załącznik Nr IV „Żywienie zwierząt” do Rozporządzenia (WE) Nr 991/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu.

Nowe brzmienie tego załącznika, ustanowione Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r., wprowadza zmiany obecnych ograniczeń w żywieniu zwierząt, określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1234/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. Zmiany te zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2005 r.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zamieszczony został komunikat z dnia 11 sierpnia 2005 r. informujący o zakresie zmiany przepisów oraz tekst rozporządzenia Nr 1292/2005.

Zmienione przepisy łagodzą niektóre z dotychczasowych ograniczeń w stosowaniu w żywieniu zwierząt białek pochodzenia zwierzęcego (produkty z krwi, hydrolizaty białkowe pochodzące od innych zwierząt niż przeżuwacze, mączki rybne). Wycofanie ww. ograniczeń zostało uzasadnione przez Komisję w preambule do rozporządzenia, między innymi, postępem w analitycznych metodach wykrywania w paszach niewielkich ilości białek pochodzących od ssaków oraz brakiem dowodów naukowych na naturalne występowanie TSE u zwierząt innych niż przeżuwacze, takich jak świnie czy drób.

powrót