top

Archiwum

Źródła informacji o ptasiej grypie i profilaktyce


Polecane źródła zawierają oficjalne, wiarygodne informacje na temat tej choroby, zasadach profilaktyki, zagrożeniach i metodach zwalczania.

-Informacje i komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 i 26 sierpnia 2005 r. zamieszczone na stronie internetowej: www. wetgiw.gov.pl

-Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący ptasiej grypy z dnia 26 sierpnia 2005 r.; tekst „Krajowego planu działań dla Polski na wypadek wystąpienia kolejnej pandemii grypy”; tekst „Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek wystąpienia epidemii lub pandemii grypy” - zamieszczone na stronie internetowej: www. gis.gov.pl

-Informacje na naszej stronie internetowej.

Wskazane jest regularne sprawdzanie strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii – podstrona Ptasia grypa.

Powinny pojawić na niej się nowe poszerzone informacje dla producentów drobiu.

Zgodnie z naszą prośbą, opublikowana informacja ma zawierać również oficjalną opinię Głównego Lekarza, stanowiącą zapewnienie o bezpieczeństwie zdrowotnym produktów drobiarskich znajdujących się w legalnym obrocie. Jest to informacja niezmiernie potrzebna branży do przekazania odbiorcom produktów drobiarskich i konsumentom.

Wskazane jest stosowanie się do wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych, które to zlecenia mają na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz zasięganie porad i informacji w Powiatowych Inspekcjach Weterynaryjnych.

Podczas spotkania z kierownictwem Głównego Inspektoratu Weterynarii w dniu 25 sierpnia 2005r. przekazano nam zalecenia w tym zakresie. Są one wymienione w ww. informacji na stronie GIW z dnia 26 sierpnia 2005r. Informacja ta zawiera również ustalenia ekspertów z posiedzenia Grupy Roboczej Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Ewentualne dalsze zamierzenia profilaktyczne GIW:

Rozważane jest wprowadzenie zakazu uboju tzw. gospodarczego na fermach oraz sprzedaży mięsa drobiu z takiego uboju, na targowiskach i bazarach.

Główny Inspektorat Weterynarii przestrzega konsumentów przed kupowaniem mięsa drobiu i innych produktów drobiarskich z nieznanych źródeł, tj. o nieudokumentowanym pochodzeniu.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca następujące środki dezynfekcyjne, takie jak:

Virkon, soda kaustyczna, detergenty, kwas nadoctowy, inne środki dezynfekcyjne i myjącodezynfekcyjne likwidujące otoczkę lipidową wirusa.

powrót