top

Archiwum

Producenci drobiu, grzybów uprawnych i ogrodnicy, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej z niecierpliwością oczekują na odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat Komisji Sejmowych z dnia 23 stycznia 2009 r.


Zainteresowanie problemem skutków błędnej interpretacji podatkowej Ministerstwa Finansów, organizacje branżowe (Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych  i Polski Związek Ogrodniczy) reprezentujące podatników zagrożonych domiarami podatkowymi 5 lat wstecz, zawdzięczają Nadzwyczajnej  Komisji „Przyjazne Państwo” i dr Irenie Ożóg - ekspertowi ds. podatkowych. Prezydium tej Komisji na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2009 r., po wysłuchaniu eksperta i zapoznaniu się z tragiczną sytuacją podatników, którzy otrzymali decyzje o domiarach podatkowych,  uznało za konieczne wystosowanie wniosku do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne zorganizowanie wspólnego posiedzenia w celu wyjaśnienia sprawy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej i znalezienia rozwiązania, które uratuje podatników przed egzekucjami domiarów podatkowych.

Biuletyn z posiedzenia Komisji w dniu 14 stycznia 2009 r. jest dostępny na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/2037728838F9DC38C125754B003C3D54?OpenDocument.

Wniosek o wystosowanie dezyderatu prezydiów komisji sejmowych do Ministra Finansów zgłosił Poseł Stanisław Stec podczas wspólnego posiedzenia Komisji „Przyjazne Państwo” i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2009 r.

Biuletyn z tego posiedzenia jest dostępny na stronie:
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/534AA70AA010780AC12575520047E4EA?OpenDocument.

Dezyderat Nr 8/23 dwóch komisji sejmowych został uchwalony w dniu 23 stycznia 2009 r.
Jego tekst jest dostępny na stronie:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/npp_d23/$file/npp_d23.pdf.

Dezyderat został uzasadniony tragiczną sytuacją podatników, przez nich niezawinioną, z uwzględnieniem dyrektyw wynikających z zasady zaufania do organów państwa.

Zaangażowanie komisji sejmowych w rozwiązanie problemu działów specjalnych, wynika z opinii, że sposób postępowania organów skarbowych  wobec podatników z działów specjalnych produkcji rolnej,  narusza wielu kanonów państwa prawa, a w szczególności jest  niekonstytucyjnym działaniem prawa wstecz w oparciu o błędną wykładnię.

Sprawa dotyczy podatników, którzy rozliczyli się z podatku dochodowego na podstawie obowiązujących norm szacunkowych dochodu, a pomimo tego zostali obciążeni dodatkowymi podatkami za okres 5 lat wstecz.

Problem nie polega na „minimalizacji podatków przez US” jak to określił Leszek Kawski z KRD-IG na stronie internetowej tej organizacji. Określenie to świadczy o niezrozumieniu problemu i jest  krzywdzące dla poszkodowanych podatników, bo błędnie sugeruje, że działy specjalne produkcji rolnej zwracają się o spowodowanie umniejszenia należnych zobowiązań podatkowych. Tymczasem sprawa dotyczy podatników, którzy rozliczyli się z podatku dochodowego na podstawie obowiązujących norm szacunkowych dochodu, a pomimo tego zostali obciążeni dodatkowymi podatkami za okres 5 lat wstecz.
powrót