top

Archiwum

Ostrzejsze normy ochrony kurcząt na produkcję mięsa(Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego – Polskiej Sekcji Prasowej)

Parlament Europejski opowiedział się za ustanowieniem ostrzejszych minimalnych norm dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa i wezwał do ograniczenia niektórych okrutnych praktyk wobec ptactwa, takich jak przycinanie dziobów. Posłowie chcą zaostrzenia sankcji wobec producentów, którzy nie przestrzegają unijnych regulacji.

Przyjmując sprawozdanie posła Thijsa Bermana (PES, NL) Parlament Europejski poparł ogólną zasadę ograniczenia zagęszczenia hodowli kurcząt do 30kg na metr kwadratowy powierzchni użytkowej w zakładach lub w pojedynczych jednostkach zakładu. Posłowie przyjęli jednak kilka własnych poprawek do projektu dyrektywy.

Komisja Europejska proponowała odstępstwa od ograniczenia zagęszczenia hodowli dopuszczając jego wielkość do 38kg/m2 przy spełnieniu dodatkowych warunków ochrony ptaków. Posłowie zgodzili się z tą propozycją, ale zaproponowali datę graniczną – 1 stycznia 2013 r., po której zagęszczenie nie może być większe niż 34kg/m2.

Budynki hodowlane powinny posiadać oświetlenie o minimalnej średniej intensywności 50 luksów i nigdy nie spadające poniżej 20 luksów. Można stosować wyłącznie źródła światła o frekwencjach wolnych od migotania. Każda jednostka gospodarstwa wyposażona musi być w systemy wentylacji, ogrzewania i chłodzenia zaprojektowane tak, aby temperatura wewnętrzna nie przekraczała temperatury zewnętrznej o więcej niż 3° C, jeśli temperatura zewnętrzna przekracza 30°C. Wilgotność względna wewnątrz jednostki zakładu nie powinna przekraczać 70%, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10° C.

Posłowie poparli dobrowolne programy etykietowania kurcząt stosowane przez niektóre Państwa Członkowskie. Komisja w okresie 6 miesięcy od wejścia w życie dyrektywy przedstawi raport oceniający możliwość wprowadzenia na poziomie Wspólnoty obowiązkowego i zharmonizowanego systemu etykietowania mięsa kurcząt, produktów mięsnych i wyrobów mięsnych z uwzględnieniem możliwych skutków społeczno-gospodarczych. Posłowie proponują, by na etykietach znalazły się informacje o standardach produkcji i o pochodzeniu produktu, zagęszczeniu kurcząt w gospodarstwach, wieku zwierzęcia bądź innych parametrach, które zdaniem konsumentów powinny być uwzględniane.

Posłowie wprowadzają zakaz kastracji kurczaków, a przycinanie dziobów może być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel wyłącznie w celu zapobieżenia wyrywaniu puchu i kanibalizmowi, gdy wyczerpane zostały wszystkie inne środki oraz na podstawie zalecenia weterynarza.

W debacie, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w przeddzień głosowania głos zabrał poseł Janusz Wojciechowski. Występując w imieniu grupy UEN powiedział, że potrzebne są wysokie standardy ochrony zwierząt, jakie wprowadza projekt. Podkreślił, że w Unii Europejskiej powinno się dążyć do tego, żeby zwierzęta traktowane były w sposób możliwie najbardziej humanitarny. "Z poczucia naszego człowieczeństwa, z szacunku dla norm naszej cywilizacji, powinniśmy oszczędzać zwierzętom zbędnych cierpień. Powinniśmy to czynić również w trosce o nasze zdrowie, bo mięso ze zwierząt hodowanych w złych warunkach, hodowanych w ciągłym stresie, jest po prostu mniej zdrowe, czego dowodzą liczne badania naukowe" powiedział poseł Wojciechowski.

Zwrócił jednak uwagę, że rozporządzenie nakłada wysokie standardy na hodowców brojlerów w Unii Europejskiej, a nie dotyczy importerów, co będzie kosztować europejskich producentów i osłabi ich konkurencyjność w stosunku do producentów spoza Unii. Poseł Wojciechowski wezwał w imieniu swojej grupy politycznej do wymagania jednakowo wysokich standardów nie tylko od unijnych producentów, ale także w imporcie. "Uważam, że to powinna być uniwersalna zasada dotycząca nie tylko hodowli drobiu, ale wszystkich dziedzin produkcji rolniczej. Tyle samo wymagań od unijnych producentów, co i od importerów" zakończył poseł.

Obowiązek wdrożenia zasad dotyczących ochrony kurcząt spoczywa na Państwach Członkowskich. Właściwe organy krajowe będą musiały przynajmniej raz w roku przeprowadzać niezapowiedziane inspekcje na koszt własny. W przypadku stwierdzenia naruszeń, inspektorzy będą nakazywać zmniejszenie zagęszczenia hodowli, jednak posłowie chcą, by środki podejmowane przez władze krajowe były stopniowe, perswazyjne i proporcjonalne.

powrót