top

Aktualności

Rynek drobiu i jaj na tle rynku surowców paszowych.


Analizy, oceny, opinie ekspertów IERiGŻ-PIB i FAMMU/FAPA, wybrane fragmenty artykułów na temat sytuacji na rynku branżowych produktów. 

Wrześniowy raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i GŻ  - publikacja „Rynek Rolny”.  http://www.ierigz.waw.pl/documents/RYNEK_09_2011.pdf
Raport obejmuje następujące dane charakteryzujące sytuację rynkową branżowych produktów :  produkcja przemysłowa mięsa drobiu w okresie 7 m-cy br., handel zagraniczny produktami drobiarskimi w okresie I półrocza br., relacje pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu produktów drobiarskich  oraz ceny drobiu i jaj w okresie do sierpnia 2011 r. na tle sytuacji cenowej w Unii Europejskiej.  

Zdaniem IERiGŻ : „Wysokie ceny zbóż zapowiadają kolejny trudny rok zwłaszcza dla producentów drobiu i żywca wieprzowego. Spodziewane są więc kolejne spadki produkcji żywca wieprzowego i zmniejszenia tempa wzrostu produkcji drobiarskiej.”

Sektor mięsa drobiowego
Współautor raportu - dr Grzegorz Dybowski, na podstawie danych GUS, w rozdziale :Rynek mięsa drobiowego i jaj, ocenia, że:
„ W lipcu 2011 r. produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 5% w relacji do czerwca i była o 3,5% mniejsza niż przed rokiem. W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku przemysłowa produkcja drobiu mięsa drobiowego kształtowała się na poziomie zbliżonym do notowanego w tym samym okresie 2010 r. i wyniosła 778 tys. ton. 
Przyczyną są głównie wysokie koszty surowcowe.”

Polski handel zagraniczny mięsem drobiu w I półroczu 2011 r.
„ Utrzymuje się wysoki i rosnący, choć wolniej, poziom eksportu mięsa drobiowego. Wolumen sprzedaży zagranicznej w czerwcu był o 4,3 % większy niż w maju i o 2,5 % większy niż przed rokiem. W pierwszej połowie 2011 r. wysłano za granicę niemal 200 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 7% więcej niż w roku poprzednim. Wielkość importu, która w maju wzrosła o 24% w relacji miesiąc do miesiąca, w czerwcu obniżyła się o 44%. W relacji rok do roku była o 1,6% mniejsza. Łączny import mięsa drobiowego w pierwszym półroczu bieżącego roku ukształtował się na poziomie o niespełna 5% wyższym niż rok wcześniej.”  

Unijny eksport drobiu w I półroczu 2011 r. wzrósł o 22, 2%.
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA poinformował ( Wiadomości Nr 36 z 9.09.2011 r.)  na podst. danych Komisji Europejskiej, że w I półroczu 2011 r. państwa UE wyeksportowały na rynki krajów trzecich łącznie 672,8 tys. ton żywca, mięsa i podrobów z drobiu. Na ten wolumen sprzedaży złożyło się głównie 570,1 tys. ton mięsa kurcząt ( wzrost o 23 %), 76,5 tys. ton mięsa z indyków ( +23% ) oraz 4,1 tys. ton żywego drobiu ( +10 % ) oraz 18 tys. ton pozostałego mięsa i produktów drobiowych (+27% ). Największe ilości drobiu na rynki krajów trzecich wysłały Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania i Polska ( eksport polskiego drobiu poza UE wzrósł o 7% do 45,4 tys.ton ). W strukturze towarowej wysyłek z Polski dominowały tradycyjnie mrożone elementy kurcząt.
Istotne są informacje o zmianach wielkości unijnego eksportu do poszczególnych krajów: „
W stosunku do sytuacji sprzed roku, Rosja przesunęła się z pierwszego na czwarte miejsce wśród odbiorców drobiu z UE. Czołowe miejsce zajął natomiast Hongkong, a za nim Arabia Saudyjska i Benin. 

Wpływy z polskiego eksportu mięsa i główne kierunki wywozu ( na podstawie danych MRiRW –ZSRIR )
W I półroczu 2011 r.  wolumen polskiego eksportu mięsa drobiowego wzrósł o 7,4% do poziomu 200,4 tys. ton. O 21% wzrosła także jego wartość, która wyniosła  łącznie 376,7 tys. EUR, a  średnia miesięczna wartość eksportu tony mięsa drobiu – 1,9 tys. EUR/tonę (w 2010 r. – 1,7 tys. EUR/tonę). W 2011 r. nadal głównymi odbiorcami mięsa drobiu były następujące kraje: Niemcy – 32,4 tys. ton, Czechy – 22,0 tys. ton, Wlk. Brytania – 18,3 tys. ton, Holandia – 16,5 tys. ton. Spośród rynków krajów trzecich, najwięcej mięsa drobiu sprzedano do Hongkongu (15,8 tys. ton)  i Beninu   (7,2 tys. ton).

Polski eksport żywca drobiu
W I półroczu bieżącego roku odnotowano 32% spadek eksportu żywca drobiu, a równocześnie jego wartość wzrosła o 3%. Wg. wstępnych danych GUS, polski eksport piskląt kurzych brojler do krajów   trzecich w okresie styczeń - lipiec 2011 r. wyniósł 19,1 mln. Wartość wywozu polskich piskląt na Ukrainę spadła o 17%, natomiast wartość eksportu do Rosji wzrosła o 113%.

Wysokie koszty produkcji żywca drobiu ( ocena IERiGŻ )

„W całym pierwszym półroczu 2011 r. utrzymywała się, zapoczątkowana w połowie 2010 r., wzrostowa tendencja cen przemysłowych mieszanek pasz dla drobiu. Pasze pełnoporcjowe podrożały w czerwcu o 0,9% w relacji miesiąc do miesiąca i o 36,7 % w relacji rok do roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2011 r. ceny pasz przemysłowych dla brojlerów były aż o 32%, a dla indyków o 29% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem.  Rosnące koszty nakładów w chowie drobiu, szczególnie wyższe koszty pasz, nie są równoważone wyższymi cenami skupu żywca drobiowego.  Warunki chowu drobiu pogorszyły się w 2011 r., mimo wzrostu średniej ceny skupu żywca drobiowego o prawie 14% w porównaniu z 2010 r.”

Produkcja piskląt kurzych brojler ( komentarz własny Krajowej Izby do danych GUS )
Krajowe zakłady wylęgowe wyprodukowały w okresie styczeń – lipiec 2011 r. 430,5 mln szt. piskląt kurzych brojler  (średnia miesięczna wielkość – 61,5 mln szt.). Łączna wielkość tych wylęgów, w okresie 7 – miesięcy br., była wyższa o 17,5 mln szt., tj. o 4,2% od wylęgów w takim samym okresie 2010 r.  Najwyższe wylęgi GUS zarejestrował w okresie od marca do maja (średnia miesięczna - 67,4 mln szt.). Podobna tendencja wzrostu wstawień piskląt miała miejsce w UE. Z danych Komisji Europejskiej, przedstawionych podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 20 lipca 2011 r. wynika, że miesięczne wstawienia piskląt kurzych brojler w okresie marzec – maj były znacznie wyższe od średniej długookresowej. Natomiast w czerwcu    i lipcu w Polsce,  nastąpiła zmiana wcześniejszych tendencji - wylęgi spadły do poziomu: 59,8 mln szt. i 59,1 mln szt. W porównaniu ze średnią w miesiącach marzec – maj, spadek ten wyniósł ogółem 7,9 mln szt. (11,7%). Z bilansu piskląt w tym okresie (krajowa produkcja + import – eksport) można prognozować spadek podaży żywca z krajowej produkcji w sierpniu i wrześniu br.

Ceny skupu żywca drobiu w sierpniu 2011 r.
W sierpniu 2011 br. ceny skupu kurcząt rzeźnych wzrosły w porównaniu z lipcem o 5% i były wyższe niż przed rokiem.  Ceny skupu żywca indyczego były w sierpniu 2011 r. aż 27,5 % wyższe niż w sierpniu 2010 r.
Od początku 2011 r. średnie ceny skupu indyków wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 15,8%. Dynamika ich wzrostu była jednak o połowę wolniejsza od dynamiki wzrostu cen pasz.

Ceny mięsa drobiu w Polsce na tle cen w UE ( komentarz IERiGŻ-PIB )

W sierpniu 2011 r. ceny tuszek kurcząt sprzedawanych przez zakłady drobiarskie były o 4,2 % wyższe niż w lipcu i o 11,4% wyższe niż w sierpniu roku poprzedniego. Natomiast ceny zbytu mięsa indyczego wzrosły o 22,8%  w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. i o 1,6% w relacji miesiąc do miesiąca.
W lipcu 2011 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 36 % przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Wśród głównych producentów i eksporterów drobiu w Europie, Polska nadal należy do najtańszych.  Różnice cen polskich i unijnych wahały się: w kwietniu spadły do poziomu 20%, a od czerwca przewaga cenowa powróciła do wcześniejszego poziomu 35-40%. Instytut ERiGŻ ocenia, że :
„Przewaga cenowa polskiej oferty handlowej na wspólnym rynku jest nadal znacząca i stanowi główny czynnik jego konkurencyjności.”  

Sektor jaj
Instytut Ekonomiki Rolnictwa następująco scharakteryzował aktualną sytuację na rynku jaj, na podstawie analizy cen na rynku wewnętrznym i w UE w okresie do sierpnia br. , w relacji do cen pasz i wyników w handlu zagranicznym.   

Ceny jaj i opłacalność produkcji   
 
Średnia cena sprzedaży jaj świeżych wyniosła w sierpniu 2011 r. 28,90 zł za 100 szt i była o 1,8 % wyższa niż przed rokiem. W czerwcu odwróciła się spadkowa tendencja cen jaj spożywczych, która utrzymywała się od początku 2011 r., a także długookresowa tendencja spadkowa cen skupu jaj do przetwórstwa przemysłowego.
W lipcu przeciętna cena tych jaj była o 34 % wyższa niż przed rokiem, a w sierpniu o 26 % wyższa. Mimo tak silnego wzrostu, ceny skupu jaj przetwarzanych przemysłowo nie powróciły jednak do poziomu sprzed kilkunastu miesięcy.
Trudna sytuacja na rynku jaj spożywczych występuje w całej Unii Europejskiej, do czego przyczynia się relatywnie duża podaż. Znajduje to odzwierciedlenie w silnym spadku cen jaj w wielu państwach Wspólnoty, szczególnie w relacji do wysokiego poziomu notowanego w 2009 r. i w I połowie 2010 r.
Przemysłowe mieszanki pasz pełnoporcjowych dla kur niosek nadal drożały. W czerwcu ich cena była niemal o 30% wyższa w relacji do poprzedniego roku. Przyczyniło się to ponownego spadku opłacalności produkcji jaj konsumpcyjnych, mimo wzrostu ich cen. Dynamika wzrostu cen pasz była znacząco wyższa.

Handel zagraniczny
Instytut ERiGŻ-PIB ocenia, według nieostatecznych danych, że: „ eksport jaj konsumpcyjnych z Polski był w czerwcu 2011 r. o 1,2% mniejszy niż przed rokiem, a import o 7,9 % większy. Eksport przetworów z jaj obniżył się o 17,7 % w relacji rok do roku, natomiast import zwiększył się o 75%.
Łącznie w pierwszej połowie 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, znacząco, bo o 14% zmniejszył się eksport przetworów z jaj. Natomiast eksport jaj w skorupkach był o 19% większy. Import jaj świeżych zmalał w tym czasie o 7,5%, a jaj przetworzonych wzrósł o 26%.
Refundacje eksportowe, które zachęcały do sprzedaży poza granicami Unii Europejskiej, zostały jednak obniżone z uwagi na wysoki poziom eksportu." 
Komentarz Izby w tej sprawie został zamieszczony w artykule na naszej stronie pt.: „UE obniża refundacje wywozowe  do eksportu jaj i ich przetworów”, opublikowanym w dniu 26 lipca 2011 r.  - http://www.kipdip.org.pl/article/id/614 .

   


 

powrót