top

Aktualności

Brak rozwiązań Komisji Europejskiej nasila konflikty na wspólnym rynku jaj.


Pomimo zapowiedzi, Komisja Europejska nie przedstawiła do tej pory propozycji jak rozwiązać problemy opóźnień w dostosowaniu ferm do wymagań dyrektywy 1999/74 w celu zapewnienia równych warunków konkurencji na wspólnym rynku oraz ochrony przed importem jaj i przetworów z jaj z krajów trzecich.     
Niejasna sytuacja powoduje konflikty pomiędzy sektorami jaj w poszczególnych krajach członkowskich. FAMMU/FAPA poinformowała 9.09.2011 r. na podstawie doniesień w zagranicznych mediach branżowych (Agra Facts i World Poultry), że "Jedynie 10 państw UE wymieni w terminie klatki dla niosek." Artykuł ten zwraca uwagę na konfliktową sytuację pomiędzy sektorami jaj w poszczególnych krajach.

Wiadomości FAMMU/ FAPA:

„Według danych Komisji Europejskiej, jedynie dziesięć państw członkowskich UE ma szansę na terminowe wdrożenie unijnej dyrektywy z zakresu dobrostanu kur niosek, czyli do dnia 1 stycznia 2012 r. Do państw tych należą Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Litwa, Malta, Słowenia i Wielka Brytania. Cztery państwa – Austria, Luksemburg, Niemcy i Szwecja wprowadziły już wcześniej krajowe zakazy stosowania klatek tradycyjnych dla niosek. Grupa ośmiu państw, w tym Polska, Portugalia, Belgia, Rumunia i Słowacja zdoła jedynie częściowo dotrzymać terminu wymiany klatek na udoskonalone, a 11 mln szt. niosek z tych krajów będzie po 1 stycznia 2012 r. prawdopodobnie nadal utrzymywanych w klatkach tradycyjnych.
Duży problem z wymianą klatek ma Polska, gdzie 4,5 mln szt. niosek pozostanie prawdopodobnie w starych klatkach. Wymogów dyrektywy nie dotrzyma  w terminie również Francja, jednak brak jeszcze kompletnych danych liczbowych odnośnie postępu w wymianie klatek w tym kraju. Problemy z terminową wymianą klatek ma również pięć pozostałych państw członkowskich, w tym Włochy, Grecja i Węgry. Dane Komisji wskazują, że pod koniec lipca br. we Włoszech jeszcze 27,5 mln szt. kur hodowano klatach tradycyjnych, w Grecji – 4,5 mln szt. i 1,7 mln szt. na Węgrzech. Państwa, które zainwestowały duże sumy w wymianę klatek, głownie Niemcy, Wielka Brytania i Holandia, są mocno zaniepokojone danymi z krajów, które nie zdołają się w terminie dostosować się do nowych wymogów. Istnieje bowiem zagrożenie uzyskania przez nie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej nad krajami, które będą produkowały drożej w nowych  klatkach udoskonalonych.
Aby zapobiec zakłóceniom na rynku unijnym, Komisja Europejska podkreśla jednak, że państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że po 1 stycznia 2012 r. jaja z klatek tradycyjnych nie przedostaną się do innych krajów. Przedstawiciele brytyjskiego lobby rolniczego poparci przez rząd domagają się wprowadzenia wewnątrzwspólnotowego zakazu handlu jajami i produktami niespełniającymi wymogów dyrektywy. Brytyjscy parlamentarzyści nawołują również Komisję do wszczęcia procedury postępowania w zakresie naruszenia prawa unijnego przez państwa członkowskie, które nie wdrożą dyrektywy w terminie.”


Portal World Poultry opublikował 29.09.2011 r. artykuł pt.:
Brytyjskie związki występują w obronie producentów drobiu.  
W Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie związków rolniczych, którego celem było omówienie w jaki sposób związki te mogą pomóc w ochronie sektora drobiarskiego, gdy wejdą nowe przepisy dobrostanu dla kur niosek po 1 stycznia 2012 r. Przedstawiciele NFU - Krajowego Związku Rolników oraz regionalnych organizacji NFU Walii (Cymr ) i NFU Szkocji spotkali się w celu omówienia kwestii wymagań dyrektywy dobrostanowej, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. Tematem spotkania regionalnych organizacji rolniczych były różnice warunków produkcji jaj  w niektórych  innych krajach członkowskich.  Brytyjscy rolnicy wydali około 400 mln funtów na dostosowanie się do nowych wymagań dobrostanu, ale w niektórych  państwach członkowskich sytuacja nie jest do końca jasna i część z producentów jaj nie dostosuje się w terminie do wymagań dyrektywy. Według danych Komisji Europejskiej, nadal ponad 11 milionów kur będzie utrzymywanych w klatkach nieulepszonych po upływie terminu określonego w dyrektywie. Na spotkaniu w Stoneleigh, Warwickshire, brytyjskie związki rolników oraz irlandzki związek były zgodne, że należy podjąć wspólne działania, aby zakazać przywozu i wprowadzania do łańcucha żywnościowego nielegalnych jaj na ich rynek. Większość jaj w skorupkach importowanych do Wielkiej Brytanii pochodzi z Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Francji i Niemiec, natomiast przetwory z jaj importowane są głównie z Holandii, Belgii, Hiszpanii i Francji. 

Komisja Europejska mogła zapobiec rozchwianiu rynku z jakim od kilkunastu miesięcy zmagają się producenci jaj w Polsce oraz w innych krajach członkowskich,  reagując w odpowiednim czasie na zgłaszane problemy. 
Problemy sektora jaj nie rozwiążą się same.
Brak informacji o metodach wyjścia z tej skomplikowanej sytuacji jedynie pogłębia zakłócenia na unijnym rynku jaj i przyczynia się do powiększania strat u producentów jaj.
 
powrót