top

Aktualności

Informacja Banku BGŻ - światowy rynek zbóż (AgroTydzień)


Sytuacja na rynku pszenicy – Europa i Świat

Pod koniec ubiegłego tygodnia Międzynarodowa Rada Zbożowa przedstawiła nowe szacunki globalnych zbiorów zbóż w trwającym sezonie 2011/2012, i tak jak wcześniej Amerykański Departament Rolnictwa (USDA), skorygowała wzwyż swoje wrześniowe prognozy. Wg Rady produkcja zbóż na świecie wzrośnie do rekordowego poziomu 1819 mln t (wobec 1750 mln t w sezonie 201/2011, bez ryżu) z czego blisko 38% mln t będzie stanowić pszenica. Jednakże nadal oczekuje, iż w bieżącym sezonie światowe zapotrzebowanie (prognozowane obecnie na 1828 mln t) przekroczy produkcję, co w rezultacie przełoży się na spadek zapasów drugi sezon z rzędu (o 8 mln t do 360 mln t). Stanowi to czynnik wspierający utrzymanie się wysokich cen surowców zbożowych.

Niemniej jednak, sytuacja na rynku pszenicy wygląda według ekspertów Rady bardziej optymistycznie, aniżeli w przypadku m.in. kukurydzy (patrz poniżej AgroTydzień z 24.10.11), czy ogólnego bilansu popytu i podaży zbóż. Według najnowszych  prognoz światowe zbiory tego zboża osiągną drugi najwyższy poziom w historii 684 mln t, wobec 651 mln t przed rokiem. Pomimo wzrostu popytu o 22 mln t w skali roku do 677 mln t, światowe zapasy tego zboża na koniec czerwca 2012 r. będą o 7 mln t wyższe aniżeli w analogicznym okresie 2011 r. i osiągną poziom 202 mln ton (bez ryżu). Oczekiwana odbudowa globalnych rezerw pszenicy jest przede wszystkim możliwa w związku z szacowanym znacznym wzrostem wielkości zbiorów w Rosji (58 mln t), Ukrainie (22 mln t) i Kazachstanie (18 mln t), jak również  poprawie sytuacji w porównaniu z ubiegłym rokiem w UE (138 mln t). Oczekuje się również, iż tegoroczne zbiory w Australii wzrosną do ponad 26 mln ton.

Analizując wpływ tych informacji na kształtowanie się cen, należy szczególną uwagę zwrócić na sytuację w państwach należących do największych eksporterów, gdyż to one mają największy wpływ na kształtowanie się globalnych tendencji. Największymi dostawcami tego zboża na rynek światowy jest USA, Rosja, Australia, Kanada i UE-27, których łączny potencjał eksportowy w sezonie 2011/2012 szacowny jest w na 97,6 mln t w porównaniu z 94,1 mln t przed rokiem. Oczekuje się, iż również Ukraina i Argentyna wyeksportują więcej zbóż niż w sezonie poprzednim. Oznacza to, iż sytuacja jest mniej napięta niż przed rokiem, na co również wskazuje sezonowy spadek cen obserwowany po żniwach na półkuli północnej.
Niemniej jednak, sytuacja  na rynkach pozostałych zbóż, czy roślin oleistych, jak również zmiany kursów walutowych, nie pozostają bez wpływu na ceny pszenicy. Ponadto, w ostatniej dekadzie, wraz z postępującą liberalizacją handlu światowego zbożami, coraz większe znaczenie mają nastroje na rynkach terminowych kształtowane m.in. sytuacją gospodarczą w poszczególnych regionach świata. Jak pokazał ubiegły rok ceny pozostają ˛ również bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany regulacji w handlu zagranicznym w krajach należących do największych eksporterów tego surowca.

Sytuacja na rynku kukurydzy – Polska, Europa, Świat

Autorzy raportu Strategie Grains w październiku podnieśli o blisko 2 mln t, do ponad 63 mln t,  prognozy zbiorów kukurydzy we Wspólnocie w 2011 roku. Wyższe niż pierwotnie szacunki wynikają z korekty wzwyż oczekiwanych zbiorów w Rumunii i Francji.
Warto dodać, iż w październiku Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) również zwiększył swoje oczekiwania odnośnie globalnej produkcji kukurydzy w bieżącym sezonie 2011/2012 (X 2011 r. -IX 2012 r.) do 860 mln ton, wobec 824 mln t w sezonie ubiegłym. Biorąc pod uwagę spodziewane światowe zapotrzebowanie na to zboże, prognozuje się, iż zapasy na koniec bieżącego sezonu w 15% będą pokrywać globalny popyt. W ocenie francuskich ekspertów opracowujących raport Strategie Grains oznacza to, iż na poziomie globalnym ze stronny czynników popytowo-podażowych nie będzie dalszego wsparcia do wzrostów cen tego zboża.

Jednakże, wracając do sytuacji w samej UE, mimo oczekiwanego wzrostu produkcji o blisko 15% w skali roku, zapasy na koniec sezonu mogą spaść do 4,3 mln t, co oznacza, iż jedynie w ok. 7% pokrywałyby wspólnotowe zapotrzebowanie na ten surowiec (64,9 mln t). Niemniej jednak oczekujemy, iż w najbliższych tygodniach sezonowy wzrost podaży tego surowca, jak również sygnały płynące z rynku światowego będą sprzyjały utrzymaniu tendencji spadkowej we Wspólnocie.
W kontekście czwartego kwartału br. warto dodać, iż zniesienie ceł eksportowych na kukurydzę na Ukrainie oznacza wzrost presji na spadek cen tego zboża w UE, jak i na rynku globalnym. Niemniej jednak może okazać się, iż decydujący wpływ na poziom cen kukurydzy w UE będzie mięć kształtowanie się kursu EUR/USD, a dodatkowo w Polsce EUR/PLN.

Z informacji Sparksa wynika, iż w Polsce kukurydzę zebrano już z ok. 60% powierzchni upraw i wstępne szacunki wskazu ją, iż wysokie plony umożliwią uzyskanie produkcji na rekordowym poziomie  nawet 2,2-2,3 mln ton. Jednocześnie, według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ceny kukurydzy w kraju na początku października należały do jednych z najniższych w Europie. Zgodnie z tymi danymi w tygodniu 3-9 października br. średnia cena kukurydzy w Polsce wyrażona w euro wynosiła 143 EUR/t, podczas gdy przeciętnie w UE płacono za to zboże 177 EUR/t. Konkurencyjność polskiej kukurydzy wynikała głównie z silnego osłabienia się złotego oraz sezonowego spadku cen zbóż na rynku wewnętrznym podsycanego doniesieniami od wysokich zbiorach w kraju. Według Sparksa na początku ubiegłego tygodnia ceny płacone za kukurydzę suchą na południu i wschodzie kraju kształtowały się na poziomie 630-650 PLN/t na gospodarstwie (144-147 EUR/t).


Źródło: AgroTydzień Nr 214 z dn. 31.10.2011 r. , AgroTydzień Nr 213 z dn. 24.10.2011 r.

powrót