top

Aktualności

Bieżąca analiza BGŻ - sektor zbóż i mięsa drobiowego.


Zboża - rynek krajowy i światowy

Z informacji zebranych od uczestników rynku wynika, iż w kraju rośnie popyt na pszenicę paszową, przede wszystkim ze strony przemysłu paszowego. Jednocześnie, duża część rolników wstrzymuje się ze sprzedażą ziarna, oczekując wzrostu cen w kolejnych miesiącach. Sytuacja ta powoduje spadek różnicy pomiędzy cenami pszenicy o parametrach konsumpcyjnych i paszowych.
Niemniej jednak należy zauważyć, iż duża podaż kukurydzy wyhamowuje wzrosty cen pszenicy paszowej. Część producentów rolnych, która zmagazynowała pszenicę, dziś woli sprzedawać kukurydzę zaraz po zbiorze z pola, aniżeli zwalniać powierzchnię magazynową poprzez sprzedaż pszenicy. W rezultacie, z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż średnia cena kukurydzy w kraju po żniwach spadła z poziomu 1061 PLN/t w ostatnim tygodniu sierpnia do 603 PLN/t na koniec października bieżącego roku, czyli o ponad 43% w ciągu dwóch miesięcy. W tym samym czasie przeciętne ceny pszenicy paszowej w Polsce utrzymywały się na poziomie stosunkowo stabilnym i spadły o niespełna 1% do z 704 PLN/t do 699 PLN/t.
Dynamiczny spadek cen kukurydzy po zbiorach jest zjawiskiem sezonowym. Odnotowano go nawet w ubiegłym roku, mimo iż w wyniku wprowadzenia ograniczeń w eksporcie zbóż z Rosji i Ukrainy oraz nastrojów na rynkach terminowych nie nastąpił sezonowy spadek cen pszenicy, żyta czy jęczmienia w okresie lipiec-wrzesień. Jednakże od dawna ceny kukurydzy nie obniżyły się tak znacząco poniżej poziomu cen płaconych za pszenicę paszową.

Mając na uwadze unijny oraz światowy bilans popytu i podaży kukurydzy spodziewamy się, iż ceny kukurydzy w kraju pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego powinny wzrosnąć. Ponadto, oczekujemy, iż w okresie druga połowa stycznia - luty 2012 roku wzrośnie podaż  krajowa pszenicy paszowej, co przełoży się na spadek jej cen. Obniżki te będą wspierane również oczekiwanym wzrostem podaży tego surowca na rynku europejskim w związku ze zniesieniem ceł eksportowych przez Ukrainę.
W rezultacie po Nowym Roku ceny obu tych zbóż powinny się do siebie zbliżyć. Z analizy bilansu mogłoby nawet wynikać, iż ceny kukurydzy będą  wyższe od cen pszenicy. Ponadto, analizując możliwe zachowanie się cen pszenicy zarówno paszowej, jak i konsumpcyjnej oczekujemy, iż jak co roku możliwy jest sezonowy wzrost ich cen w okresie koniec grudnia 2011 r. i początek stycznia 2012 roku, jednak będzie silnie rzutował kurs euro, informacje o zbiorach na półkuli południowej, możliwe zmiany w regulacjach w handlu zbożami w krajach należących do grupy największych eksporterów oraz pierwsze szacunki zbiorów w 2012 roku. Jednocześnie rósł będzie wpływ nastrojów na rynkach terminowych na kształtowanie się cen zbóż w kraju.
 

Sektor  mięsa drobiowego

- Eksport mięsa drobiowego - rynek krajowy
W bieżącym roku rośnie dosyć szybko eksport większości gatunków mięsa z Polski. Mięso indycze nie jest wyjątkiem. Jak wynika z analizy wstępnych danych Eurostatu w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku polscy producenci sprzedali za granice 57 tys. t mięsa i podrobów z indyków. Jest to wynik o 11% lepszy niż w tym samym okresie przed rokiem, kiedy eksport wyniósł 51 tys. ton. Warto wspomnieć, że ogólnie eksport mięsa i podrobów z drobiu rośnie w wolniejszym tempie 7%. W strukturze eksportu przeważają chłodzone elementy bez kości. Stosunkowo duże znaczenie mają również mrożone elementy bez kości oraz chłodzone piersi z kością. W sprzedaży na rynki poza UE w zasadzie prawie całość stanowią  elementy i podroby mrożone. Mają one jednak małe znaczenie, gdyż około 90% towaru lokowane jest na rynkach pozostałych krajów UE, gdzie zdecydowanie przeważają elementy chłodzone. Mięso indycze ma stosunkowo duże znaczenie w strukturze eksportu mięsa drobiowego. Stanowi ono prawie jedną czwartą wielkości sprzedaży za granice, podczas gdy udział mięsa indyczego w całości produkcji mięsa drobiowego stanowi tylko około 15%.

- Światowa produkcja mięsa drobiowego 
W bieżącym roku szybko rośnie światowa produkcja mięsa drobiowego. Po raz pierwszy w historii przekroczy ona 100 mln ton. W ubiegłym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała kolejny numer ukazującego się dwa razy  w roku raportu Food Outlook. Według prognoz jej ekspertów w bieżącym roku na świecie zostanie wyprodukowane 101 mln t mięsa drobiowego. Jednocześnie szacują, że w ubiegłym roku produkcja wyniosła 98 mln ton. Oznacza to dosyć duży wzrost o 3,1%. Dla porównania produkcja wieprzowiny ma wzrosnąć o 0,9% (do 110 mln t), a produkcja wołowiny spaść  o 0,5% (do 65 mln t). Gdyby wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację, że w kolejnych latach utrzyma się dokładnie taka sama dynamika produkcji wszystkich gatunków mięsa, to już w 2015 r. światowa produkcja mięsa drobiowego przewyższyłaby produkcję wieprzowiny. Większość planowanego na ten rok wzrostu produkcji przypadać  będzie na kraje rozwijające się. Produkcja ma urosnąć w nich o 3,7% w porównaniu ze wzrostem o 2,1% w krajach rozwiniętych. W rezultacie ich udział w globalnej produkcji zwiększy się z 58% w roku ubiegłym do 60% w roku bieżącym.


Źródło: AgroTydzień Nr 215 z dnia 7 listopada 2011 r. ,http://analizy.bgz.pl/files/analysis/719ae35411cfdbbf9c7a8df408da8ad2.pdf

  powrót