top

Aktualności

Rynek Drobiu Nr 40 – listopad 2011.


Wybrane fragmenty Reasumpcji najnowszej Analizy Rynkowej – Rynek Drobiu nr 40 z listopada 2011 r., opracowanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB:

- Rok 2011 charakteryzuje się spowolnieniem dynamiki produkcji mięsa drobiowego. Spowodowane to zostało znaczącym zwiększeniem kosztów produkcji żywca. Duży wzrost cen pasz zakłócił normalne funkcjonowanie rynku żywca drobiowego. Drogi żywiec nie rekompensował wzrostu kosztów chowu, powodował natomiast zwiększenie kosztów surowcowych w przemyśle drobiarskim.  przemysłowa mięsa drobiowego również wykazywała w 2011 roku znacząco słabszą dynamikę niż w latach poprzednich.

- W pierwszej połowie 2011 roku produkcja mięsa drobiowego wyniosła 676 tys. ton i była o 4,3% większa niż przed rokiem. Wolniej niż w poprzednich latach rozwijał się eksport. Sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 7%, wobec wzrostu o 36% w roku poprzednim. Jednak nadal stanowiła jedną trzecią produkcji mięsa drobiowego. Był to także główny czynnik decydujący o przyroście tej produkcji, mimo tak silnego podrożenia pasz. Z powodu mniejszej dynamiki eksportu, do krajowego handlu detalicznego trafiło o 6% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem.

- W drugiej połowie 2011 roku przewiduje się dalsze osłabienie dynamiki produkcji drobiu. Jej wolumen szacuje się na ok. 744 tys. ton. Byłby to poziom o 2,5% większy niż rok wcześniej. W skali całego 2011 roku produkcja mięsa drobiowego wyniesie prawdopodobnie ok. 1420 tys. ton, tzn. będzie o 3,3% większa niż w 2010 roku. Natomiast eksport może wzrosnąć o 7,5%. Oznacza to znacząco mniejszy przyrost wolumenu sprzedaży zagranicznej niż w roku poprzednim. Na zużycie w kraju pozostanie o 2% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem, a dostawy do sieci handlu detalicznego zwiększą się o 2,5%. W drugim półroczu przewiduje się spadek tych dostaw o ok. 1%.

- W pierwszej połowie 2011 roku utrzymywała się spadkowa tendencja opłacalności produkcji żywca drobiowego, będąca następstwem silnego wzrostu cen pasz. Ceny przemysłowych mieszanek pasz dla drobiu zwiększyły się w relacji do analogicznego okresu 2010 roku, aż o 32%, a ceny skupu żywca o 15%. Spowodowało to zmniejszenie przeciętnej rentowności chowu żywca drobiowego. Relacja cen żywiec: pasza spadła poniżej 2,6, tzn. do bardzo niskiego poziomu. Od sierpnia obserwuje się stopniowy wzrost tej relacji, jednak poziom opłacalności chowu jest nadal niski. Ceny zbytu tuszek drobiowych sprzedawanych przez zakłady drobiarskie rosły wolniej niż ceny skupu żywca, a dynamika cen detalicznych nieznacznie tylko wyprzedzała tempo wzrostu cen zbytu. Rynek drobiu znajdował się pod silną presją z jednej strony drogiego surowca rzeźnego, z drugiej malejącej siły nabywczej konsumentów.

- W 2011 roku postępuje wzrost konsumpcji mięsa drobiowego. Jego dynamika będzie mniejsza niż w roku poprzednim i wyniesie 2,8%. Drób pozostaje najtańszym gatunkiem mięsa, choć jego ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Prognozuje się, że niewielkie przyspieszenie konsumpcji drobiu może nastąpić w drugim półroczu 2011 roku m.in. wskutek wzrostu cen wieprzowiny. Słaba wzrostowa tendencja spożycia utrzyma się prawdopodobnie również w 2012 roku.

powrót