top

Aktualności

Eksperci o rynku zbóż.


Pierwsze prognozy zbiorów w UE w 2012 r.
W ostatni czwartek francuska agencja analityczna Tallage po raz pierwszy opublikowała w raporcie Strategie Grains prognozy zbiorów zbóż w 2012 r. w UE. Wynika z nich, iż zbiory we Wspólnocie wzrosną w skali roku o 6 mln t (2%) do 290 mln ton. W Polsce francuscy analitycy oczekują ˛ jedynie nieznacznego wzrostu produkcji zbóż w przyszłym sezonie 2012/2013. Biorąc pod uwagę, iż szacują tegoroczne zbiory w kraju na 25,48 mln t, w przyszłym roku oczekują 25,97 mln ton.
Według autorów raportu produkcja pszenicy miękkiej osiągnie w UE w przyszłym roku poziom 133,5 mln t, czyli o 3% wyższy niż w 2011 roku. Przy czym oczekuje się, iż zbiory tego zboża wzrosną przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. W Polsce zbiory pszenicy spodziewane są w wysokości 9,16 mln t, czyli o blisko 500 tys. t wyższym niż przed rokiem. Zwiększenie produkcji miałoby być wynikiem wzrostu przeciętnych plonów w kraju (z 3,86 t/ha w 2011 r. do 4,06 t/ha), a nie powierzchni zasiewów, którą analitycy Tallage oceniają na poziomie zbliżonym do tegorocznego, czyli 2,26 mln hektarów. W przypadku kukurydzy spodziewany jest w przyszłym roku spadek produkcji w UE o 2,4 mln t do 62,2 mln ton, gdyż w ocenie autorów raportu trudno będzie powtórzyć rekordowe plony z bieżącego sezonu 2011/2012. Ocenia się, iż wysokie plony kukurydzy wynikały przede wszystkim ze sprzyjających warunków pogodowych.

Również w Polsce przewidywane jest obniżenie się wielkości zbiorów w skali roku z 2,30 mln t do 2,21 mln ton. Przyglądając się prognozom opublikowanym w raporcie Strategie Grains warto również zwrócić uwagę na oczekiwania francuskich ekspertów odnośnie do zbiorów jęczmienia. Według wstępnej oceny autorzy raportu przewidują, iż wzrosną one o 2,4 mln t do 24,5 mln t przede wszystkim w związku z oczekiwanym zwiększeniem powierzchni upraw. Dziś trudno oceniać zbiory tego zboża w Polsce, gdzie uprawiane są głównie odmiany jare. Przedstawione pierwsze prognozy tegorocznych zbiorów zbóż we Wspólnocie bazują między innymi na danych na temat zasiewów zbóż ozimych, oczekiwanej powierzchni zasiewów zbóż jarych oraz prognozach plonów. Z pewnością w kolejnych miesiącach prognozy te będą weryfikowane. Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych zarówno w kraju, jak i na poziomie wspólnotowym, czy globalnym można oczekiwać rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami i szacunkami poszczególnych agencji analitycznych. Jednakże, po Nowym Roku z każdym miesiącem doniesienia o przyszłorocznych zbiorach będą w coraz większym stopniu wpływać´ na kształtowanie się nastrojów nie tylko na rynku fizycznym, lecz także terminowym i wpływać na kształtowanie się cen zbóż.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej - Agro Tydzień nr 221 z dn. 19.12.2011 r.


Rynek europejski - produkcja zbóż w Niemczech w 2012 roku.
Ze wstępnych informacji wynika, że zbiory zbóż w Niemczech, czyli u drugiego największego producenta zbóż we Wspólnocie, mogą w 2012 r. wzrosnąć´ w związku z szacowanym zwiększeniem powierzchni upraw. Niemniej jednak ostateczna wielkość produkcji pozostaje uzależniona od wysokości plonów, na które decydujący wpływ będzie miał przebieg warunków pogodowych w kolejnych miesiącach.  W ubiegłym tygodniu niemiecki urząd statystyczny podał, ze zasiewy zbóż ozimych pod zbiory w 2012 r. wzrosły w skali roku o 3,2% do 5,5 mln ha, z czego powierzchnia uprawy pszenicy ozimej szacowana jest na 3,2 mln ha (+ 2% r/r). Ponadto z opublikowanych informacji wynika, iż w Niemczech o 5,6% zwiększył si ę areał zasiewów jęczmienia ozimego do ponad 1,2 mln ha, a żyta aż o 8,5% do 664 tys. hektarów. Badania powierzchni zasiewów tradycyjnie prowadzone są w Niemczech w listopadzie i stanowią pierwszą oficjalną informację na temat oczekiwanej wielkości produkcji w kolejnym roku.

Przedstawione dane są zbliżone do szacunków francuskiej firmy Tallage opublikowanych w raporcie Strategie Grains w grudniu 2011 roku. Warto dodać, że we wspomnianym raporcie prognozuje się całkowite zbiory zbóż w Niemczech w 2012 r. na poziomie 45,5 mln t, w porównaniu z 41,9 mln t w 2011 roku, co oznacza wzrost o blisko 9% w skali roku. Przewidywane przez francuskich ekspertów zwiększenie produkcji jest wynikiem nie tylko oczekiwanego wzrostu powierzchni zasiewów, lecz także plonów. Biorąc pod uwagę przebieg warunków pogodowych jesienią i na początku zimy w 2011 r. oraz zakładając, iż na wiosnę oraz w okresie żniw warunki pogodowe będą zbliżone do normalnych, analitycy Tallage prognozują, że plony pszenicy miękkiej w Niemczech wzrosną ˛ w 2012 r. do 7,7 t/ha, w porównaniu z 7,1 t/ha w roku poprzednim. Oczekuje się również wzrostu wydajności produkcji żyta i jęczmienia ozimego, odpowiednio do 3,2 t/ha i 6,5 t/ha. Plony kukurydzy spodziewane są na poziomie zbliżonym do notowanego w 2011 roku, czyli ok. 9,8 t/ha.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej - Agro Tydzień nr 222  z dn. 2.01.2012 r.

Światowy rynek zbóż – sytuacja cenowa, prognozy zbiorów
- Prognozy światowych zbiorów zbóż z listopada 2011 r. wskazują na ich kilkuprocentowy wzrost. Zostanie zebrane 683 mln ton pszenicy i 1136 mln ton zbóż paszowych, tzn. więcej niż w rekordowym sezonie 2009/10. W wyniku tego od czerwca 2011 r. światowe i krajowe ceny zbóż obniżyły się, ale nadal pozostają bardzo wysokie i na takim poziomie powinny się utrzymywać do końca sezonu.
Według prognoz USDA w sezonie 2011/12 na świecie wzrośnie produkcja kukurydzy (859 mln ton), jęczmienia (133 mln ton), owsa (23 mln ton) i żyta (13 mln ton). Minimalnie zwiększy się produkcja zbóż w UE (138 mln ton pszenicy i 146 mln ton zbóż paszowych). Mniej niż przed rokiem zostanie zebrane ziarna we Francji i Niemczech. Mniejsze zbiory w tych krajach i różnice cenowe spowodują zwiększenie zainteresowania polskim ziarnem. Zwiększy się natomiast produkcja zbóż w Rosji, gdzie rok wcześniej zbiory były rekordowo niskie.

- Utrzymują się wysokie ceny zbóż na świecie, mimo dobrych zbiorów w wielu rejonach, zwłaszcza w Rosji i na Ukrainie. Rosnąca podaż zbóż z rejonu basenu Morza Czarnego oraz pogorszenie konkurencyjności eksportu USA pod wpływem wartości dolara amerykańskiego, a także wycofywanie się funduszy kapitałowych z rynków surowcowych, działać będą w kierunku dalszych obniżek cen, zwłaszcza pszenicy. Także utrzymanie zerowych stawek celnych przez Unię Europejską na import pszenicy w ramach kontyngentów preferencyjnych powinno skutkować spadkami jej cen na obszarze UE. Odwrotna sytuacja jest na rynku zbóż paszowych, a zwłaszcza kukurydzy, mimo znacznie większych zbiorów. Wysokie zapotrzebowanie (zarówno paszowe jak i przemysłowe do produkcji bioetanolu) sprawia, że bilans kukurydzy zarówno w skali świata jak i Unii Europejskiej będzie bardziej napięty, co sprzyjać będzie utrzymywaniu cen pozostałych zbóż na wysokim poziomie.

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB , Rynek Rolny – listopad 2011 r. 
 


Sytuacja na krajowym rynku zbóż
- Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w najbliższych miesiącach w dalszym ciągu będą sprzyjały rolnictwu. Krajowe ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie i nic nie wskazuje, by ich poziom mógł znacząco zmienić się, mimo lepszych niż w roku ubiegłym światowych zbiorów i spadków cen na rynkach światowych. Decydować o tym będzie przede wszystkim utrzymujący się wysoki popyt, zwłaszcza na zboża paszowe oraz deprecjacja złotego skutkująca wzrostem cen zbóż importowanych oraz poprawiająca konkurencyjność cenową polskiego zboża na rynkach międzynarodowych.

- Pomimo obniżenia się cen zbóż, ich poziom znacząco przekracza wysokości z lat 2008-09. W ostatnich tygodniach występuje niewielki sezonowy wzrost cen. Pomimo tego cena kukurydzy pod koniec listopada była o 28% niższa niż pod koniec czerwca. Cena pszenicy paszowej spadła w tym okresie o 27%, a żyta paszowego o 18%. Ze względu na niedobory ziarna konsumpcyjnego nadal duże są różnice między cenami zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Pod koniec listopada za jedną tonę pszenicy konsumpcyjnej można było kupić 1,10 tony pszenicy paszowej, a w przypadku żyta konsumpcyjnego i paszowego relacja ta wynosiła 1,17. Wysokie ceny zbóż przekładają się na ceny pasz, do których produkcji zużywa się drogie zboże z poprzedniego sezonu.

- W bieżącym sezonie, w wyniku lepszych niż poprzednio zbiorów, ceny zbóż zaczęły spadać. W ostatnich miesiącach ich poziom ustabilizował się, jednak (z wyjątkiem kukurydzy) na poziomie wyższym niż przed rokiem.

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Rynek Rolny – listopad 2011 r.


Polski eksport zbóż zmniejszył się o połowę
Według wstępnych danych podanych przez Ministerstwo Finansów import zbóż ogółem w okresie styczeń - październik 2011 r. wyniósł ponad 1 270 tys. t, wobec 938 tys. w analogicznym okresie przed rokiem. W tym samym czasie z Polski wyeksportowano 810 tys. t zbóż, czyli o blisko dwa razy mniej niż w tym samym czasie w 2010 r. gdy sprzedano za granice 1 560 tys. ton ziarna. Oznacza to, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2011 r. saldo wymiany handlowej Polski zbożami było ujemne i wyniosło -460 tys. ton.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej - Agro Tydzień nr 222  z dn. 2.01.2012 r.powrót