top

Aktualności

Eksperci o sytuacji na rynku drobiu i jaj


- Wiadomości Fammu/Fapa na podstawie danych Komisji Europejskiej z dnia 16.01.2012 r. 


UE – wysoki eksport drobiu w ciągu 11 miesięcy 2011 r.
Według danych Komisji Europejskiej, od stycznia do listopada 2011 r. państwa członkowskie UE wyeksportowały na rynki krajów trzecich blisko 1,3 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu – o 12,7% więcej niż w tym samym okresie 2010 r. Zwiększyły się wysyłki mięsa z kurcząt i indyków odpowiednio o 13% i 10%, obniżyła natomiast sprzedaż żywego drobiu (-6%), mięsa z kaczek (-13%) i gęsi (-17%). Dynamika wzrostu eksportu drobiu z UE była jednak nieco słabsza niż w połowie roku (+22%) i w jego pierwszych trzech kwartałach (+15%). W ubiegłym roku zmieniły się znacząco kierunki geograficzne unijnego eksportu drobiu. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2011 r. największymi odbiorcami były Hongkong, Arabia Saudyjska, Benin, Rosja i RPA, podczas gdy przed rokiem najważniejszym rynkiem zbytu była Rosja. Wysyłki do Hongkongu i Arabii Saudyjskiej wzrosły o jedną trzecią odpowiednio do 180 tys. ton i 139 tys. ton. Największa dynamika wzrostu eksportu miała jednak miejsce w przypadku RPA, która zakupiła prawie pięć razy więcej unijnego drobiu niż przed rokiem. Rosja natomiast zredukowała import o ponad połowę do 105 tys. ton, niższe były również wysyłki na Ukrainę, do Jemenu i Wietnamu. W omawianym okresie ub. r. największe ilości drobiu do krajów trzecich wysłały Francja, Holandia, Niemcy i Polska, jednak te dwa ostatnie kraje zanotowały spadek sprzedaży w porównaniu z 2010 r. Wielka Brytania i Irlandia to kraje o największej dynamice wzrostu eksportu.
Państwa UE sprowadziły z krajów trzecich ponad 761 tys. ton żywca, mięsa i przetworów z drobiu – o ok. 3% więcej niż przed rokiem. Brazylia utrzymała pozycję najważniejszego dostawcy, import z tego kraju wzrósł w ciągu roku o 1% do 540 tys. ton. Wzrósł również przywóz gotowanych przetworów z kurcząt z Tajlandii (+4% do 143 tys. ton) oraz drobiu z  Chile (+25% do 40 tys. ton).- Wiadomości FAMMU/FAPA z dn. 27.01.2012 r.  na podst. Komisji Europejskiej:


UE – nieznaczny spadek cen kurcząt brojlerów
Przeciętna unijna cena sprzedaży brojlerów (tuszki patroszone z szyjami
tzw. 65%) w połowie stycznia br. wyniosła 184,7 EUR/100 kg i była o 1% niższa w stosunku do notowań z końca grudnia 2011 r., lecz o 4% wyższa niż przed rokiem i o 12%
wyższa od średniej z lat 2006-10. Wysoki poziom cen drobiu w roku ubiegłym był głownie spowodowany drogimi paszami przy wzmożonym popycie wewnętrznym i eksportowym. Od sierpnia ub. r. ceny kurcząt na rynku unijnym stopniowo jednak spadają w wyniku zwiększonej produkcji żywca, która była stymulowana poprawą opłacalności chowu. W Polsce w połowie stycznia średnia cena brojlerów wyniosła 120,5 EUR/100 kg i w ciągu 2 tygodni obniżyła się nieznacznie (-0,4%). Polskie kurczęta są nadal najtańsze w całej UE (65% średniej ceny unijnej), co wpływa na wzrost konkurencyjności eksportu. Najwyższe ceny kurcząt notowane są od dłuższego czasu w Niemczech, Finlandii, Danii, Francji, na Cyprze i we Włoszech (220-250 EUR/100 kg). W najbliższych tygodniach poziom cen brojlerów w UE pozostanie jeszcze na poziomie wyższym niż w tym samym okresie 2011 r. i w ciągu minionych 5 lat.


- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Rynek Rolny – styczeń 2012 r.

Rynek mięsa drobiowego
W listopadzie 2011 r., w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających co najmniej 50 pracowników, wytworzono 127 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 0,8% mniej niż w październiku. Wolumen przemysłowej produkcji tego mięsa był jednak o 3,2% większy
w relacji do listopada poprzedniego roku. W okresie od stycznia do listopada bieżącego roku łączna przemysłowa produkcja mięsa drobiowego była zbliżona do notowanej w tym samym okresie 2010 r. i wyniosła 1263 tys. ton (w 2010 r. 1258 tys. ton). Przyczyną tak znacznego spowolnienia dynamiki rozwojowej były, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wysokie koszty surowcowe.
Utrzymuje się duży i rosnący, choć wolniej niż w poprzednich latach, eksport mięsa drobiowego. W październiku 2011 r. wolumen sprzedaży zagranicznej był o 3,5% większy niż przed rokiem. W ciągu dziesięciu miesięcy 2011 r. wysłano za granicę ponad 355 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 7,7% więcej niż w roku poprzednim. Import wykazuje duże wahania
z miesiąca na miesiąc. W okresie od stycznia do października bieżącego roku, w relacji do alogicznego okresu 2010 r., przywóz mięsa drobiowego zmniejszył się o 5,7%. Nastąpiła więc poprawa salda obrotów handlu zagranicznego mięsem drobiowym. Eksport stanowił w analizowanym okresie średnio ponad 28% wolumenu przemysłowej produkcji tj. o 2 punkty procentowe więcej niż w 2010 roku.
Od lipca 2011 r. przemysłowe mieszanki pasz pełnoporcjowych taniały wolno w relacji miesiąc do miesiąca. Taka tendencja utrzymała się także w listopadzie. Ceny pasz przemysłowych obniżyły się w relacji do października o 1,3%. Były jednak nadal o 11,3% wyższe niż przed rokiem. W okresie styczeń-listopad 2011 r. ceny  pasz przemysłowych dla brojlerów kurzych były aż o 26%, a dla indyków o 24% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rosnące koszty chowu drobiu, szczególnie wysokie koszty pasz, nie były w pełni równoważone wyższymi cenami skupu żywca drobiowego. Warunki chowu drobiu pogorszyły się w 2011 r. w relacji do roku 2010, mimo wzrostu średniej ceny skupu kurcząt brojlerów o ok. 16%, a indyków o 22%.
W grudniu 2011 r. ceny skupu kurcząt rzeźnych spadły w porównaniu z listopadem o 3,2%, ale nadal były o ok. 20% wyższe niż przed rokiem. Ceny skupu żywca indyczego były o 0,3% wyższe niż w listopadzie i o 20,1% wyższe niż w 2010 roku. W grudniu 2011 r. ceny tuszek kurcząt sprzedawanych przez zakłady drobiarskie były o 1,8%  w listopadzie, ale o 19,6% wyższe niż w roku poprzednim. Natomiast ceny zbytu mięsa indyczego wzrosły o 11,8% w porównaniu z 2010 rokiem i o 1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem.
W listopadzie bieżącego roku ceny detaliczne tuszek kurcząt wzrosły o 1,5% w relacji do października
i o 24,5% w relacji do listopada 2010 roku. Wzrost cen detalicznych był większy niż cen zbytu i cen skupu. W trudnej sytuacji pozostawał przemysł drobiarski, co znajdowało odzwierciedlenie w pogorszeniu się przeciętnych wyników finansowych branży. W listopadzie 2011 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o prawie 40%  przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Wśród głównych producentów i eksporterów  drobiu w Europie, Polska należała nadal do najtańszych. Różnice cen polskich i unijnych  zmniejszyły się w relacji do listopada 2010 r. o ok. 12 punktów procentowych. Przewaga  cenowa polskiej oferty handlowej na jednolitym rynku europejskim jest znacząca i stanowi główny czynnik konkurencyjności w tym handlu.


- Bank Gospodarki Żywnościowej - Agro Tydzień Nr 225 z dn. 23.01.2012 r.:

Opłacalność produkcji zwierzęcej w UE i w Polsce
Z najnowszych danych Komisji Europejskiej (KE) wynika, że w grudniu 2011 r. po raz kolejny poprawiła się relacja cen żywca i jaj do cen pasz w UE. Po wielu miesiącach niskiej opłacalności w produkcji zwierzęcej, obecnie powraca ona do przeciętnych poziomów. Mimo tego, że opłacalność produkcji kurcząt brojlerów od lutego ub. r. rosła, poza krótkim okresem stabilizacji w miesiącach październik-listopad 2011 r.), to w grudniu 2011 r. wciąż kształtowała się na poziomie niższym niż przeciętnie w grudniu w latach 2008-10. Lepiej za to wyglądała sytuacja na unijnym rynku jaj konsumpcyjnych. W tym przypadku poprawa opłacalności była bardzo szybka i duża. Sytuacja uległa praktycznie odwróceniu w przeciągu kilku miesięcy. O ile jeszcze w czerwcu 2011 r. relacja cen jaj i pasz była na poziomie o 16% niższym niż przeciętnie w czerwcu w latach 2008-10, to w grudniu ub. r. była już o 7% wyższa niż przeciętnie w grudniu w poprzednich trzech latach. Opłacalność ta była na najlepszym poziomie od maja 2010 roku.

- Wiadomości Fammu Fapa  z dn. 20.01.2012 r. na podst. danych Komisji Europejskiej:


UE – wysoki eksport jaj w ciągu 11 miesięcy 2011 r.
Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu jedenastu miesięcy 2011 r. eksport jaj i przetworów jajecznych z UE na rynki krajów trzecich był o 23% wyższy niż przed rokiem i przekroczył 202 tys. ton. Import spoza UE wyniósł niecałe 18 tys. ton i był o 45% niższy w tym samym okresie 2010 r., dzięki czemu dodatnie saldo w handlu z krajami trzecimi wzrosło o 40% do niespełna 185 tys. ton. W strukturze towarowej wywozu największy udział miały suszona albumina jaj (103 tys. ton) i jaja spożywcze (79 tys. ton). Największym rynkiem zbytu była tradycyjnie Japonia, gdzie trafiła ponad jedna trzecia produktów sektora jaj z UE, głównie suszonych przetworów jajecznych, a ich sprzedaż zwiększyła się w ciągu roku prawie o jedną trzecią. Drugim odbiorcą była Szwajcaria, gdzie trafiały głównie unijne jaja spożywcze, lecz ich wywóz zmniejszył się w ciągu roku o ok. 6%. Wysoka dynamika wywozu miała miejsce w stosunku do Angoli (+86%), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+56%), Izraela (+128%) i Omanu (+20%). Dostawy jaj i przetworów do Rosji zwiększyły się nieznacznie (+1,4%), a na Ukrainę zmalały o 16%. Głównymi eksporterami jaj i przetworów na rynki krajów trzecich były Holandia, Włochy, Francja, Niemcy i Polska. Eksport polskich jaj i przetworów poza UE zwiększył się ponaddwukrotnie wobec analogicznego okresu 2010 r., w strukturze wywozu dominowały jaja spożywcze, a ich największym odbiorcą był Hongkong.

- Analiza własna Krajowej Izby na podstawie danych Komisji Europejskiej oraz Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej – MRiRW:


Spadek opłacalności polskiego eksportu jaj w okresie 11 miesięcy 2011 r.
W okresie jedenastu miesięcy 2011 r. polski eksport jaj spożywczych wzrósł o prawie 10% w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 r. osiągając poziom 158 575 ton.
Jego wolumen wzrósł o 14 864 tony, jednak wpływy z tej sprzedaży zmalały o około 1%. Średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj w ciągu 11 miesięcy 2011 r. wyniosła 838,9 EUR/tonę jaj (w 2010 r. - 932,8 EUR za tonę).
W tym samym okresie 2011 r.  na rynek Polski trafiło 20 123 ton jaj spożywczych z importu, o 2,6% więcej niż w 2010 r.
Naszymi głównymi partnerami handlowymi były kraje członkowskie Unii Europejskiej. Na rynki te trafiło około 90% krajowego eksportu jaj spożywczych. Największym odbiorcą polskich jaj był rynek niemiecki - 32,7% polskiego eksportu jaj (51 902 ton). Jednak w porównaniu do 2010 r., eksport na ten rynek wykazał tendencję spadkową (-12,3%).
W tym okresie natomiast zwiększył się eksport na rynek holenderski. Od stycznia ubiegłego roku holenderscy odbiorcy zakupili z Polski, w porównaniu z 2010 r., aż o 29% więcej jaj spożywczych (31 886 ton). Stanowiło to 20,1% krajowego eksportu ogółem. Trzecim, w kolejności, największym odbiorcą polskich jaj w ubiegłym roku były Czechy, gdzie wyeksportowano 19 372 ton jaj spożywczych, o wartości 16 437 tys. EUR. Czwartym, pod względem wielkości, importerem polskich jaj była Słowacja -
Polski eksport jaj i przetworów z jaj do krajów trzecich w okresie od stycznia do listopada br. wyniósł 12 512 ton. W porównaniu do 2010 r. wywóz tych produktów zwiększył się prawie trzykrotnie. W 2011 r. największym odbiorcą jaj spożywczych z Polski, spośród krajów trzecich, stał się Hongkong. W okresie jedenastu miesięcy br. wielkość wywozu  jaj na ten rynek wyniosła 3 072 ton.

Wzrost cen surowca do przetwórstwa jaj w UE.

Zdaniem Komisji Europejskiej, niepokojąco wzrastają ceny skupu jaj do przetwórstwa. KE uznała, w związku z tym, że należy monitorować ten rynek, przewidując wystąpienie niedoboru jaj do przetworzenia. Wzrost cen jaj do przemysłu przetwórczego postępuje znacznie szybciej niż ceny jaj przeznaczonych bezpośrednio do konsumpcji. Ceny jaj do przetwórstwa w styczniu br. były wyższe o około 80% od cen w styczniu 2011 r. Sytuacja ta spowodowała pytania ze strony przedstawicieli krajów członkowskich na ostatnim posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Zwierzęcych, czy Unia Europejska traci konkurencyjność w produkcji przetworów z jaj w porównaniu do państw trzecich, które nie muszą ponosić nakładów na poprawę dobrostanu kur. Komisja Europejska wyjaśniła, że międzynarodowe reguły handlu nie pozwalają na narzucanie krajom trzecim metod produkcji. Stosowanie wysokich reguł dobrostanu jest wyborem Unii Europejskiej

powrót