top

Aktualności

W USA nowe klatki zostaną wycofane do 2030 r., ale dopiero po zamortyzowaniu starych.


"Stany Zjednoczone chcą zakazać stosowania dotychczasowych, konwencjonalnych klatek dla kur niosek i wprowadzić nowe, większe. Zmiany standardów mają nastąpić do 2030 r.
Według Fundacji projektowane przepisy zakładają zwiększenie powierzchni klatki na jedną kurę nioskę i zastąpienie klatek tradycyjnych nowymi, udoskonalonymi. Poprawa warunków chowu dotyczy ok. 280 mln sztuk kur niosek w USA. Zmiany mają być zrealizowane do 2030 r. Transport i handel jajami od kur chowanych w klatkach, które nie spełniają nowych standardów mają być z czasem zabronione.
Do tej pory poszczególne stany wprowadzały własne standardy produkcji jaj. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, zostanie utworzony federalny standard produkcji jaj, który zastąpi te stanowe.
Decyzja o poprawie dobrostanu kur została przyjęta z zadowoleniem przez obrońców praw zwierząt (Humane Society of the United States) oraz związek producentów jaj (United Egg Producers).
W Unii Europejskiej nowe standardy chowu kur niosek obowiązują od 1 stycznia 2012 r. Klatki nowego typu mają minimum 35 centymetrów wysokości i m.in. grzędę. Na dostosowanie się do tych wymogów Komisja dała krajom członkowskim kilka lat, decyzja w tej sprawie zapadła w 1999 r.
Polska miała mniej czasu na dostosowanie się do nowych standardów, bo weszła do UE w 2004 r. Według resortu rolnictwa w klatkach starego typu w naszym kraju jest jeszcze ok. 4 mln kur. Do wymagań UE dostosowało się 351 ferm, 49 - nie zdecydowało się na zmianę klatek i zakończyło produkcję, a 44 fermy próbują sprostać unijnym przepisom.
W Unii na 290 mln kur, ponad 50 mln ptaków przebywa jeszcze w starych klatkach."

Źródło: Polska Agencja Prasowa – PAP

Kalendarium stopniowego wdrażania w starej Unii nowych  wymagań ochrony kur nieśnych 

W UE  (krajach 15-tki)   zmiana norm ochrony kur nieśnych także następowała stopniowo:
Dyrektywa nr 88/166/ EWG , uchylenie dyrektywy nr 86/113/EWG i zastąpienie  normy powierzchni – 350 cm2/1 kurę, nową podwyższoną normą 450 cm2

Dyrektywa nr 1999/74/WE:
- wprowadzenie normy 550 cm2 na kurę od  1 stycznia 2003 r.
- zakaz instalowania konwencjonalnych klatek po 1 stycznia 2003 r.
- nowe klatki od 1 stycznia 2012 r. – po ponad 12 latach od ustanowienia dyrektywy nr 1999/74/WE.

Polscy producenci musieli dostosować się do ówczesnych unijnych norm dla kur nieśnych w okresie od 26 marca do 1 maja 2004 r.

Do 26 marca 2004 r. – brak norm w Polsce.

Minister Rolnictwa wydał rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków  utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.
Rozporządzenie wprowadziło następujące normy:
- Od 27 marca 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r. – norma 450 cm2/1 kurę
- Od 1 maja 2004 r. – podwyższenie normy  do 550 cm2/1 kurę

Od 1 maja 2004 r. zakaz instalowania konwencjonalnych klatek.
W Polsce wymiana  klatek po 7, 5 latach od ustanowienia krajowych przepisów.

Do 26 marca 2004 r. właściciele ferm, mogli bez przeszkód uzyskiwać kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR na podstawie pozytywnych opinii Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Było to bowiem zgodne z następującym przepisem rozporządzenia MRiRW z dnia 2 września 2003 r.:
§ 73. W gospodarstwach utrzymujących co najmniej 350 kur nieśnych dopuszcza się utrzymywanie tych kur w pomieszczeniu inwentarskim w niezmodyfikowanych klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych bez ściółki : dla obiektów, które są budowane, modernizowane, lub nie zostały oddane do użytku przed dniem wejściem w życie rozporządzenia ( 26.03.2004 r. ) – do dnia uzyskania przez RP członkostwa w UE ( 1.05.2004 r. ).

Z przeprowadzonych  w 2002 r. badań ankietowych wśród producentów wynikało, że:
- Kredyty preferencyjne stanowią 65% całkowitej wartości zadłużenia ferm, większość z nich to wieloletnie kredyty z linii MR (dla młodych rolników).
- W przypadku 44% ferm, ostateczny termin spłaty kredytu przypada w latach 2007-2012.
- 30% ferm spłaci kredyty inwestycyjne dopiero w latach 2013-2017.
- W 76,3% ferm, systemy klatkowe zostaną zamortyzowane dopiero w latach 2011-2022.


 

powrót