top

Aktualności

Koszty produkcji jaj wzrosły we wszystkich systemach utrzymania kur.


Struktura pogłowia kur w Polsce,  wg systemów chowu (liczba ferm i stanowisk zarejestrowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii - stan w dniu 28 marca 2012 r.):
System chowu: 
(0) ekologiczny - liczba ferm - 49, liczba stanowisk - 66 979, (%) udział - 0,2%.
(1) wolnowybiegowy - liczba ferm - 160, liczba stanowisk - 446 372, (%) udział - 1,3%.
(2) ściółka - liczba ferm - 404, liczba stanowisk - 3 249 161, (%) udział - 9,6%.
(3) klatki - liczba ferm 504, liczba stanowisk 29 942 484, (%) udział - 88,9%.
 Razem: liczba ferm - 1117, liczba stanowisk - 33 704 996.

We wszystkich systemach produkcji jaj główny koszt stanowią pasze. Ich udział w całkowitych kosztach produkcji jaj kształtuje się  na poziomie od 58- 67 %, najwyższy jest w produkcji ekologicznej. Najniższe całkowite koszty produkcji jaj mają fermy zamknięte, głównie ze względu na najbardziej racjonalne wykorzystanie paszy i niskie nakłady pracy, bowiem większość czynności jest zmechanizowana i zautomatyzowana.

Według oceny francuskiego Instytutu ITAVI, w ostatnich latach nastąpił ok. 25 % - 30% wzrost całkowitych kosztów  produkcji jaj w Europie,  spowodowany  55% średnim wzrostem cen pasz w tym okresie. Dotyczy to oczywiście wszystkich systemów produkcji jaj, ale w największym stopniu systemów alternatywnych i ekologicznej produkcji, w których zużycie paszy jest najwyższe.
W porównawczych wyliczeniach kosztów produkcji w poszczególnych systemach utrzymania kur przyjmuje się  8-10 % wzrost kosztów produkcji w nowych systemach klatkowych. Wyliczenia te nie obejmują kosztów zakupu nowego stanowiska, które wynosi 8-10 Euro dla 1 kury. 
   
Wdrożenie wymagań dyrektywy 1999/74/WE to wzrost (o 36,4 %) powierzchni użytkowej na kurę z 550 cm2 do 750 cm2, a  w systemach alternatywnych (bezklatkowych)  do  1111 cm2.
Peter Van Horn – ekspert Instytutu (Poultry Economist at the Agricultural Economist Research Institute)  w Wageningen (Holandia) wyliczył, że samo zwiększenie powierzchni na kurę to następujące proporcje kosztów produkcji jaj w poszczególnych systemach chowu:
- przy założeniu, że całkowity koszt  utrzymania stanowiska dla kury  w klatkach konwencjonalnych (550 cm2/1 kurę) wynosił 100 (indeks kosztów);
- to w klatkach wzbogaconych zwiększony koszt ten wynosi  - 108;
- w klatkach grupowych - 110;
- w systemie wolnowybiegowym - 122.

Obecny wysoki poziom cen jaj porównywany jest z sytuacją na rynku w I połowie 2011 r. kiedy ceny były bardzo niskie, znacznie poniżej kosztów produkcji.
Oceniając sytuację cenową w sektorze jaj spożywczych, należałoby obecny poziom cen jaj analizować na tle relacji kosztów produkcji i cen w 2009 r. powrót