top

Aktualności

Światowe zbiory zbóż i soi – informacje BGŻ.


Rynek światowy
Prognoza zbiorów zbóż na sezon 2012/2013

Międzynarodowa Rada Zbożowa 2 kwietnia br. opublikowała pierwsze prognozy wielkości zbiorów w skali globalnej w kolejnym sezonie 2012/2013 (lipiec 2012- czerwiec
 2013). Eksperci Rady przewidują, że całkowity popyt na zboża (bez ryżu) wyniesie w nadchodzącym sezonie 1 8701 mln t, co oznacza najwyższy poziom w historii. Jednocześnie oczekuje się, że za zwiększającym się zapotrzebowaniem podążać będzie produkcja, która osiągnie 1876 mln ton, co także oznacza rekordowy poziom. Komentując prognozy Rady warto dodać´, że dają one szanse na wzrost zapasów w skali globalnej w skali roku o 6 mln t do 380 mln ton. Niemniej jednak sytuacja w przypadku dwóch podstawowych zbóż pszenicy i kukurydzy wygląda odmiennie. Z szacunków Rady wynika, że sezon 2011/2012 zakończy się wzrostem o zapasów pszenicy o 14 mln do 210 mln t, a w przypadku kukurydzy ich spadkiem o 11 mln t do 122 mln ton (zapasy globalne w dniu 30 czerwca 2012 r.). Jednak że w sezonie 2012/2013 przewidywany jest wzrost produkcji kukurydzy do 900 mln t, przy popycie szacowanym na 893 mln t, co umożliwi wzrost zapasów o 7 mln ton. Jednocześnie oczekiwane jest pogorszenie się sytuacji w przypadku pszenicy, gdzie oczekiwany jest spadek produkcji z 696 mln t w kończącym się sezonie 2011/2012 do 681 mln ton w nadchodzącym. W rezultacie realizacji tych prognoz zapasy pszenicy na świecie mogłyby się  skurczyć o 2 mln ton.
Jakie znaczenie mają, te wydawało się abstrakcyjne prognozy, dla kształtowania się cen zbóż, a tym bardziej na rynku polskim? Otóż w obecnych warunkach, gdy krajowy sektor rolny stanowi część coraz bardziej otwartego na świat rynku wspólnotowego, bilans światowy będzie silniej oddziaływał na tendencje cenowe w kraju, aniżeli wielkość zbiorów i popytu na rynku wewnętrznym. Ponadto, już dziś informacje te wpływają na nastroje inwestorów na rynkach terminowych, które z każdym rokiem coraz silniej oddziałują na poziom cen na rynku transakcyjnym (spotowym). Niemniej jednak bilans popytu i podaży, nawet w skali globalnej, nie jest czynnikiem decydującym o tendencjach cenowych. Najważniejsza jest sytuacja w krajach należących do największych eksporterów i importerów oraz ogólny wolumen handlu międzynarodowego. Rynki lokalne, w tym także rynek polski, są biorcami ceny z rynku globalnego. Z danych Rady wynika, że z każdym rokiem rośnie ilość zboża, która znajduje się w wymianie międzynarodowej, co oznacza zwiększającą się globalizację rynku zbożowego. Oczekuje się, że przeciętnie w bieżącym sezonie ok. 260 mln t zboża przekroczy granice państw w których została wyprodukowana, z czego pszenica będzie stanowić 139 mln ton. Dla porównania w sezonie 2005/2006 wartość ta wynosiła 215 mln ton (dla pszenicy 110 mln t). W handlu światowym znajduje się obecnie co roku ok. 14% globalnej produkcji zbóż, w przypadku pszenicy odsetek ten jest bliski 20%.

Źródło: Agro Tydzień Nr 236 z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Rynek krajowy i europejski
Zbyt optymistyczne prognozy Strategie Grains dotyczące zbiorów 2012/2013

Według autorów raportu Strategie Grains (SG) wydanego 12 kwietnia br. w skali całej Unii Europejskiej całkowite zbiory zbóż w sezonie 2012/2013 wyniosą 283 mln t, czyli będą na poziomie o 2 mln t wyższym niż przed rokiem. Przy czym oczekuje się, że w skali roku zbiory pszenicy we Wspólnocie spadną o 2,3 mln t do 126,8 mln ton. Z raportu wynika również, że w ujęciu sezonowym (październik - wrzesień) produkcja kukurydzy będzie niższa o 0,5 mln t (wyniesie 65,4 mln ton). Z drugiej strony autorzy raportu SG spodziewają się zwiększenia produkcji jęczmienia o 700 tys. t do 52,4 mln ton oraz żyta o 600 tys. do 7,5 mln ton. W przypadku ostatniego zboża jest to wzrost o 9% w skali roku. Francuska agencja Tallage, która jest wydawcą raportu SG, prognozuje również, że produkcja pszenicy w Polsce w sezonie 2012/2013 wyniesie 9,2 mln t, wobec 9,34 mln t szacowanych w sezonie bieżącym 2011/2012. W porównaniu z prognozami krajowych agencji analitycznych, oczekiwania francuskich ekspertów wydają się być´ bardzo optymistyczne. Dla porównania eksperci Sparksa w marcowym raporcie prognozowali zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie 2012/2013 na 7,74 mln ton, czyli o blisko 1,5 mln ton niższym.
Starając się odnieść do tych prognoz warto zwrócić uwagę, że z oceny kondycji upraw przeprowadzonej przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) w trzeciej dekadzie marca br. wynika, że areał przesiewów ozimin przekroczy w tym roku 1 mln hektarów. Jeżeli straty objęłyby nawet połowę tej powierzchni, to odbije się to w naszej ocenie na wielkości krajowej produkcji zbóż, w szczególności pszenicy. Możliwości przesiania tak dużej powierzchni zbożami jarymi są ograniczone miedzy innymi dostępem producentów rolnych do materiału siewnego (niska podaż, wysoka cena). Problem ten dotyczy nie tylko kwalifikowanego materiału siewnego, lecz ogólnie możliwości zakupu zboża jarego, które nadawałoby się do wysiewu. W rezultacie, ujemnie na całkowita produkcję zbóż w kraju wpłynie nie tylko zastąpienie zbóż ozimych mniej wydajnymi zbożami jarymi, lecz również wykorzystanie w wielu przypadkach do przesiewu nasion o nie najwyższej jakości. Ponadto część rolników może zdecydować się na siew rzepaku jarego. Jednakże tu również występują problemy  z dostępnością materiału siewnego. Co więcej, niektórzy rolnicy mogą po prostu nie zdążyć na czas z zasiewami jarymi lub po prostu z nich zrezygnować. Mając na uwadze powyższe, można ocenić´ prognozy dla Polski przedstawione w kwietniowym raporcie SG za zawyżone. Niemniej jednak, warto pamiętać, że wielu uczestników rynku w Unii Europejskiej (producentów rolnych, pośredników w handlu, przetwórców) analizuje rynek w oparciu o te dane.

Źródło: Agro Tydzień Nr 237 z 16 kwietnia 2012 r.

Rynek światowy
Światowy bilans soi bardziej napięty niż oczekiwano wcześniej

Oil World po raz kolejny obniżył prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2011/2012. Według najnowszych szacunków z początku kwietnia br., mogą one wynieść 240 mln
t, co w stosunku do sezonu 2010/2011 oznacza obniżkę aż o 25 mln t. Przypomnijmy, że w marcu Oil World oczekiwał jeszcze zbiorów na poziomie 243 mln t. Po raz pierwszy spadek zbiorów nastąpił jednocześnie w Ameryce Północnej (o 7 mln t w porównaniu z sezonem poprzednim) i Ameryce Południowej (o 19 mln t). Oil World prognozuje, że przerób soi prawdopodobnie będzie niższy od wcześniejszych oczekiwań i w najbliższych miesiącach (tj. w okresie kwiecień -wrzesień br.) zbliżony do poziomu ubiegłorocznego. Popyt na surowiec mogą tłumić wysokie ceny soi. W całym sezonie 2011/2012 (październik 2011-wrzesień 2012) przerób soi może wynieść 224 mln t, co oznacza 1,3-procentowy wzrost w stosunku do sezonu poprzedniego. W porównaniu do poprzednich sezonów dynamika przetwórstwa wyraźnie wyhamuje.
Przypomnijmy, że w sezonie 2010/2011 przerób soi w skali globalnej wzrósł o 5%, a w sezonie 2009/2010 o blisko 9%. Według Oil World, światowe zapasy soi w końcu sierpnia br. wyniosą 59-60 mln t, czyli będą o 16-17 mln t mniejsze niż rok wcześniej. Największego spadku oczekuje się w Argentynie, Brazylii i Paragwaju. W związku z tym, eksport soi, śruty i oleju sojowego z tych krajów kolejnych miesiącach (wrzesień 2012 - luty 2013) może istotnie się obniżyć.

Źródło: Agro Tydzień Nr 236 z dnia 10 kwietnia 2012 r.

 

powrót