top

Aktualności

Rynek Pasz nr 31/2012 potwierdza argumenty sektora drobiu i pasz w sprawie zniesienia zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt.


Tekst wspólnego stanowiska branży z dnia 4 maja 2012 r. dostępny w załączniku do artykułu.

Najnowszą analizę Instytutu ERiGŻ – PIB, Rynek Pasz nr 31/2012, zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 3 kwietnia 2012 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w skład, której wchodzą eksperci resortu rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego.
Raport ten zawiera dane dotyczące  zużycia surowców paszowych, w tym wysokobiałkowych w 2011 r. oraz określa zapotrzebowanie na te surowce w bieżącym roku: 

- Krajowa produkcja pasz przemysłowych w 2011 r. wyniosła 8,0 mln ton, w tym dla drobiu wzrosła o ok. 3%, do 5,27 mln ton (66% udział w produkcji pasz ogółem).

- W strukturze zużywanych w żywieniu pasz treściwych udział pasz wysokobiałkowych  kształtuje się na poziomie od 18 do 25% i  systematycznie rośnie.

- MRiRW przedstawiło informacje o sytuacji w sektorze drobiu w dniu 10 maja 2012 r. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i RW:
Polska jako znaczący w Unii Europejskiej producent mięsa zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa drobiowego. Polski rynek drobiu rozwija się dynamicznie. Produkcja mięsa drobiowego wzrasta corocznie o kilka procent . Udział mięsa drobiowego w całkowitej produkcji mięsa w Polsce stanowi 38% i wykazuje tendencję rosnącą.
Produkcja mięsa drobiowego w 2011 r. (dane wstępne) wyniosła 1420 tys. ton. Rok 2011 r. Scharakteryzował się wolniejszą dynamiką produkcji. Ogólnych przyczyn spowolnienia dynamiki produkcji na rynku drobiu należy upatrywać, w szczególności, w wysokich cenach surowców rolnych. Choć powiązanie polskiej produkcji drobiarskiej z rynkiem światowym nie jest wysoce skorelowane, to jest ona ściśle związana z cenami zbóż i pasz. Wysokie ceny pasz, które stanowią 65-70% całkowitych kosztów produkcji żywca drobiowego, przekładają się bezpośrednio na wzrost tych kosztów.

-  Instytut ERiGŻ – PIB  przewiduje dalszy wzrost zapotrzebowania sektora drobiu na pasze  , a tym samym wzrost zużycia wysokobiałkowych surowców paszowych:
Wraz z dążeniem do poprawy efektywności chowu oraz wzrostem produkcji drobiarskiej systematycznie rośnie zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe. Ich zużycie tylko w ostatnich siedmiu latach wzrosło o prawie 50%.
Kluczową rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na surowce wysokobiałkowe odgrywa importowana śruta sojowa GMO, zwłaszcza, że nadal obowiązuje zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Zużycie śruty sojowej w 2012 r. będzie zbliżone do poziomu ubiegłorocznego i wyniesie ok. 1,88 mln ton.

Krajowe Organizacje Drobiarskie apelują o natychmiastowe przystąpienie do prac legislacyjnych nad zniesieniem zakazu  wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Stanowisko Krajowych Organizacji Drobiarskich  oraz Izby Zbożowo – Paszowej zostało przekazane do Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO.
W związku z wycofaniem w lutym 2012 r. projektu zmiany ustawy z konsultacji społecznych, w  stanowisku tym zawarto pytanie ku rozwadze Rządu RP i Parlamentarzystów:
„Komu zależy na zniszczeniu chowu poszczególnych gatunków zwierząt (głównie drobiu i trzody chlewnej), a tym samym unicestwieniu produkcji mięsa w Polsce, co uzależni polskich konsumentów od droższej importowanej żywności?”

Sektor drobiu i pasz przekazał swoje stanowisko w tej sprawie także podczas konferencji w Sejmie 3.04.2012 r., pt.: „GMO w rolnictwie i produkcji żywności – szanse czy zagrożenia?”. Informacje o konferencji w artykule na naszej stronie: „Zakaz pasz GMO  należy znieść” (10 kwietnia 2012 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/694 .


 

Załączone pliki:

  1. Wspólne stanowisko sektora drobiu i pasz ws. zakazu stosowania pasz GMO.
powrót