top

Aktualności

Programy zwalczania Salmonelli w stadach drobiu – 2012 r.


Stada reprodukcyjne kur
Program jest realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013, opublikowanego w dniu 11 maja 2012 r. w Dzienniku Ustaw z 2012 r. Nr 0, poz. 509.
Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby (Podstrona Przepisy, zakładka - Przepisy dotyczące zwalczania i ograniczania częstości występowania Salmonelloz) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/253.
Na stronie tej są także linki do wszystkich przepisów (unijnych i krajowych) dotyczących zwalczania Salmonelli w stadach drobiu. Przepisy w tym zakresie dla stad kur reprodukcyjnych określają następujące  rozporządzenia UE:
- rozporządzenie nr 2160/2003 -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2160:20071027:PL:PDF;
- rozporządzenie nr  200/2010 (częstotliwość i sposób pobierania próbek w stadach dorosłych kur - właścicielskie oraz urzędowe) -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:061:0001:0009:PL:PDF;
- rozporządzenie nr 1177/2006 -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:212:0003:0005:PL:PDF.

Koszt realizacji ww. programu jest współfinansowany przez Unię Europejską na podstawie decyzji Komisji 2011/807/UE z dn. 30 listopada 2011 r.

Stada kur reprodukcyjnych, w których stwierdzono skażenie Salmonellą, objęte są procedurami wypłaty odszkodowań i zwrotu faktycznie poniesionych wydatków związanych z wykonaniem decyzji PLW (na podstawie art. 49 i 57c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
 
Obowiązki producentów w zakresie monitoringu - częstotliwość pobierania prób do badań:
a) u piskląt jednodniowych:  w trakcie rozładunku ze środka transportu przed umieszczeniem piskląt w kurniku, zgodnie z następującymi zasadami:
- próbki wyściółki wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych z każdej dostawy (po 25g z pojemnika) lub wymazy powierzchniowe z dna pojemników (w przypadku pojemników bez ściółki) lub pisklęta padłe (w tym również w czasie transportu)
 
b) u drobiu:
- w 4 tygodniu życia;
- na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności lub przed przeniesieniem z odchowalni do budynku produkcji jaj;
- w okresie nieśności co 2 tygodnie.
 
Krajowy program zwalczania Salmonelli w stadach reprodukcyjnych kur jest realizowany od 2007 r. Wyniki monitoringu poziomu skażeń dorosłych kur w poszczególnych latach:
- 2007 r. - 3,21%;
- 2008 r. - 5,75%;
- 2009 r. - 2,62%;
- 2010 r. - 2,57%;
- 2011 r. - 1,74% (dane wstępne, nie potwierdzone Raportem końcowym Inspekcji Weterynaryjnej).

W przypadku stad reprodukcyjnych kur stwierdzono stopniowe zmniejszanie częstości występowania serotypów Salmonelli objętych programem (Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis, S. Virchow). Cel wspólnotowy określony na poziomie 1% i poniżej, nie został jednak osiągnięty.

Stada towarowych kur nieśnych

Program jest realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013, opublikowanego w dniu 15 maja 2012 r. w Dzienniku Ustaw z 2012 r. Nr 0, poz. 517.


Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby (podstrona – Przepisy, zakładka – Przepisy dotyczące zwalczania i ograniczania częstości występowania salmonelloz) -  http://www.kipdip.org.pl/article/id/253. Są tam także  dostępne linki do wszystkich przepisów (unijnych i krajowych) dotyczących zwalczania Salmonelli w stadach drobiu. Przepisy w tym zakresie dla stad kur nieśnych określają następujące rozporządzenia UE:
- rozporządzenie nr 2160/2003 -
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2160:20071027:PL:PDF  
- rozporządzenie nr 517/2011 (częstotliwość i sposób pobierania próbek w stadach dorosłych kur) -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:138:0045:0051:PL:PDF;
- rozporządzenie nr 1177/2006 -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:212:0003:0005:PL:PDF;
- rozporządzenie nr 1237/2007 -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:280:0005:0009:PL:PDF .

Koszt realizacji ww. programu jest współfinansowany przez Unię Europejską na podstawie decyzji Komisji 2011/807/UE z dn. 30 listopada 2011 r.
 
Stada kur nieśnych, w których stwierdzono skażenie Salmonellą, objęte są procedurami wypłaty odszkodowań i zwrotu faktycznie poniesionych wydatków związanych z wykonaniem decyzji PLW (na podstawie art. 49 i 57c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
 
Obowiązki producentów w zakresie monitoringu - częstotliwość pobierania prób do badań:
- pisklęta jednodniowe: próbki wyściółki wraz z mekonium z 10 pojemników z każdej dostawy, wymazy powierzchniowe z dna 10 pojemników lub pisklęta padłe.
- u drobiu na 2 tygodnie przed przeniesieniem z odchowalni do budynku produkcji jaj;
- a u drobiu dorosłego w okresie pomiędzy 22 a 26 tygodniem życia (pierwsze badanie), a następnie co 15 tygodni.

Stada brojlerów kurzych
Program jest realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 550).
Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby (Podstrona Przepisy, zakładka - Przepisy dotyczące zwalczania i ograniczania częstości występowania Salmonelloz) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/253.
Na stronie tej są także linki do wszystkich przepisów (unijnych i krajowych) dotyczących zwalczania Salmonelli w stadach drobiu. Przepisy w tym zakresie dla stad brojlerów kurzych określają następujące rozporządzenia UE:
- rozporządzenie nr 2160/2003 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2160:20071027:PL:PDF;
- rozporządzenie nr 200/2012 (częstotliwość i sposób pobierania próbek w stadach brojelrów kurzych - właścicielskie oraz urzędowe) - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0031:0036:PL:PDF
UWAGA: Rozporządzenie nr 646/2007/WE obowiązywało do końca 2011 r. Zostało uchylone na podstawie Rozporządzenia Komisji nr 200/2012.
- rozporządzenie nr 1177/2006 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:212:0003:0005:PL:PDF.

Stada kurcząt brojlerów, w których stwierdzono skażenie Salmonellą, nie są objęte procedurami wypłaty odszkodowań.
Programem objęte są wszystkie stada brojlerów. Program nie ma jednak zastosowania przy produkcji mięsa pochodzącego z brojlerów, które są przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej lub na użytek własny . W przypadku stad brojlerów w chowie wolnowybiegowym, próbki pobiera się tylko wewnątrz brojlerni. 

Obowiązki producentów w zakresie monitoringu - częstotliwość pobierania prób do badań:
a) we wszystkich stadach brojlerów pobranie próbek z inicjatywy producenta powinno następić w ciągu trzech tygodni przed planowanym przemieszczeniem brojlerów do rzeźni.
b) Inspekcja Weterynaryjna pobiera próbki z co najmniej 1 stada brojlerów z 10% gospodarstw liczących ponad 5 000 ptaków.
 
Krajowy program  (Rozdział 2.3 rozporządzenia z dnia 18 maja 2012 r.), szczegółowo określa wytyczne dotyczące Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) i Higienicznych (GHP) w produkcji zwierzęcej oraz inne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa biologicznego. Zalecany jest Europejski Przewodnik dla Przemysłu Drobiarskiego - załączony w pliku pod artykułem. Przewodnik ten został opracowany wspólnie przez AVEC (Stowarzyszenie Producentów Drobiu i Branży Drobiarskiej w UE) i Copa Cogeca. Jest to Przewodnik dobrych praktyk higienicznych w celu zapobiegania i zwalczania chorobotwórczych drobnoustrojów, ze szczególnym uwzględnieniem Salmonelli u kurcząt rzeźnych gatunku Gallus gallus (brojlerów) - na fermach drobiu oraz podczas wyłapywania, załadunku i transportu. 
 
Wyniki monitoringu poziomu skażeń w stadach brojlerów kurzych od 2009 r. - pierwszego roku realizacji programu:
- 2009 r. - 0,62%;
- 2010 r. - 0,67%;
- 2011 r. - 0,5% (dane wstępne, nie potwierdzone Raportem końcowym Inspekcji Weterynaryjnej).
 
W przypadku kurcząt brojlerów ustanowiony został cel ciągły, wyznaczony na poziomie nie przekraczającym 1%.
Ustanowienie nowego unijnego rozporządzenia nr 200/2012, Komisja Europejska uzasadnia  koniecznością spełnienia kryterium dotyczącego Salmonelli w świeżym mięsie drobiu, w tym brojlerów (nieobecna w 25g mięsa), a także wynikami badań/opinią naukową EFSA z lipca 2011 r. W opinii tej stwierdzono, że:
- zakażenie od organizmów rodzicielskich przekazywane jest na potomstwo najczęściej w przypadku serotypu Salmonelli Enteritidis;
- "jednofazowe szczepy Salmonella Typhimurium o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:-, co obejmuje szczepy z antygenem O5 i bez tego antygenu, muszą być uważane za odmiany Salmonella Typhijmurium stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego porównywalne do zagrożenia stwarzanego przez inne szczepy Salmonella Typhimurium."
 
Krajowy program zwalczania Salmonelli w stadach brojlerów kurzych nie przewiduje obligatoryjnego badania piskląt jednodniowych (pisklęta jednodniowe - do 72 godzin życia).

Stada indyków
Dla  stad indyków reprodukcyjnych i rzeźnych realizacja programu odbywa się  na podstawie programu wieloletniego ustanowionego na lata 2010-2012 w rozporządzeniach  Rady Ministrów:
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2010 r. nr 68 poz. 436) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100680436

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2010 r. nr 65 poz. 406) - http://lex.pl/serwis/du/2010/0406.htm

Załączone pliki:

  1. Europejski przewodnik dla przemysłu drobiarskiego.
powrót