top

Aktualności

Wdrażanie dyrektywy 2010/75/WE – zmiana krajowych przepisów ochrony środowiska.Kosztowna aktualizacja pozwoleń zintegrowanych.


Ministerstwo Środowiska (MŚ) przedłożyło w kwietniu br. do konsultacji społecznych projekt zmian przepisów  dotyczących wdrożenia do krajowego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2010/75/WE  z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) – IED  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:PL:PDF

Projekt zmian przepisów ochrony środowiska przekazany został do konsultacji społecznych w ekspresowym terminie 14 dni. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego – w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Rządowy Proces Legislacyjny.
Korzystając z zaproszenia do  konsultacji przekazaliśmy do resortu środowiska uwagi i wnioski dotyczące tego projektu. Opinia z 8.05.2012 r. dostępna w pliku poniżej,  trafiła na  listę pism z uwagami, opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacyjnego
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/38344/katalog/38350.

Podobnie jak inni uczestnicy tych konsultacji, zwróciliśmy uwagę,  że ww. projekt ustawy obejmuje znacznie szersze zmiany przepisów ochrony środowiska niż zakres regulacji wynikających z przepisów dyrektywy 2010/75/WE. Jeden z opiniodawców, z pokrewnej branży -  Firma Poldanor SA - prowadząca 30 ferm trzody chlewnej,  posiadająca w związku z tą działalnością bardzo duże doświadczenie z dziedziny pozwoleń emisyjnych, stwierdziła w swojej opinii, że : "Projekt zmiany niesie za sobą drastyczne skutki prawne i finansowe dla polskich użytkowników instalacji wymagających pozwoleń emisyjnych, w tym zintegrowanych."
Nasze uwagi i wnioski są zbieżne z opiniami, zgłoszonymi w ramach konsultacji, przez podmioty gospodarcze i ich organizacje, opublikowanymi na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.
Ze względu na ograniczony czas na sformułowanie opinii, skoncentrowaliśmy się na projektowanych regulacjach odnoszących się bezpośrednio do ferm drobiu.

Zgłoszone zastrzeżenia dotyczą niejasnych kryteriów do tworzenia przez Ministra Środowiska "listy działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ze wskazaniem typowych dla tych działalności zanieczyszczeń."
Te rodzaje działalności, które znajdą się na takiej liście MŚ, zostaną objęte obowiązkiem opracowania sprawozdania bazowego (def. w dyrektywie) lub raportu początkowego (def. w projekcie ustawy).
Istotne jest, że  obowiązek raportu początkowego dotyczyć będzie nie tylko nowych instalacji, przed rozpoczęciem ich eksploatacji, ale także instalacji już działających, posiadających pozwolenia, w ramach ich pierwszej aktualizacji po 1 stycznia 2013 r.
Dyrektywa nakłada bowiem na państwa członkowskie obowiązek takich okresowych aktualizacji pozwoleń zintegrowanych (ponowne rozpatrzenie wszystkich warunków pozwoleń), w celu zapewnienia zgodności z nową dyrektywą 2010/75/WE) - MŚ zakłada w projekcie aktualizację co pięć lat.
Raport początkowy oznaczałby obowiązek pomiarów zanieczyszczenia gleby dla wszystkich instalacji zarówno posiadających, jak i  ubiegających się o uzyskanie pozwoleń  zintegrowanych.
Analizując wdrażane przepisy, stwierdziliśmy, że zapisy w dyrektywie, dotyczące sprawozdań bazowych, nie wymieniają ferm drobiu, a mówią jedynie, że: "Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby wniosek o pozwolenie zawierał sprawozdanie bazowe (raport początkowy ) w stosownych przypadkach."
Wg. art. 22 ust. 2 dyrektywy 2010/75/WE - IED, dotyczyć to może jedynie "przypadków gdy działalność obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie sustancji stwarzających zagrożenie oraz mając na uwadze możliwość skażenia gleby i wód podziemnych na terenie instalacji."

Sformułowaliśmy więc wniosek o zwolnienie ferm drobiu (nie umieszczanie ich na ww. liście działalności)  w związku z tym, że działalność ferm drobiu, zdefiniowana w dyrektywie jako "intensywny chów drobiu z ponad 40 tysiącami miejscami dla drobiu", nie kwalifikuje tej działalności jako stwarzającej zagrożenie dla gleby i wód podziemnych.
Rację ma firma Poldanor SA, która w swojej opinii napisała: "nie wszystkie instalacje wpływają na powierzchnię ziemi, szczególnie kiedy przyjęta technika i technologia izoluje jej powierzchnię."

Złożyliśmy także wniosek z zwolnienie ferm drobiu z opłat następująco określonych w art. 210 ust. 3a  ustawy Prawo Ochrony Środowiska: „Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50 % opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego do tej instalacji" (Pełna opłata rejestracyjna wynosić będzie 12 tys.zł). Uzasadnienie tego wniosku: Wdrożenie wymagań dyrektywy IED spowoduje znaczący wzrost kosztów prowadzenia produkcji w fermach drobiu.
Ponadto zniesienie opłaty rejestracyjnej we wszelkich przypadkach zmian pozwolenia zintegrowanego, zapobiegnie ewentualnym wątpliwościom czy sporom dotyczącym podstaw do zwolnienia z opłat w przypadkach określonych w projektowanych zmianach ustawy POS.
Zwolnienie z opłat ma obejmować tylko przypadki okresowej aktualizacji pozwoleń zintegrowanych oraz zmian związanych z wdrożeniem przyszłych konkluzji BAT dla ferm drobiu (obecnie w UE trwają prace w sprawie sformułowania nowego dokumentu BREF dla intensywnego chowu). Załączone pliki:

  1. Opinia Krajowej Izby z dnia 8.05.2012 r.
powrót