top

Aktualności

Odroczenie zakazu pasz GMO sprzeczne z prawem UE.


Grupa posłów  Platformy Obywatelskiej złożyła w dniu 27 kwietnia  2012 r.  poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach – przesunięcie zakazu pasz GMO o 4 lata.
Informacja w artykule: "Nie uciekniemy przed GMO" - http://www.kipdip.org.pl/article/id/709.

Projekt poselski został przekazany do Marszałka Sejmu jako druk sejmowy Nr 457. Wraz z projektem, na stronie internetowej sejmu opublikowane są dokumenty: Uzasadnienie oraz omówione niżej opinie prawne Biura Analiz Sejmowych. -
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/61FAC4F74583E5F7C1257A1C002BE151/%24File/457.pdf

- Biuro Analiz Sejmowych ( BAS ) wydało dwie opinie prawne z dnia 11 maja 2012 r.
Obydwie opinie stwierdzają, że projekt jest sprzeczny z prawem UE.
 
1.  W sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej:
" Opiniowany projekt nie przewiduje uchylenia kwestionowanego zakazu, jedynie opóźnienie terminu jego wejścia w życie. Proponowana regulacja nie zmienia istoty naruszenia prawa UE - nie eliminuje postanowienia sprzecznego z rozporządzeniem unijnym. Projekt jest sprzeczny z prawem UE.
Konkluzja zawarta w opinii BAS : "projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach przewiduje utrzymanie w prawie polskim zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfiikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, zmieniając jedynie terminjego wejścia w życie. Zakaz narusza rozporządzenie (WE) nr 1829/2003. Projekt jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy nie zawiera oświadczenia w sprawie zgodności projektu z prawem UE, wymaganego art. 34 ust. 2 pkt. 7 regulaminu sejmu. Zgodnie z art.34 ust.7 regulaminy Sejmu Marszałek Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy, jeżeli uzasadnienie dołączone do projektu nie odpowiada wymogom określonym  w art. 34 ust. 2."
 
2.w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulamnu Sejmu - czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.
Opinia BAS: Projekt ustawy przewiduje utrzymanie w prawie polskim zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, zmieniając jedynie termin njego wejścia w życie. Zakaz narusza rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Projekt jest sprzeczny z prawem  Unii Europejskiej.Projekt ustawy nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej."
 
Krajowa Izba przekazała w dniu 12 czerwca 2012 r. do Kancelarii Sejmu (w odpowiedzi na pismo Szefa tej Kancelarii) swoją opinię dotyczącą poselskiego projektu ustawy.
Treść opinii w artykule poniżej. Opinia ta zawiera wniosek o zniesienie zakazu pasz GMO.
Zdaniem Izby: Ponowne odraczanie terminu wejścia w życie zakazu, podobne do praktyki legislacyjnej  z 2008 r., jest nieracjonalne nie tylko z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Komisja odroczenie to traktuje bowiem i tak na równi ze stosowaniem zakazu i stawia Polsce zarzuty łamania unijnego prawa."

Załączone pliki:

  1. Opinia Krajowej Izby z dnia 12.06.2012 r.
powrót