top

Aktualności

17 posiedzenie Sejmu RP - debata na temat pasz GMO.


Opinie przeciwników  pasz GMO – to polityka,  czy troska o gospodarkę i dobro konsumentów? 

Relacja Polskiej Agencji Prasowej z dyskusji na posiedzeniu sejmu  27 i 28 czerwca 2012 r. nad poselskim projektem odroczenia do 1 stycznia 2017 r. zakazu stosowania pasz GMO  w artykule pt. „Opozycja za skróceniem okresu stosowania pasz GMO”  -
http://www.ppr.pl/artykul-opozycja-za-skroceniem-okresu-stosowania-pasz-gmo-170033-dzial-1.php.

Dyskusja w sejmie odbyła się bez uwzględnienia  wyników badań naukowych. Zignorowano argumenty zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy, w tym opinie prawne o  niezgodności zakazu skarmiania pasz z prawem UE, co grozi Polsce karami finansowymi.  Zlekceważono także informacje o  konsekwencjach dla gospodarki  i polskich konsumentów, w szczególności zagrożenie wzrostem  cen żywności: mięsa, mleka i jaj. Żaden z przeciwników GMO nie docenia wpływu wzrostu cen żywności na  poziom inflacji.

W tej sytuacji należy  zadać pytanie: „Komu zależy na uzależnieniu polskich konsumentów od drogiej importowanej żywności ?" i powtórzyć opinię Prof. dr hab.  Franciszka Brzóski z Instytutu Zootechniki „Kto jest przeciwko GMO,   to lobbuje za importem mięs  produkowanych na GMO za granicą ?”   
Opinia ta podsumowała  wystąpienia podczas konferencji w sejmie „ GMO w rolnictwie i produkcji żywności – szanse  czy zagrożenia (3.04.2012 r.).

Nie zapoznano się również z „Wnioskami wynikającymi z konferencji naukowej  zorganizowanej w dniu 26 czerwca 2012 r. „Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt.”
http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/aktualnosci/konferencje
/899/wnioski_z_konferencji_GMO.pdf


Najważniejsze  wnioski:
Ustawowy zakaz stosowania pasza GMO w żywieniu zwierząt w Polsce wprowadzony w 2006 r. wchodzący w życie 1 stycznia 2013 r. pomija wyniki badań państwowych instytutów naukowych oraz opinie naukowych towarzystw biotechnologicznych, pomija również wyniki ponad 80 zakończonych projektów badawczych w Unii Europejskiej.

Ustawowy zakaz zagraża zmniejszeniem krajowej produkcji zwierzęcej oraz ograniczeniem podaży mięsa drobiowego i wieprzowego na rynek, wywoła znaczący wzrost cen mięsa i pogorszy poziom wyżywienia ludności, zwłaszcza najmniej zamożnej części społeczeństwa,
Pogorszy także  opłacalność  produkcji mięsa drobiowego i wieprzowego, mleka i jaj, zmniejszy konkurencyjność polskich produktów żywnościowych.

Ustawowy zakaz spowoduje zwiększony import produktów żywnościowych z zagranicy, w tym mięsa drobiowego i wieprzowego, wytwarzanych na paszach zmodyfikowanych GMO, bowiem we wszystkich krajach Unii Europejskiej i świata, w produkcji zwierzęcej stosowane są pasze zmodyfikowane genetycznie, w tym śruta sojowa GMO.

Wobec braku transferu transgenicznego DNA do tkanki mięśniowej, mleka i jaj, nie ma możliwości stwierdzenia jakimi paszami żywiono zwierzęta i z jakich surowców mięsnych wytworzono produkty pochodzenia zwierzęcego.

Informacje o wynikach badań naukowych i konsekwencjach gospodarczych publikowaliśmy  w artykułach  na naszej stronie internetowej od lutego 2012 r.
- Odroczenie zakazu pasz GMO sprzeczne z prawem UE. (19.06.2012 r.)
http://www.kipdip.org.pl/article/id/712
- Nie uciekniemy przed paszami GMO – oświadczył wiceminister rolnictwa- A. Butra. ( 24.05.2012 r.)  http://www.kipdip.org.pl/article/id/709
- Rynek pasz nr 31/2012 potwierdza argumenty sektora drobiu i pasz w sprawie zniesienia zakazu  stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. (11.05.2012 r. ) -  http://www.kipdip.org.pl/article/id/702
- Nie ma możliwości substytucji białka GMO. (11.05.2012 r.)  - http://www.kipdip.org.pl/article/id/701
- Zakaz pasz należy znieść ( 10.04.2012 r. ) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/694

powrót