top

Aktualności

Import z krajów trzecich do UE w miejsce zlikwidowanej produkcji jaj.


Likwidacja produkcji i ograniczenia w obrocie jajami z konwencjonalnych klatek otworzyły wspólny  rynek dla importu jaj z krajów trzecich. Wzrost importu i spadek eksportu wskazują, że unijny sektor jaj utracił samowystarczalność i konkurencyjność. Jedynym instrumentem, który Komisja Europejska zastosowała w celu  zabezpieczenia  odpowiedniej podaży jaj na unijnym rynku było zniesienie dopłat do eksportu przetworów z jaj i obniżenie o połowę stawek refundacji do eksportu jaj w skorupkach na rynki krajów azjatyckich. 

Unijni eksperci w 2010 r. ostrzegali Komisję Europejską przed skutkami wdrożenia dyrektywy 1999/74/WE,, zwracając uwagę na brak instrumentów ochrony unijnego rynku przed nieuczciwą konkurencją z krajów nie stosujących dobrostanu i podkreślając następujące uwarunkowania:   
 „Dobrostan zwierząt nie został uwzględniony w dokumencie porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie stosowania środków sanitarnych  i fitosanitarnych (SPS).
Zaangażowanie państw trzecich w sprawę dobrostanu ogranicza się raczej do deklaracji, niż do poddania się przepisom.
Różnice kosztów produkcji w USA, Brazylii, Argentynie i szczególnie Indiach, będą dla tych krajów jeszcze bardziej korzystne po wprowadzeniu dyrektywy dobrostanowej. Koszty transportu oraz cła importowe nie będą już dłużej chroniły rynku UE. Kraje trzecie będą miały przewagę konkurencyjną na rynku UE nawet bez uwzględnienia ewentualnego zmniejszenia taryfowej ochrony rynku w przyszłości.”

Proponujemy, aby organizacje działające w Eurogroup for Animals , w tym także Klub Gaja i VIVA zaangażowały się w oprotestowanie importu  jaj z krajów trzecich nie stosujących norm dobrostanu. 

Dane KE o unijnym handlu zagranicznym od stycznia do kwietnia 2012 r. potwierdziły prognozy ekspertów dotyczące  wzrostu importu z krajów trzecich, nie stosujących unijnych wymagań dobrostanu kur.
Przypomnieliśmy te opinie także w artykule, pt.: „Eksperci od dwóch lat ostrzegali przed spadkiem podaży” (7.03.2012 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/677

UE – WZROST IMPORTU, SPADEK EKSPORTU JAJ W OKRESIE I-IV 2012 R.
Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do kwietnia br. wzrósł znacznie unijny import jaj i przetworów jajecznych z krajów trzecich. Zakupy jaj spożywczych zwiększyły się dwuipółkrotnie do ponad tysiąca ton. Prawie dwukrotnie wyższy był również przywóz przetworów jajecznych, który w przeliczeniu na ekwiwalent jaj w skorupkach wyniósł ok. 9 tys. ton. Wzrost importu został spowodowany wprowadzeniem od początku roku nowych przepisów z zakresu dobrostanu kur niosek. Handel jajami z klatek tradycyjnych jest w UE od 1 stycznia br. zabroniony, mogą one trafiać wyłącznie do przetwórstwa w kraju pochodzenia. Ponad połowa państw członkowskich UE nie zdołała wymienić wszystkich klatek w wyznaczonym terminie, a ograniczenia w handlu wspólnotowym spowodowały lukę podażową i konieczność zwiększenia importu spoza ugrupowania. Największym dostawcą przetworów jajecznych do UE była w omawianym okresie br. Argentyna, skąd sprowadzono ok. 5 tys. ton tych produktów, prawie trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Znaczne ilości przetworów sprowadziliśmy rownieŜ z USA (ok. 4 tys. ton), i było to o połowę więcej. Głównym dostawcą jaj spożywczych do UE była Albania (ok. 500 ton, ponaddwukrotny wzrost przywozu). W pierwszych czterech miesiącach tego roku najwięcej jaj i przetworó z krajów trzecich zakupiły Dania (3,3 tys. ton, +90%), Austria (2,6 tys. ton, +131%), Niemcy (2,1 tys. ton, +250%), Szwecja (ok. 1 tys. ton, -26%) i Włochy (ok. 800 ton, +347%).

Wywóz jaj i przetworów poza ugrupowanie obniżył się w omawianym okresie o 12,7% do ok. 59 tys. ton. O jedną trzecią zmalał eksport jaj spożywczych do ok. 19 tys. ton. Największym rynkiem zbytu była tradycyjnie Japonia (20 tys. ton, -2%), dokąd trafiła jedna trzecia produktów unijnego sektora jaj, głownie suszonych przetworów jajecznych. Drugim odbiorcą była  Szwajcaria, gdzie wysyłano jaja spożywcze, lecz ich wywóz zmniejszył się w ciągu roku o 3,2% do 14,5 tys. ton. Wzrósł wywóz jaj i przetworów do Rosji (+54% do 1,9 tys. ton), Norwegii (+49% do 361 ton) i na Ukrainę (+6% do 1,3 tys. ton). Głównymi eksporterami jaj     i przetworów na rynki krajów trzecich były tradycyjnie Holandia, Włochy, Niemcy, Francja i Polska. Wywóz polskich jaj i przetworów poza UE zmniejszył się w okresie od stycznia do kwietnia br. o 20% w skali roku do 3,2 tys. ton. Pomimo znacznego wzrostu importu i spadku importu UE jest nadal eksporterem netto jaj i przetworów. Dodatnie saldo w handlu tymi produktami z krajami trzecimi obniżyło się jednak o 24% do ok. 47 tys. ton.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Komisji Europejskiej

Szczegółowe dane w tabeli, pt: „Handel UE z krajami trzecimi w sektorze jaj.

Załączone pliki:

  1. Tabela. Handel UE z krajami trzecimi w sektorze jaj.
powrót