top

Aktualności

Krajowy Rynek Pasz – perspektywy surowcowe w sezonie 2012/2013 również bardziej optymistyczne.


Źródło informacji: Instytut ERiGŻ – PIB  - Rynek Pasz nr 32 z września 2012 r.


Krajowa produkcja surowców paszowych
- Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w 2012 r. wyniosły 27,9 mln ton i były o blisko 5% wyższe od zbiorów w 2011 r.

- Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) zwiększy się o 1,5 mln ton do ok. 18,8 mln ton (o 8,7%). Zmniejszyła się produkcja pszenicy paszowej (o ponad 20%) i pszenżyta (o ponad 22%). W największym stopniu wzrosła produkcja kukurydzy, którą szacuje się na około 3,6 mln ton (wzrost aż o  1244 ton, tj. o 52%).

- Tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce wyniosły 1,88 mln ton i były o ok.1% wyższe niż przed rokiem. biopaliw. Produkcja śruty rzepakowej może więc wynieść ok. 1,29 mln ton, czyli o ok. 30  tys. ton więcej niż w ostatnim sezonie.

Spadek zużycia pasz zbożowych w sezonie 2012/2013
- W sezonie 2011/12 zmalał popyt na pasze zbożowe. Zużycie zbóż na ten cel wyniosło 18,2 mln ton i było o 2% mniejsze niż sezonie 2010/11.

- W sezonie 2012/13 zużycie zbożowych surowców paszowych, w porównaniu z sezonem 2011/12, zmniejszy się o blisko 2% do 17,8 mln j. zb. Zużycie w przemyśle paszowym wzrośnie o 4%, a ziarna w postaci  paszach gospodarskich zmaleje o prawie 5%.

Zapotrzebowanie w Polsce na paszowe surowce wysokobiałkowe
- Szacuje się, że zużycie wysokobiałkowych surowców paszowych w sezonie 2011/12 wyniosło ok. 4,26 mln ton, wobec 3,80 mln ton w sezonie 2010/11. Nieco mniejsze niż przed rokiem było zużycie śruty sojowej, które wyniosło ok. 1,82 mln ton, wobec 1,89 mln ton w sezonie poprzednim. O ponad 10% zwiększyło się zużycie śruty rzepakowej i wyniosło 0,82 mln ton, wobec 0,74 mln ton w sezonie poprzednim. Znacząco wzrósł popyt na tańszą śrutę słonecznikową, której zużycie zwiększyło się z 648 do 897tys. ton.

- Według wstępnych prognoz zużycie surowców wysokobiałkowych w sezonie 2012/13 może wynieść ok. 4,2 mln ton i być o 1,5% mniejsze niż w sezonie 2011/12. O ok. 3% zmaleje import i wykorzystanie śrut oleistych.

Produkcja pasz przemysłowych w Polsce
- Autorzy opracowania Rynek Pasz nr 32/2012 wstępnie oszacowali produkcję pasz przemysłowych w 2011 r. na 8,2 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,7%.

- Dotychczas w 2012 r. odnotowano wzrost produkcji pasz przemysłowych. Według GUS w pierwszym półroczu 2012 r. w firmach paszowych zatrudniających 50 i więcej osób produkcja pasz przemysłowych wyniosła 3466 tys. ton i była o 5% wyższa w porównaniu z I półroczem 2011 r. Wzrostowi produkcji sprzyjało rosnące zapotrzebowanie na pasze w produkcji brojlerów. Natomiast  w sektorze jaj odnotowano spadek popytu na pasze – mniejsza produkcja jaj. 

- Przewiduje się, że w całym 2012 r. produkcja pasz przemysłowych wyniesie ok. 8,23 mln ton i będzie  nieznacznie wyższa niż w 2011 r. , a w 2013 r. około 8,5 mln ton. Produkcja mieszanek średniobiałkowych dla drobiu w 2012 r. wyniesie ok. 5,25 mln ton, tj. o 50 tys. ton  więcej niż w 2011 r., co stanowić będzie ponad 73% ogółu wytworzonych mieszanek średniobiałkowych. Produkcja koncentratów dla drobiu wyniesie ok. 60 tys. ton i będzie nieco wyższa niż  rokiem.

- W strukturze pasz produkowanych dla drobiu od kilku lat 96-97% stanowią mieszanki pełnoporcjowe, ok. 2-3% koncentraty wysokobiałkowe i nieco ponad 1% premiksy.

Polski handel zagraniczny surowcami paszowymi i paszami
- W sezonie 2011/12 import śrut oleistych wyniósł 3254 tys. ton, wobec 2814 tys. ton w sezonie poprzednim. Podobnie jak w latach poprzednich nadal zdecydowaną większość tego importu stanowiła śruta sojowa, ale jej przywóz obniżył się o prawie 40 tys. ton, do 1885 tys. ton.

- Do kraju sprowadzono prawie 897 tys. ton śruty słonecznikowej wobec 648 tys. ton w sezonie poprzednim i 510 tys. ton dwa lata wstecz.

- W pierwszym półroczu 2012 r. blisko 90% stanowiła śruta sprowadzana z Ameryki Południowej, ok. 7% z USA i 3% z krajów UE. Śrutę słonecznikową sprowadza się przede wszystkim z Ukrainy, z Węgier oraz niewielkie ilości z Czech, Słowacji i Mołdawii, a w ostatnim okresie rosną jej dostawy z Rosji.

Ceny na krajowym rynku surowców paszowych i pasz
- Cena śruty sojowej we wrześniu 2012 r. wyniosła ok. 2280 zł/t i było to o 60% więcej niż przed rokiem i o 80% więcej niż 2 lata wcześniej. Jeszcze na początku I półrocza 2012 r. za śrutę sojową płacono poniżej 1400 zł/t, ale w czerwcu cena ta zbliżyła się do 1900 zł/t.

- Również dynamicznie rośnie cena śruty rzepakowej. W sierpniu 2012 r. wynosiła ona 1082 zł/t i była o 60% wyższa niż przed rokiem i o 74% wyższa niż przed dwoma laty.

- W sezonie 2012/13 należy oczekiwać dalszego zwiększania się cen pasz. Sprzyjać temu będą wysokie ceny zarówno zbóż jak i śrut oleistych. Sprzyjać temu będą wysokie ceny zarówno zbóż jak i śrut oleistych. Wzrost ten powinien być najsilniejszy w pierwszej części sezonu, kiedy to do produkcji pasz będą wykorzystywane drogie surowce wysokobiałkowe. Wzrost cen pasz ograniczać będzie wysoka podaż zbóż paszowych w kraju, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowanie na drogie zboża paszowe z zagranicy.

- W sezonie nieznacznie pogorszyły się relacje cenowe pasz względem zbóż choć nadal są bardziej korzystne niż w latach 2008-2010, ale od początku obecnego sezonu atrakcyjnośćcenowa pasz względem zbóż zmniejsza się. Za jedną tonę żywca drobiowego w sierpniu 2012 r. można było kupić prawie 2,3 tony mieszanki DKA-Starter, podczas gdy rok wcześniej było to ok. 2,4 tony, a w połowie 2010 r. powyżej 2,6 tony.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB podsumował kondycję finansową  producentów pasz: „W 2012 r. sytuacja ekonomiczno – finansowa sektora paszowego nieznacznie pogorszyła się w stosunku do lat poprzednich, ale większości firm pozwoli wygenerować zyski.”

powrót