top

Aktualności

Światowy Rynek Pasz – perspektywy surowcowe w sezonie 2012/2013 trochę bardziej optymistyczne.


Źródło informacji: Instytut ERiGŻ – PIB  - Rynek Pasz nr 32 z września 2012 r.

Bilans zbóż na światowym rynku
- Zbiory zbóż (bez  ryżu) w 2012 r. są szacowane na 1,77 mld ton, tj. o blisko 4% (72 mln ton) mniej niż w poprzednim roku. Zużycie zbóż może się zmniejszyć o ponad 1% (22 mln ton).

- Zbiory zbóż paszowych szacuje się na 1113 mln ton, tj. o 3,1% ton mniej niż w sezonie 2011/12. Produkcja wzrośnie tylko w Ameryce Południowej i Afryce. W pozostałych rejonach świata nastąpi spadek produkcji, w tym  w Ameryce Północnej o ponad 10%, w WNP o 13% i w Europie o blisko 8%.

- W sezonie 2012/13 zbiory pszenicy mogą osiągnąć 659 mln ton i być o 5,2% mniejsze niż w poprzednim roku. Zwiększą się zbiory pszenicy w Ameryce Północnej i na Dalekim Wschodzie. W pozostałych rejonach świata zbiory zbóż będą mniejsze, w tym w WNP o ponad 30%.  Zużycie pszenicy prognozuje się na 681 mln ton (spadek o 2,0%).

Zmniejszenie obrotów zbożami paszowymi na rynku światowym
- Wolumen obrotów zbożami paszowymi może osiągnąć 113 mln ton i być o 9% mniejszy niż w poprzednim sezonie. Import zbóż paszowych ograniczą wszystkie kraje, w tym najbardziej UE (o blisko 50%) Afryka (o 6-8%) i Bliski Wschód (o 7%).

- Zapotrzebowanie na  import pszenicy oceniane jest na 134 mln ton (150 mln ton w sezonie 2011/12). Popyt importowy zmniejszy się w większości rejonów świata z wyjątkiem Azji Południowej (wzrost o 23%). W największym stopniu ograniczą import pszenicy kraje UE (o 23%), WNP (o 20%) oraz kraje afrykańskie i Azja Wschodnia (o 13-15%).

- W sezonie 2012/13 unijne zbiory pszenicy były niższe o blisko 4%.

- W sezonie 2012/13 w krajach WNP ponownie zanotowano głęboki spadek zbiorów zbóż. Zbiory pszenicy zmniejszyły się o 31%, a zbóż paszowych o 13%. Jednocześnie przewiduje się, że popyt wewnętrzny na zboża zmniejszy się o 7%. W wyniku tego nadwyżki pszenicy i zbóż paszowych zmaleją o odpowiednio 45% i 21%, co się wiąże ze znacznym ograniczeniem możliwości eksportowych w rejonie basenu Morza Czarnego.

Ceny na światowym rynku zbóż
- W sezonie 2012/13  największy był wzrost cen zbóż w Ameryce Północnej i Południowej, gdzie w sierpniu 2012 r. pszenica i kukurydza kosztowały od 25% do ponad 30% więcej niż w czerwcu 2012 r. W Europie Zachodniej i w rejonie Morza Czarnego pszenica i jęczmień podrożały o kilkanaście procent. Duży był wzrost cen kukurydzy na Węgrzech (o blisko 30%). Na Słowacji jej notowania wzrosły tylko o 4%.

- W dalszym okresie sezonu 2012/13 należy liczyć się z możliwością dalszego wzrostu światowych cen, które mogą być 10-15% wyższe niż w sezonie 2011/12.

Sytuacja na rynku wysokobiałkowych surowców paszowych
- Wg prognoz Oil World z sierpnia 2012 r. światowa produkcja nasion siedmiu głównych roślin oleistych w sezonie 2012/13 wyniesie 453,9 mln ton i będzie o ponad 5% wyższa niż w sezonie poprzednim.

- Światowa produkcja soi zwiększy się o 10% (do 264,1 mln ton), głównie za sprawą blisko 30% wzrostu produkcji na półkuli południowej. Największym producentem soi będzie Brazylia, gdzie prognozuje się zbiór 82 mln ton soi (wzrost o 23%), zbiory w Argentynie wzrosną o 30% (do 56 mln ton). Z kolei na półkuli północnej, skąd pochodzi blisko 42% zbiorów soi, produkcja spadła o 9% (do 111,2 mln ton), za sprawą spadków produkcji w USA (dotychczasowego największego producenta) gdzie zbiory spadły o blisko 13% (do 73,3 mln ton). Spadnie także produkcja soi w Chinach (o 8% do 12,5 mln ton) oraz w UE (o 12% do 1,13 mln ton). W Rosji i na Ukrainie zbiory soi wzrosną o 11% (do 4,4 mln ton), a Indiach o 3% (do 10,8 mln ton).

- Zbiory rzepaku w sezonie 2012/13 wyniosą 63 mln ton i będą o 5% wyższe niż rok wcześniej.

- Produkcja śruty sojowej w sezonie 2012/13 zwiększy się o 2% do 181,3 mln ton. Zapasy końcowe śruty sojowej będą o ponad 2% niższe niż na koniec poprzedniego sezonu i wyniosą 6,6 mln ton. Zmniejszenie produkcji soi w Chinach, spowodowane spadkiem opłacalności tej uprawy zaowocuje zwiększonym o 4,5% importem, który może wynieść 57,5 mln ton.
Produkcja śruty rzepakowej wyniesie 34,8 mln ton i będzie o ponad 2% wyższa niż w sezonie poprzednim.

- Powoli rośnie produkcja mączki rybnej, która w sezonie 2012/13 wyniesie 4,96 mln ton przy zużyciu 5 mln ton, co skutkować będzie zmniejszeniem zapasów do 0,7 mln ton W roku 2011 na Ukrainie dokonano inwestycji w produkcję mączki rybnej na cele wewnętrzne i eksportowe. Rząd ukraiński przeznaczył na nie 20 mln EUR, a w celu dalszego rozwoju tej branży planuje przeznaczać ok. 100 mln EUR rocznie.

Ceny wysokobiałkowych surowców paszowych na rynku światowym
- Cena soi amerykańskiej w grudniu 2011 r. wynosiła 474 USD/t i do sierpnia 2012 r. wzrosła o 44% do 684 USD/t. Cena soi brazylijskiej w sierpniu 2012 r. wynosiła 674 USD/t wobec 568 USD/t w sierpniu 2011 r. Bardzo dynamicznie rosła cena śruty sojowej, która w grudniu 2011 r. wynosiła 353 USD/t, do sierpnia 2012 r. wzrosła o 84% do 650 USD/t.

- Za tonę śruty rzepakowej w grudniu 2011 r. płacono 274 USD, a w sierpniu 2012 r. o 60% więcej - 364 USD. Średnia cena śruty rzepakowej w sezonie 2011/12 wynosiła 287 USD/t i była o 2,4% wyższa niż w sezonie poprzednim.

- Od grudnia 2011 r. do sierpnia 2012 r. cena mączki rybnej wzrosła o 30% do prawie 1700 USD/t, a więc powróciła do poziomu z sezonu 2010/11, kiedy za tę mączkę płacono średnio 1630 USD/t.
 
Rynek surowców wysokobiałkowych w UE
- Produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych w UE wyniesie 25,5 mln ton i będzie o 2% niższa niż w sezonie poprzednim. O 1% zmniejszy się produkcja śruty rzepakowej, a jej  udział w produkcji śrut w UE wyniesie 47%. O 6% zmniejszy się produkcja śruty słonecznikowej, a jej udział obniży się do 13%. O ponad 1% wzrośnie produkcja śruty sojowej, której udział w europejskiej produkcji śrut wynosi 37%.

- Import śrut wysokobiałkowych w sezonie 2012/13 pozostanie na poziomie 30 mln ton, w tym 23,7 mln ton śruty sojowej. Udział UE w światowym imporcie śruty sojowej wyniesie 39%.

- Zużycie śrut oleistych w sezonie 2012/13 szacowane jest na 54,3 mln ton. O blisko 9% zmniejszy się zużycie śruty słonecznikowej, ze względu na mniejszą podaż, wzrośnie natomiast zużycie śruty rzepakowej (o 2%) i sojowej o (0,6%).

- Prognoza produkcji wysokobiałkowych surowców paszowych w UE-27 (mln ton) w sezonie 2012/2013: śruta sojowa – 9,6 mln ton; śruta rzepakowa – 12,0 mln ton; śruta słonecznikowa – 3,4 mln ton.

Prognozowany wzrost produkcji pasz przemysłowych w UE w sezonie 2012/2013
- Według danych FEFAC produkcja pasz przemysłowych w UE-27 w 2011 r. wyniosła 151,0 mln ton i była o 0,3% niższa niż w 2010 r. Według prognoz FEFAC łączna wielkość produkcji pasz w UE w 2012 r. nie zmieni się.

- W 2012 r. w UE, podobnie jak w poprzednim roku, wzrośnie jedynie produkcja pasz przemysłowych drobiu (34% udział w produkcji ogółem).

- Największymi producentami pasz w UE są od lat Francja, Niemcy i Hiszpania. Niemcy są największym w UE producentem pasz dla była i trzody, a w produkcji pasz dla drobiu zajmują czwarta pozycję. Nieznacznie spadła produkcja pasz we Francji (do 21,3 mln ton), co spowodowane zostało spadkiem produkcji drobiarskiej.

- W całej UE w ub. roku wyprodukowano 51,5 mln ton pasz dla drobiu, o 1% więcej niż w 2010 r. Największymi producentami tych pasz w UE są Francja, W. Brytania i Włochy.

- Spośród krajów UE-12, Polska jest największym producentem pasz dla drobiu, bydła i trzody, a w przypadku pasz dla drobiu jest piątym producentem w całej UE.


Przemysław Kwiecień z Domu Maklerskiego XTB skomentował w Pulsie Biznesu z 17.10.2012 r. (komentarz, pt.: „Szansa na korektę na rynkach zbóż”)najnowszy raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) powołuje się na następujące informacje, optymistyczne dla produkcji drobiarskiej:
„Przedstawiciele władz Brazylii i Argentyny poinformowali w ostatnich tygodniach o rekordowym areale obsianym kukurydzą i soją, co przy sprzyjających warunkach pogodowych powinno przełożyć się na rekordowe zbiory i silny wzrost eksportu tych surowców. To zaś powinno zmniejszyć problemy  z podażą soi i kukurydzy na rynkach światowych. Jeśli żniwa w Ameryce Południowej przebiegną bez większych problemów, to z pewnością wzrośnie także stosunek cen pszenicy do cen kukurydzy i soi .(…)
W scenariuszu bazowym niezmiennie oczekujemy stabilizacji cen w pobliżu obecnych poziomów ze względu na niski poziom zapasów. Natomiast korekta cen, przede wszystkim na rynkach kukurydzy i soi może wystąpić pod koniec tego roku. Głębsza przecena będzie zaś dopiero możliwa za około 10 do 11 miesięcy, pod koniec sezonu 2012/2013.”


 

powrót