top

Archiwum

Stan prac nad krajowym programem rekompensat dla sektora drobiarskiego


Ustanowione zmiany rozporządzeń Rady: Nr 2771/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj i Nr 2777/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (opublikowane w Dz. Urz. UE nr L 119 z dnia 4 maja 2006 r.), umożliwiają krajom członkowskim rekompensowanie strat w sektorze drobiarskim, powstałych w wyniku poważnych zakłóceń rynku – spadek popytu i ograniczenie produkcji, przypisywanych utracie zaufania konsumentów w związku z nagłośnionym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków.

Warunkiem pokrycia przez Wspólnotę 50% kosztów poniesionych przez budżety krajów członkowskich na te cele, jest zatwierdzenie przez Komisję Europejską krajowych programów rekompensat.

Władze Ministerstwa Rolnictwa w dniu 28 kwietnia 2006 r., podczas spotkania w przedstawicielami organizacji drobiarskich, poinformowały, że będzie możliwe rekompensowanie strat powstałych jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia Rady w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia. Straty te muszą być jednak dobrze udokumentowane. W maju, we współpracy z sektorem drobiarskim, ma zostać przygotowany projekt wniosku o wsparcie polskiego sektora drobiarskiego, który następnie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Rząd może oszacować jedynie spadek produkcji, w związku z tym oczekuje, że organizacje branżowe przedstawią dane do opracowania programu rekompensat, dotyczące wysokości strat, sposobu ich wyliczenia i udokumentowania oraz zaproponują od jakiego terminu straty te powinny być liczone.

Poszczególne organizacje branżowe, podzieliły między sobą prace nad szacowaniem strat w poszczególnych branżach i ogniwach produkcji: Krajowa Izba PDiP – sektor reprodukcji i wylęgów oraz sektor jaj spożywczych, KRD-IG – sektor uboju i przetwórstwa, PZZHiPD – sektor produkcji żywca drobiu, Związek Hodowców i Producentów Gęsi – sektor produkcji gęsi.

Szacunkowe wyliczenia strat, przesłane przez Krajową Izbę do MRiRW, obejmują następujące tytuły: spadek cen jaj wylęgowych, utracony zysk z tytułu wcześniejszej likwidacji kur, spadek przychodów z tytułu spadku cen żywca kur sprzedanych do uboju, straty nadzwyczajne w przypadkach konieczności przekazania jaj wylęgowych do utylizacji bądź sprzedaży tych jaj do przetwórstwa, spadek cen piskląt, ograniczenie produkcji piskląt, likwidacja piskląt, spadek cen jaj spożywczych, spadek cen żywca kur nieśnych oraz finansowe skutki braku możliwości sprzedaży kur do uboju - straty poniesione z tytułu konieczności przetrzymywania nieefektywnych stad.

Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa prowadzona jest analiza danych dostarczonych przez organizacje branżowe. Równocześnie przedstawiciele tego resortu konsultują z Komisją Europejską poszczególne pozycje z listy strat, w celu opracowania takiego krajowego programu, który będzie miał szanse na zatwierdzenie.

powrót