top

Aktualności

Producenci jaj wylęgowych i piskląt mają znaczący udział w sukcesie polskiego eksportu mięsa drobiu.


Rolę sektora wylęgów i reprodukcji w łańcuchu produkcji mięsa drobiu podkreślono podczas konferencji WPSA w czerwcu 2012 r. w Pizie w ramach Grupy Roboczej  - Reprodukcja.

„Z przedstawionych doniesień na konferencji jasno wynika, że zakład wylęgu drobiu to nie tylko miejsce produkcji piskląt, ale integralny element łańcucha produkcyjnego, który musi być uwzględniany w kalkulacjach ekonomicznych produkcji drobiarskiej (ROI – return on investment, czyli zwrot nakładów na poniesione inwestycje) na równi z pozostałymi jej etapami (produkcja jaj wylęgowych, odchów brojlerów, ubojnia, itp.) w nowoczesnych realiach efektywnego drobiarstwa.”
(Źródło: art. pt.: „Grupa Badawcza – Inkubacja i Zapłodnienie WPSA obradowała w Pizie”, autorzy: Helena Danuta Kozłowska, Krzysztof Chudzik – Zakład Wylęgu Drobiu Iłowo, Polskie Drobiarstwo – Suplement Zdrowie, 2012 r.).

Potencjał krajowego sektora produkcji mięsa kurcząt brojler

Stada rodzicielskie kur mięsnych
- Wstawienia kur mięsnych systematycznie rosną wraz z zapotrzebowaniem na pisklęta kurze brojler dla producentów żywca.

- Od 2006 r. w Polsce obserwuje się wzrost wstawień piskląt stad rodzicielskich kur mięsnych. W latach 2006 – 2011 liczebność zaplecza reprodukcyjnego zwiększyła się o 28% do poziomu
7 142 tys. sztuk. W okresie styczeń – październik 2012 r. wstawienia stad rodzicielskich kur mięsnych wyniosły 6 569,7 tys. sztuk, co w porównaniu do takiego samego okresu 2011 r. stanowi wzrost o 8,9%.

- Polska jest liderem w UE  wstawień stad rodzicielskich kur mięsnych w 2011 r. (dane  Europejskiego  Stowarzyszenia skupiającego producentów jaj wylęgowych oraz piskląt  - EPEXA - źródło: http://modernhatch.eu/aktualnosci/polska-liderem-wstawien-stad-rodzicielskich-w-europie/. Liczebnością wstawień wyprzedziliśmy Francję, Wlk. Brytanię i Hiszpanię.

- Wg danych Inspekcji Weterynaryjnej w 2011 r. największa liczba stad reprodukcyjnych utrzymywana była w województwie mazowieckim – od 2009 r. liczba stad rodzicielskich kur mięsnych wzrosła o 70% do poziomu ok. 500 stad (produkcja jaj wylęgowych – 292,6 mln sztuk). Drugie miejsce zajmuje województwo wielkopolskie - ok. 325 stad (produkcja jaj wylęgowych 242,9 mln sztuk), a następną pozycję wśród województw zajmuje zachodniopomorskie - ok. 255 stad.

- Wg danych GUS w 2011 r. krajowa produkcja jaj wylęgowych kurzych, z których ponad 90% stanowią jaja z ferm kur mięsnych, wyniosła  1,047 mld  sztuk.  W porównaniu  z 2010 r.  produkcja ta wzrosła o 38,2 mln sztuk, tj. o około 4%.

Nakłady jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych brojler
-   Polska jest trzecim państwem w UE pod względem wielkości nakładów jaj wylęgowych dla tego kierunku produkcji żywca. Wielkość nakładów tych jaj do wylęgu  każdego roku wzrasta o około 5-6%. W 2009 r. krajowe zakłady wylęgowe nałożyły 854,3 mln  jaj, w 2010 r. – 906,8 mln jaj, w 2011 r. – 956,2 mln jaj.

- W okresie styczeń - wrzesień 2012 r. nakłady jaj wylęgowych wyniosły 739,4 mln sztuk i były o 2,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2011 r. Ich  średnia miesięczna wielkość w 2012 r. wyniosła 82,2 mln sztuk i była wyższa od średniej w 2011 r. o 2,1 mln sztuk. W sierpniu br. poddano inkubacji rekordową liczbę jaj – 87 mln sztuk. Natomiast we wrześniu br. nastąpił spadek o 9,6% do poziomu 78,6 mln jaj.

Produkcja piskląt kurzych brojler
- Polska jest jednym z trzech  największych  w UE producentów  piskląt kurzych brojler, po Wlk. Brytanii i Francji.

- Wielkość produkcji rośnie każdego roku o kilka procent (5-7%).  W 2009 r. krajowe zakłady wylęgowe wyprodukowały 662,1 mln piskląt, w 2010 r. – 711,7 mln piskląt, a w 2011 r. – 746,4 mln sztuk.

- W okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. łączne wylęgi piskląt kurzych brojler w Polsce  wyniosły 583,2 mln sztuk,  średnia miesięczna wielkość  tych wylęgów ukształtowała się na poziomie 64,8 mln sztuk. Z danych tych można prognozować, że w całym br. roku produkcja piskląt może sięgnąć 800 mln sztuk. 

Liderzy w produkcji piskląt
- Sektor wylęgów drobiu dostosował się zarówno do tempa rozwoju  produkcji żywca i mięsa drobiu, jak i do wymagań jakościowych  rynku, dzięki poważnym inwestycjom  w zakładach wylęgowych – rozbudowie istniejących i budowie wielu nowych zakładów o potencjale  rocznej produkcji piskląt wynoszącym nawet 80 do 100 mln piskląt.

Postęp w technologii lęgów pozwala uzyskiwać coraz większą wydajność produkcyjną w odchowie stad brojlerów  kurzych.
Inwestycje w zakładach wylęgu drobiu w najnowsze światowe technologie świadczą, że liderzy tej produkcji przeszli już  do "etapu III  rozwoju opartego na innowacjach". Etap ten odznacza się najwyższym wzrostowym poziomem zdolności konkurencyjnej.
Modelowe etapy rozwoju produkcji drobiarskiej omówił dr hab. Henryk Malec – Wiceprezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w wystąpieniu „Innowacyjność w produkcji i organizacji drobiarskiej” (artykuł na stronie internetowej  Izby , pt.: „Konieczne jest pilne uruchomienie dyskusji nad przyszłością polskiego drobiarstwa” - 12.07.2011 r., http://www.kipdip.org.pl/article/id/609 ).

- W grupie najbardziej dynamicznie rozwijających się producentów piskląt wyróżniają się: BroMargo Sp. z o. o. – www.bromargo.net, CEDROB Sp. z o. o.  – www.cedrob.com.pl ,  Drobex Agro - www.drobexagro.pl , ZWD Malec Dębówka – www.zwdmalec.pl , Hama Plus S. A. – www.hamaplus.pl  , ModernHatch Sztuder & Wocka - www.modernhatch.eu


Polski eksport piskląt kurzych brojler
- W 2011 r. eksport piskląt kurzych wyniósł 39,5 mln sztuk. Około 98-99% tego eksportu trafiło na rynki wschodniej Europy: Ukraina (30,4 mln sztuk), Białoruś (6 mln sztuk), Litwa, (2,5 mln sztuk). Udział eksportu w krajowej produkcji piskląt kurzych brojler wyniósł 5,3%.

- Od początku 2012 r. obserwuje się dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży tych  piskląt na   rynkach:  Ukrainy, Białorusi, Litwy. W okresie styczeń – wrzesień 2012r. eksport  piskląt wyniósł łącznie 47,2 mln sztuk, w tym wywóz na rynki krajów trzecich 44,5 mln sztuk – jest to wzrost o 73% w porównaniu do  2011 r. Łączna wielkość eksportu na rynki państw członkowskich wyniosła w tym okresie  około 2,7 mln sztuk. 

Pozycja krajowego sektora wylęgów i reprodukcji w Unii Europejskiej
- W latach 2009-2011 udział Polski w unijnej produkcji piskląt brojler kształtował się w przedziale od 11,5 do 12,8%, co daje trzecią pozycję na liście największych producentów w UE.

- Wg. danych Eurostatu najwięcej piskląt kurzych brojler lężonych jest w Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce. W okresie styczeń – wrzesień 2012 r. wielkości wylęgów, w porównaniu do 2011 r.,  w ww. krajach wyniosły odpowiednio: 691,2 mln sztuk (+2,3%), 660,2 mln sztuk (+2,4%), 583,2 mln sztuk (+4,1%).

- Średnia wielkość miesięcznych wylęgów piskląt kurzych  brojler w 2012 r. wyniosła w Wielkiej  Brytanii - 76,8 mln sztuk, Francji  –  73,4 mln sztuk. 

Komentarz własny KIPDiP

powrót