top

Aktualności

Przywrócenie ubojów rytualnych w Polsce to dostosowanie do prawa UE. Będzie rządowy projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt.


Minister Rolnictwa i RW, zgodnie z  zapowiedzią, złożył 11.01.2013 r. wniosek do Rady Ministrów o przygotowanie w trybie pilnym projektu uchylenia art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Ma to na celu dopuszczenie możliwości uboju zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, pod warunkiem, że ma to miejsce w rzeźni.

Uchylenie ust. 1 w art. 34 spowoduje, że bezpośrednie zastosowanie będzie miał art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009 dopuszczający ubój rytualny. Obecnie w polskiej ustawie obowiązują wyższe standardy ochrony zwierząt podczas uboju niż we Wspólnocie, co narusza unijną zasadę równych warunków konkurencji.

Zakazany i karany będzie tylko ubój niezgodny z art. 4 ust. 1 lub ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania.

W uzasadnieniu do przedstawionego Radzie Ministrów projektu ustawy czytamy, że: „W motywie 18 preambuły do rozporządzenia 1099/2009 podkreślono odstępstwo od ogłuszania zwierząt w przypadku uboju odbywającego się w rzeźni zgodnie z obrzędami religijnymi. Stwierdzono także, że ze względu na różny sposób transpozycji przepisów wspólnotowych mających zastosowanie do uboju zgodnego z obrzędami religijnymi , zależnie od kontekstu krajowego, oraz biorąc pod uwagę fakt, iż przepisy krajowe uwzględniają kwestie wychodzące poza cel rozporządzenia nr 1099/2009, ważne jest utrzymanie odstępstwa od ogłuszania zwierząt przed ubojem, gdyż rozporządzenie nr 1099/2009 respektuje wynikające z art. 10 Karty Praw Państwowych Unii Europejskiej wolność wyznania, prawa do uzewnętrzniania religii lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach. Zostało to odzwierciedlone w art. 4 ust. Rozporządzenia nr 1099/2009, w którym ustanowiono odstępstwo od obowiązku ogłuszenia zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne.”

Przeciwnicy ubojów rytualnych pomijają milczeniem te unijne wytyczne . Mają za to gotową receptę dla mniejszości religijnych w Polsce – niech jedzą mięso importowane pochodzące z ubojów rytualnych w innych państwach członkowskich gdzie nie ma takiego zakazu.  Taka postawa obrońców zwierząt ma znamiona ukrytej działalności przeciwko polskim eksporterom mięsa i równocześnie sprzyja importowi.
Bowiem jeśli państwo członkowskie, np. Polska, zakaże ubojów rytualnych, to zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009, państwo to nie może zabraniać ani utrudniać wprowadzania do obiegu na swoim terytorium produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych z takiego uboju w innym państwie.

Komentarz własny KIPDiP
powrót