top

Aktualności

Mięso drobiowe i jaja to produkty wolne od GMO.


Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) odpowiedzialny za rejestrowanie nowych materiałów paszowych i dopuszczanie ich do żywienia zwierząt i ludzi w Unii Europejskiej, uznało liczne badania naukowe, które wykazały, że transgeniczne DNA ulegają denaturacji w żołądku właściwym zwierząt pod wpływem niskiego odczynu pH (1-2). W związku z tym nie  stwierdza się obecności nawet śladowych ilości DNA zmodyfikowanego w narządach i tkankach zwierząt, w tym drobiu, w mięsie, jajach i mleku.
Prof. dr hab. Franciszek Brzóska z IZ PIB w Balicach - autor artykułu: "Zapotrzebowanie na bialko paszowe a zakaz stosowania bialka GMO w żywieniu zwierząt w Polsce."  (Polskie Drobiarstwo Nr 12/2012) pyta: Jak znakować w sklepach i marketach mięso i jaja informacją, że wyprodukowano je bez paszy GMO, skoro nie można tego potwierdzić metodami laboratoryjnymi?
 
Problem ten rozwiązał Parlament Europejski i Rada ustalając następującą zasadę:
- „Produkty uzyskane ze zwierząt żywionych genetycznie zmodyfikowanymi paszami nie podlegają ani wymaganiom zatwierdzania, ani wymaganiom etykietowania określonym w rozporządzeniu nr 1829/2003.”
Uczeni z Instytutu Zootechniki i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach także potwierdzili, że obawy przeciwników pasz GMO są bezpodstawne.
Podsumowanie badań przedstawione zostały, między innymi, na konferencji naukowej w IZ w Balicach 26 czerwca 2012 r. pt. : "Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt."
 
„W badaniach Instytutu Zootechniki PIB i Państwowego Instytutu Weterynarii PIB wykonanych na kurczętach i świniach rzeźnych, lochach i prosiętach, kurach nioskach, cielętach i krowach mlecznych żywionych dietami zawierającymi dwie podstawowe pasze zmodyfikowane genetycznie, śrutę sojową Roundup Ready i kukurydzę GMO MON 810 nie stwierdzono:

- negatywnego wpływu na status metaboliczny i zdrowotny zwierząt, w tym efektywność odpowiedzi immunologicznej po szczepieniach profilaktycznych przeciw schorzeniom drobiu, świń i bydła występującym w Polsce,

- nie stwierdzono transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym, po przejściu żołądka właściwego i dwunastnicy,

- transgenicznego DNA nie stwierdzono w narządach wewnętrznych, w krwi, tkance mięśniowej, mleku i jajach kur niosek,

- nie wykazano jego obecności w mikroorganizmach symbiotycznych przewodu pokarmowego i odchodach zwierząt wydalanych do środowiska glebowego,

- nie stwierdzono reakcji alergicznych na białko pasz zmodyfikowanych genetycznie.

Wskazuje to, że kwasy nukleinowe (DNA) jądra komórkowego śruty sojowej i ziarna kukurydzy, w tym obu pasz zmodyfikowanych genetycznie, ulegają destrukcji i enzymatycznemu trawieniu w żołądku właściwym i dwunastnicy, a u przeżuwaczy w przedżołądku, w żwaczu. Wskazuje równocześnie, że żywienie zwierząt śrutą sojową i kukurydzą zmodyfikowanymi genetycznie, nie powoduje transferu transgenicznego DNA do tkanek i produktów o zwierzęcych o znaczeniu pokarmowym i odżywczym dla człowieka (mięso, podroby, mleko, jaja).

Wyniki badań nie wykazały:
- negatywnego wpływu transgenicznego DNA na skład chemiczny obu pasz, różnic w składzie chemicznym pasz tradycyjnych i zmodyfikowanych genetycznie, co wskazuje na ich równoważność pokarmową w żywieniu zwierząt,

- nie stwierdzono wpływu pasz GMO na produkcyjność zwierząt, przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, nieśność kur i jakość tkanki mięśniowej (mięsa).

Świadczy to, że badane pasze GMO (śruta sojowa Roundup Ready i kukurydza MON 810) nie wywołują reakcji alergicznych, są równoważne pod względem wartości pokarmowej, nie zagrażają produkcji zwierzęcej i zdrowiu zwierząt, a także jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i ich przydatności do spożycia
."


Komentarz własny KIPDiP

powrót