top

Aktualności

Produkty drobiarskie z Ukrainy wkrótce na unijnym rynku.


W dniu 1.02.2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 88/2013 z dn. 31.01.2013 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i  rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Ukrainy w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych, jaj i produktów jajecznych.

Rozporządzenie to obowiązywać będzie od 22 lutego 2013 r.

Przepisy tego rozporządzenia zezwalają na umieszczenie Ukrainy w wykazie państw trzecich w Części I Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, z których dozwolony jest przywóz jaj w skorupkach do przetwórstwa (klasa B - "S4")** i przetworów z jaj na rynek UE. KE na razie nie zezwoliła na przywóz jaj przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi - bowiem Ukraina nie wdrożyła programu zwalczania Salmonelli w stadach towarowych kur nieśnych.
Jednak z informacji podanej w akapicie 8 preambuły do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 88/2013 wynika, że władze Ukrainy podjęły już starania o dopuszczenie do eksportu jaj klasy A i przedłożyły  KE krajowy program zwalczania Salmonelli zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 PE i Rady, ale procedura zatwierdzenia tego programu nie została zakończona. W związku z tym, należy spodziewać się, że Komisja Europejska otworzy unijny rynek również dla jaj tej klasy.
** "S4" - zakaz wywozu jaj gatunku Gallu gallus do Wspólnoty, z wyjątkiem jaj klasy B , z uwagi na to, że program zwalczania Salmonelli zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 nie został przedłożony KE lub nie został przez nią zatwierdzony.
 
Umieszczenie Ukrainy w wykazie państw trzecich w Części 1 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 oznacza  również zezwolenie na import świeżego mięsa drobiowego z tego kraju do państw członkowskich UE. Z kolei zmiana w Części 2 Załącznika II do Decyzji Komisji 2007/777/WE umożliwia  przywóz z tego kraju produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit z drobiu.

Komentarz własny KIPDiP
 

powrót