top

Aktualności

Polski handel zagraniczny w sektorze jaj w 2012 r.


Polski eksport jaj w skorupkach do UE i krajów trzecich w 2012 r.

 W całym 2012 r. sprzedaż produktów  krajowego sektora jaj na rynkach zagranicznych ukształtowała się na poziomie 189 069 ton, o wartości 237 035 tys. EUR. W porównaniu do 2011 r. eksport ten był wyższy o 8,1%, jednak odznaczał się niższą dynamiką niż w latach poprzednich. Roczny wzrost eksportu, zarówno w 2010 r. i 2011 r.  wyniósł 11%. W I półroczu 2012 r. sprzedaż jaj w skorupkach była wyższa o 5% niż w II półroczu (I półrocze – 96 949 ton, II półrocze – 92 120 ton).
Średnia wartość sprzedaży jaj z Polski w skali całego 2012 r. wyniosła 1 254 EUR/1 tonę i była wyższa o 45% niż w 2011 r.  W 2011 r. wartość ta wyniosła 865 EUR/1 tonę, a w 2010 r. – 923 EUR/1 tonę.

W 2012 r. nadal utrzymał się  wysoki 97% udział sprzedaży produktów krajowego sektora jaj na rynkach państw członkowskich UE.  Liderzy w imporcie tych towarów z Polski – Niemcy i Francja zakupili w ubiegłym roku 104 480 ton jaj, co stanowi 55% polskiego eksportu ogółem.
W wyniku zmian w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego, w ub. roku Francja i Włochy dołączyli do grupy największych odbiorców jaj z Polski.  W 2012 r. krajowy eksport jaj do tych krajów wyniósł odpowiednio: 16 360 ton (+267%) oraz 12 345 ton 
(+ 439%). Udział Francji to 8,7%  krajowego eksportu ogółem (wzrost o 6,2 pkt. procentowego
w porównaniu do 2011 r.), natomiast udział Włoch to 6,5% (wzrost o 5,2 pkt. procentowego
w porównaniu do 2011 r.).
W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. nastąpił dalszy spadek sprzedaży jaj do Czech (-60%) – udział tego kraju w eksporcie ogółem zmniejszył się z prawie 13% w 2011 r. do 4,7%
w 2012 r. O 18% spadł eksport do  Słowacji i wyniósł 6 811 ton.
Istotne znaczenie w polskim eksporcie ma również: Wlk. Brytania – 5 516 ton (+341%), Węgry – 4 961 ton oraz Belgia - 4 557 ton (+132%).

Import jaj w skorupkach do Polski  w 2012 r. 

Import do Polski w 2012 r. ukształtował się na poziomie 14 381 ton i był niższy o 27% niż w 2011 r. Wartość tego importu wyniosła 39 400 tys. EUR.  Nadal pozycję największego dostawcy (prawie 40% udział w imporcie ogółem)  jaj na rynek Polski zajmują Niemcy – 5 450 ton, spadek o 5% w porównaniu do 2011 r. . W 2012 r. zarejestrowano niższy przywóz tych produktów z Holandii aż o 46% do poziomu 2 958 ton. Z kolei o 21% wzrósł import z Czech (wyniósł 1 958 ton).  Znaczny spadek importu zanotowano również z: Danii (-49%), Bułgarii (-81%), Łotwy (-60%).
W 2012 r. na liście importerów jaj z krajów trzecich,  po raz pierwszy, pojawiły się Stany Zjednoczone Ameryki. Wielkość przywozu z tego kraju do Polski wyniosła w ub. roku 175 ton. 
 

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych MF i CIHZ</I>

 

powrót