top

Archiwum

Informacje nt. Wniosku Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej ws. nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce


W dniu 24 maja 2006 r. Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarstwa.
Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Rady nr 679/2005 z dnia 25.04.2006 zmieniające:
- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj,
- rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego.
Ww. zmiana daje możliwość krajom członkowskim ubiegania się o współfinansowanie działań podjętych w wyniku poważnych zakłóceń na rynku, bezpośrednio związanych z utratą zaufania konsumentów.

Polska we wniosku wskazała na konieczność objęcia wsparciem finansowym wszystkich ogniw łańcucha produkcji - od stad reprodukcyjnych, producentów żywca drobiowego do przemysłu przetwórczego. Wniosek ten uwzględnia konsultacje zarówno z organizacjami sektora drobiarstwa, jak i konsultacje techniczne z Komisją Europejską przeprowadzonych w dniu 18 maja 2006 r.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj w dniu 17 maja 2006 r., Komisja Europejska, po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi przez zainteresowane kraje członkowskie, ustali ostatecznie zarówno rodzaj instrumentów jak i wysokość kwot, które będą podlegały rekompensacie. Prawdopodobnie, na kolejnym posiedzeniu ww. komitetu tj. w dniu 21 czerwca 2006 r. zostanie przedstawiony projekt odpowiedniego aktu prawnego.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
powrót