top

Aktualności

„QAFP” – prywatny, dotowany system certyfikacji jakości mięsa drobiu i przetworów.


Opublikowany został niezależny raport „Polski rynek drobiu wobec wprowadzenia systemu certyfikacyjnego QAFP” opracowany przez ekspertów Fundacji Republikańskiej. Warto,  aby z treścią tego raportu  zapoznali się nie tylko fundatorzy systemu – dostawcy żywca drobiu - płatnicy obowiązkowych wpłat  na fundusz promocji. - http://cafr.pl/raport-rynek-drobiu-wobec-wprowadzania-systemu-certyfikacyjnego-qafp/.

Sprawa dotyczy wszystkich podmiotów branży drobiarskiej , bowiem raport wykazuje poważne nieprawidłowości.  Danina publiczna  – 0,1 %  wartości żywca na fundusze promocji  wykorzystywana jest do  finansowania krajowego, prywatnego systemu jakości. 

System QAFP może spotkać się także z zarzutami nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia zasad określonych w art. 32 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1698/2005. Przepis ten nie pozwala na dofinansowanie takich systemów jakości uznanych za krajowe, których jedynym celem jest zapewnienie większego poziomu kontroli poszanowania obowiązkowych norm na mocy prawa wspólnotowego lub krajowego. 

 Identyczne  zastrzeżenia  zgłosiło  Ministerstwo Finansów  w opinii z dnia 17.05.2012 r. o dokumencie:  „Założenia projektu zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych.” Projekt ten,  opracowany przez resort rolnictwa  miał na celu  umożliwienie finansowania  ze środków publicznych krajowego systemu jakości wieprzowiny.

Zdaniem Ministerstwa Finansów:

"Wprowadzenie krajowego systemu jakości wieprzowiny powinno zostać poprzedzone analizą efektywności i zasadności proponowanych rozwiązań. W szczególności interes producentów wieprzowiny powinien zostać skonfrontowany z interesem szerokiej grupy konsumentów, którzy zostaną podwójnie obciążeni kosztami wejścia w życie przedmiotowej regulacji: pokrywając de facto część kosztów funkcjonowania systemu jakości (przez zaangażowanie środków publicznych) a następnie płacąc  wyższe ceny za certyfikowane mięso (przeniesienie na konsumentów kosztów udziału producentów w systemie oraz podniesienie prestiżu produktów poprzez ich specjalne oznakowanie).” 

"Znakowanie tylko niektórych produktów logiem systemu jakości (zapewne nie wszyscy producenci wysokiej jakości wieprzowiny i jej przetworów  wezmą udział w programie) może prowadzić konsumentów do błędnego wniosku, że pozostałe produkty - dopuszczone do obrotu i spożycia przez właściwe inspekcje państwowe - są produktami o niedostatecznej jakości, co w konsekwencji może podważać zaufanie społeczeństwa do instytucji państwowych, odpowiedzialnych za nadzór nad obrotem produktami spożywczymi i ochronę zdrowia obywateli.
Wydaje się, że uwzględniając interesy konsumentów oraz zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi - należałoby raczej rozważyć możliwość zintensyfikowania działań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów  Rolno-Spożywczych (IJHJARS) zmierzających do wyeliminowania z rynku mięsa złej jakości."

UPEMI i KRD-IG - twórcy i beneficjenci systemu mają zatem poważne powody aby obawiać  się krytyki zawartej w Raporcie Fundacji  Republikańskiej. Dlatego organizacje te we wspólnej odezwie pt. „Uwagi KRD-IG i UPEMI do raportu Fundacji Republikańskiej ws. QAFP”  opublikowanej na stronie KRD-IG,  domagają się stanowczym tonem od Fundacji Republikańskiej zaprzestania rozpowszechniania raportu. -  http://www.krd-ig.com.pl/uwagikrd-igiupemidoraportufundacjirepublikanskiejwsqafp,618,l1.html

Jest oczywiste, że system QAFP popierają wszyscy, którzy czerpią z tego systemu osobiste korzyści lub liczą na takie korzyści w przyszłości. Tymczasem aktualni uczestnicy systemu QAFP to wyłącznie członkowie KRD-IG, i to zaledwie kilku.

Wątpliwe, aby  „ pierwszy w historii system drobiarski”  (tak go nazywają UPEMI i KRD-iG)  miał wpływ na umocnienie polskiego eksportu i obronił  polskie produkty drobiarskie na rynkach innych państw członkowskich przed „czarnym pijarem”?   W naganianiu klientów do systemu QAFP  nie pomoże marketing oparty na  straszeniu kolejnymi aferami  z polską żywnością (przykładem takiego marketingu  jest artykuł: „Po skandalu z koniną możliwy z mięsem drobiowym ! „ autorzy: Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk „ Hodowca Drobiu”  nr 3/2013 .   

Komentarz własny KIPDiP
powrót