top

Aktualności

Mniejszy popyt na żywność - lata 2012-2013.


Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB opublikował w marcu 2013 r. coroczne opracowanie, pt.: "Popyt na żywność. Stan i perspektywy" - Nr 14/2013.
Informacje zawarte w tym opracowaniu mają fundamentalne znaczenie w planowaniu sprzedaży krajowej i eksportu branżowych produktów oraz w budowaniu strategii marketingowych.
 
Instytut ERiGŻ - PIB  prognozuje redukcję krajowego popytu na żywność w br. w wyniku spadku dochodów realnych w gospodarstwach domowych. Przewiduje także, że w 2013 r. tempo wzrostu cen żywności będzie wolniejsze niż w roku poprzednim, ze względu na rosnące bariery popytowe.
Badania Instytutu ERiGŻ - PIB wykazują, że realne wydatki żywnościowe w gospodarstwach domowych na żywność nie będą rosły. Ze struktury przeciętnych miesięcznych wydatków na jedną osobę w gospodarstwach domowych wydatki na żywność i napoje alkoholowe w Polsce wynoszą około 25%.
Spadek popytu na żywność w Unii Europejskiej i w Polsce  znajduje potwierdzenie w danych sprzedaży detalicznej. Według Eurostatu w 2011 r. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i tytoniu, w cenach stałych w UE-27 obniżyła się o 1,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, a w Polsce o 5,6%.

Pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych spowodowało, że w 2012 r. zmalała konsumpcja mięsa wieprzowego o 3,8% i wołowego o 20,0%, przy wzroście konsumpcji drobiu o 1,4%. W strukturze wydatków na żywność ogółem, mięso i przetwory miały blisko 27% udział.
Mięso drobiowe w strukturze spożycia mięsa ogółem stanowiło 38% (wzrost o 1,2 pkt. proc. w porównaniu do 2011 r.).

W ubiegłym roku jaja podrożały względem wszystkich produktów spożywczych, w tym pozostałych produktów białka zwierzęcego, tj. artykułów mięsnych, mleczarskich oraz ryb i przetworów. W strukturze przeciętnych miesięcznych wydatków na żywność jaja miały udział 2,77%.

Prognoza spożycia mięsa drobiu w 2013 r.:
Instytut ERiGŻ przewiduje wzrost krajowego popytu na drób. Wzrost ten  stymulowany będzie wysokimi cenami mięsa czerwonego. 
Spożycie mięsa drobiowego wzrosło z 24,6 kg w 2010 r. do 26,5 kg w 2012 r., a w 2013 r. prognozuje się spożycie 27,0 kg.
 
Jaja – tendencje cenowe i spożycie:
Przewiduje się, że w 2013 r. ceny jaj w Polsce będą wykazywały tendencję spadkową. Spadkowi cen jaj w Polsce sprzyjać będzie zmniejszenie się popytu krajowego w następstwie podrożenia jaj wobec pozostałych produktów będących źródłem białka zwierzęcego i pogorszenia sytuacji dochodowej ludności.
W 2012 r. miał miejsce poważny  spadek spożycia jaj z poziomu 202 sztuk/ mieszkańca do 165 sztuk w 2012 r. W 2013 r. przewidywany jest nieznaczny wzrost spożycia jaj do poziomu 169 sztuk/mieszkańca. Instytut ERiGŻ - PIB uważa, że w większym stopniu wzrośnie zużycie jaj w przemyśle spożywczym i gastronomii, niż w gospodarstwach domowych.

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Instytutu ERiGŻ - PIB (Analiza rynkowa - "Popyt na żywność, Stan i perspektywy" nr 14 z marca 2013 r.)

powrót