top

Aktualności

KOMUNIKAT RGŻ ws. niekontrolowanego użycia antybiotyków w produkcji i hodowli zwierząt


Komitet ds. Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych, działający w ramach Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sformułował w dniu 20 czerwca 2013 r., w imieniu organizacji branży mięsnej,  Komunikat następującej treści:
         

KOMUNIKAT ws. niekontrolowanego użycia antybiotyków w produkcji i hodowli zwierząt

Cały sektor żywnościowy, a w szczególności branża mięsna, działają na podstawie i w ramach obowiązującego w Polsce prawa UE i krajowego. Uczestnicy łańcucha produkcji mięsnej są w związku z tym zaniepokojeni ujawnianymi incydentami polegającymi na zakupie i użyciu leków weterynaryjnych poza oficjalnym systemem nadzoru. Uważamy, że firmy i osoby dopuszczające się tego typu procederu w udowodnionych przypadkach, powinny zostać ukarane zgodnie z prawem oraz napiętnowane.

Nad bezpieczeństwem i jakością produktów oraz nad działaniem zgodnym z prawem czuwają uprawnione służby i inspekcje. Wykrywają i identyfikują one powstające zagrożenia, a także podejmują działania prewencyjne i interwencyjne. Ich skutkiem jest przeprowadzanie odpowiednich postępowań oraz karanie osób dopuszczających się łamania prawa. Ilość incydentów dotyczących niezgodnego z prawem i właściwą procedurą, stosowania leków weterynaryjnych w Polsce nie odbiega od ilości podobnych zdarzeń w innych krajach członkowskich UE. W związku z tym pragniemy oświadczyć, doceniając dociekliwość mediów, że incydenty ujawnione w drodze prowokacji dziennikarskiej nie mogą być podstawą do generalizujących opinii i nadawania zaistniałej sytuacji znamion afery.

Kluczowe punkty komunikatu

1. Polska branża mięsna działa zgodnie z prawem i potępia przypadki łamania obowiązujących przepisów
2. Stosowanie antybiotyków odbywa się w Polsce jedynie z przepisu i pod nadzorem uprawnionych lekarzy weterynarii
3. Inne użycie antybiotyków, w tym w celach profilaktycznych, jest łamaniem prawa i powinno być ścigane przez właściwe organy
4. Ujawnione w drodze prowokacji dziennikarskiej incydenty są odosobnionymi przypadkami, które nie uprawniają do nadawania zaistniałej sytuacji znamion afery

powrót