top

Aktualności

Ukraina rozpoczyna eksport drobiu do UE.


Fammu Fapa poinformowała na podst. ThePoultrySite z dn. 25.07.2013, że:
"Z dniem 24 lipca br. cztery ukraińskie zakłady drobiarskie uzyskały zezwolenia na eksport swoich produktów do Unii Europejskiej. Należą do nich PJSC Mironiwska, Mironiwski Lehko, LLC Agromars oraz LLC Sniatynska Nowa. Dopuszczenie przywozu z Ukrainy do UE mięsa drobiu, produktów drobiowych oraz jaj i produktów jajecznych nastąpiło na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 88/2013 z dn. 31 stycznia 2103 r. Do tej pory trwały jednak procedury formalne zatwierdzające poszczególne zakłady. W 2013 r. Ukraina planuje ulokować na unijnym rynku ponad 50 tys. ton mięsa drobiu, wolumen ten będzie z roku na rok wzrastał. Eksperci szacują, że potencjalny eksport ukraińskiego drobiu do UE może wynieść ok. 200 tys. ton mięsa kurcząt rocznie. Ministerstwo prognozuje również dwukrotny spadek importu drobiu na Ukrainę w 2013 r."

Wykaz  uprawnionych zakładów udostępniony został do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2013 r. na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej (DG SANCO). Jest to wymagane
art. 12 Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
KE  potwierdza, że uprawnienia te zaczęły obowiązywać od dnia 23 lipca 2013 r. Władze Ukrainy przedłożyły Komisji Europejskiej wnioski o zatwierdzenie tych zakładów drobiarskich  w dniu 6 czerwca 2013 r., zapewniając, że zakłady te  spełniają wymagania określone w poszczególnych sekcjach załącznika III rozporządzenia (WE) 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zatwierdzone zakłady będą eksportować produkty kwalifikujące się i objęte wymaganiami Sekcji II  (Drób i Zajęczaki) i Sekcji VI (Produkty mięsne)  Załącznika III do rozporządzenia (WE) 853/2004 PE i Rady.
 Szczegółowy wykaz zakładów wg podziału na sekcje dostępny jest na stronie DG SANCO:
- Sekcja II - 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/PM_UA_en.pdf.
- Sekcja VI -
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/RPM_UA_en.pdf.
 
Podstawą prawną umożliwiającą  dopuszczenie przywozu drobiu i produktów drobiowych z Ukrainy do UE jest obowiązujące od 22.02.2013 r. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 88/2013 z dn. 31.01.2013 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i  rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Ukrainy w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych, jaj i produktów jajecznych.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 określa wymagania weterynaryjne , które muszą zostać spełnione  przy przywozie produktów spożywczych na rynek UE.
Umieszczenie Ukrainy w wykazie państw trzecich w Części 1 Załącznika I do tego rozporządzenia dało możliwość podjęcia starań  przez ukraińskie zakłady drobiarskie o import do UE świeżego mięsa drobiowego. Z kolei zmiana w Części 2 Załącznika II do Decyzji Komisji 2007/777/WE umożliwia przywóz z tego kraju produktów mięsnych praz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit drobiu.

Informacja o otwarciu  unijnego rynku dla ukraińskiej konkurencji zaniepokoiła senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas posiedzenia w dn. 31.07.2013 r., przewodniczący tej Komisji  - senator Jerzy Chróścikowski,  zwrócił się do przedstawicieli kierownictwa resortu rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej z pytaniami o procedury przyznania zezwoleń  dla zakładów ukraińskich.  Producentów niepokoi fakt, że ukraińscy eksporterzy nie muszą  spełniać w produkcji  żywca drobiowego i jaj wymagań równoważnych z unijnymi, w szczególności  wymagań dobrostanu drobiu i zakazu skarmiania mączek mięsno – kostnych.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii – Jarosław Naze poinformował o stanowisku KE w tej sprawie: „Zdaniem Komisji Europejskiej,  nie można zabraniać  wprowadzania do obrotu  i handlu towarów, które ich zdaniem nie wpływają na zdrowie publiczne. Nie bierze się pod uwagę kontrolowania  wymagań  dobrostanu zwierząt i sposobu ich żywienia na podstawie unijnego rozporządzenia nr 882/2004.”
Poinformował również, że polskie władze weterynaryjne zainicjowały na poziomie Komisji Europejskiej dyskusję na temat szczegółowych warunków dopuszczenia do eksportu towarów z krajów trzecich. Dyskusja ta ma doprowadzić do wpisywania w świadectwach  zdrowia, że  spełnione są  równoważne wymagania w zakresie  dobrostanu i prawa paszowego.

Komentarz własny KIPDiP
powrót