top

Aktualności

Statystyka spożycia jaj i drobiu w 2012 r.


Dane statystyczne dotyczące spożycia  jaj i drobiu oraz prognoz konsumpcji tych produktów pochodzą z kilku źródeł: BGŻ, GUS, Instytut ERiGŻ - PIB oraz branżowych mediów.

Spożycie jaj
W najnowszym "Polskim Drobiarstwie" nr 8/2013  opublikowano artykuł prof. dr hab. Krystyny Świetlik z Instytutu Ekonomiki RiGŻ - PIB, pt.: "Konsumpcja jaj na równi pochyłej" (strony: 2-5). Profesor Krystyna Świetlik jest ekspertem tego Instytutu w dziedzinie badań i analiz  spożycia żywności. Autorka napisała we wstępie, że: "
Celem tego artykułu  jest analiza konsumpcji jaj w ujęciu makro- i mikroekonomicznym w latach 2011-2012 w kontekście głównych ekonomicznych czynników determinujących jej poziom oraz wskazanie przewidywanych jej zmian w Polsce w 2013 roku."
Artykuł ten omawia ceny detaliczne jaj, bilansową konsumpcję jaj, spożycie jaj w gospodarstwach domowych, wydatki gospodarstw domowych na jaja, przewidywane zmiany cen detalicznych i spożycia jaj w 2013 r.
Czasopismo zawierające artykuł można zakupić w sklepie internetowym na stronie Polskiego Drobiarstwa - w zakładce SKLEP. -
http://www.polskie-drobiarstwo.pl/.
 
Główny Urząd Statystyczny - Departament Handlu i Usług opublikował w ostatnich dniach informację, pt.: "Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na jednego mieszkańca w 2012 r." - http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13298_PLK_HTML.htm .  
W tabeli: "Spożycie wybranych artykułów spożywczych  na 1 mieszkańca" podano, że
spożycie jaj w 2012 r. wyniosło 140 sztuk.
Z objaśnienia GUS wynika, że liczba ta została wyliczona w następujący sposób:  produkcja surowców rolnych (jaj)  została powiększona o import, pomniejszona o eksport oraz o ubytki i straty produktów rolnych u producentów i w obrocie, z uwzględnieniem zmiany stanu zapasów u producentów i w jednostkach handlowych. Ponadto wielkość tę pomniejszono o zużycie jaj na cele produkcyjne - czyli w przetwórstwie spożywczym. GUS wyjaśnił, że:
"Dane o poziomie spożycia opracowane taką metodą  służą ocenie globalnych zmian spożycia żywności w kraju i nie mogą być bezpośrednio porównywane z danymi o spożyciu artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych opracowanymi na podstawie wyników reprezentacyjnych badań budżetów domowych. "

Natomiast  bilansowa konsumpcja jaj  podana w art. prof. Krystyny Świetlik, pt.: "Konsumpcja jaj na równi pochyłej" wyniosła w 2012 r. 165 sztuk/mieszkańca. Bilansowe spożycie jaj obejmuje całość spożycia jaj, łącznie z ich zużyciem w przemysłowym przetwórstwie żywności oraz wykorzystaniem na cele nieżywnościowe (przemysł chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny). 

Spożycie żywności
W dzisiejszej Rzeczpospolitej (6.09.2013 r.) ukazał się artykuł, pt.: "Polacy ostrożnie wydają na żywność" (autorka - Beata Drewnowska). Artykuł ten zawiera następującą opinię prof. Krystyny Świetlik, z której wynika, że na rynku żywnościowym już pod koniec roku można spodziewać się niewielkiego ożywienia: "Wydaje się, że spadek konsumpcji osiągnął już dolną granicę, a ponadto odbiciu sprzyja niska baza z IV kwartału 2012 r., kiedy doszło do znacznego obniżenia konsumpcji - uważa Krystyna Świetlik.  Ożywienie będzie możliwe jednak tylko wtedy, gdy dochody ludności będą rosły szybciej niż inflacja - dodaje. Ożywienie konsumpcji mogą hamować jednak rosnące ceny żywności - w grudniu 2013 roku może ona być o 3% droższa niż przed rokiem - szacuje Krystyna Świetlik.

Spożycie mięsa drobiu
Specjalista BGŻ ds. analiz rynków rolnych  - Monika Drążek w wypowiedzi dla Portalu Spożywczego (art.: "Sektor drobiarski rośnie nawet w trudnych latach") stwierdziła, że: "Branża drobiarska jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów polskiego sektora rolno - spożywczego ze średnim rocznym wzrostem wynoszącym 7% w ostatnich sześciu latach. Branża dowiodła, że może rosnąć nawet w trudnych latach.  Jest jednocześnie bardzo konkurencyjna cenowo,  co sprawia, że udział Polski w rynku unijnym systematycznie rośnie. Co więcej, dzięki takiemu dynamicznemu rozwojowi, Polska wg wstępnych danych FAO, wyłoniła się jako pierwszy, bądź zaraz po wielkiej Brytanii, drugi producent brojlerów w UE. Uplasowanie się na tak wysokiej pozycji umożliwił systematyczny wzrost konsumpcji mięsa drobiowego w kraju, jak również prężnie rozwijający sie eksport, który w br. stanowi ok. 37% wielkości produkcji."

Analitycy Banku BGŻ prognozują na podstawie danych Komisji Europejskiej, że: "Konsumpcja drobiu w UE ma do końca dekady rosnąć przeciętnie o 0,9% rocznie. Prawdopodobnie zwiększała się będzie również krajowa konsumpcja, która wg danych Instytutu ERiGŻ - PIB jest już na wyższym poziomie niż w UE i w br. osiągnęła poziom ok. 27,5 kg na osobę rocznie. Jedynym zagrożeniem dla konkurencyjności polskiego sektora drobiu może być, zdaniem eksperta BGŻ, liberalizacja światowego handlu produktami rolno - spożywczymi lub rosnące koszty produkcji w Polsce , a także sporym zagrożeniem może być rosnąca produkcja w Rosji i na Ukrainie. "
Źródło:
http://www.portalspozywczy.pl/drob/wiadomosci/specjalista-bgz-sektor-drobiarski-rosnie-nawet-w-trudnych-latach,89726.html

Komentarz własny KIPDiP
 
powrót