top

Aktualności

Rynek mięsa drobiu – analizy ekspertów (Rabobank, BGŻ, KE, IERiGŻ – PIB)


Pozytywne prognozy dla światowego rynku drobiu - Raport Rabobanku (Wiadomości Fammu Fapa nr 38/wrzesień 2013 r.):
"Według najnowszego raportu Rabobanku, sytuacja na światowym rynku drobiu poprawia się, ze względu na spadek cen zbóż i roślin oleistych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów produkcji. Marża producentów drobiu rośnie również za sprawą wysokich cen brojlerów, wspieranych wzrostem cen mięsa czerwonego, głownie wołowiny i wieprzowiny. Na wzrost cen drobiu na rynku UE wpływa dodatkowo spadek produkcji wieprzowiny ze względu na obniżenie pogłowia świń wywołane m.in. wprowadzeniem w 2013 r. nowych przepisów z zakresu dobrostanu loch. Popyt na mięso kurcząt w UE jest w tym roku wysoki, jego wzrost zanotowano głownie w Niemczech, po spadku w 2012 r. wywołanym skandalami żywnościowymi. Skorzysta na tym głownie holenderski sektor drobiarski, główny dostawca drobiu do Niemiec. Po półtorarocznym spadku, rośnie francuska produkcja drobiu, jednak miejscowi wytwórcy obawiają się rosnącego importu oraz zakończenia unijnych subsydiów eksportowych. Pozycja UE w światowym handlu drobiem pozostaje stabilna, w pierwszym półroczu br. wyeksportowano do krajów trzecich o 1% więcej drobiu niż przed rokiem, import natomiast obniżył się o 2%. Unijni eksporterzy muszą na rynkach światowych konkurować głównie z Brazylijczykami, zwłaszcza w sytuacji deprecjacji reala brazylijskiego wobec euro. W pierwszej połowie br. dostawy drobiu z Brazylii na rynek unijny obniżyły się jednak o 10%, wzrósł natomiast import z Tajlandii o 22%.
Ukraina uzyskała niedawno dostęp do rynku UE, spodziewany roczny wolumen dostaw to 50 tys. ton, z czego 40 tys. ton będzie eksportowane w ramach specjalnych kontyngentów. Zdaniem Rabobanku, Ukrainie trudno będzie osiągnąć taką wysokość eksportu, lecz bliskość geograficzna pozwoli na częściowe przejęcie udziału drobiu brazylijskiego w rynku UE oraz wejście w segment świeżego mięsa kurcząt.

Rabobank przewiduje, że do końca tego roku prognozy dla unijnych producentów drobiu pozostaną pozytywne, ze względu na spodziewany spadek cen pasz. Dalsza poprawa marży producenckiej będzie jednak uzależniona od utrzymania tendencji wzrostowej popytu na drób.
Na światowy handel drobiem wpływa negatywnie utrzymujące się spowolnienie gospodarcze na ważniejszych rynkach wschodzących, deprecjacja jena japońskiego oraz niestabilny popyt ze strony Chin i Hongkongu. Rabobank przewiduje dalszą koncentrację światowego sektora drobiarskiego, która może przyjąć formę regionalnej, co zaowocowało sukcesem w Europie, lub globalnej np. między firmami z krajów o nadwyżkach pasz (Ameryka Płn. i Płd.) i firmami z krajów deficytowych w zboża, jak np. Chiny."

Korzystne prognozy KE dot. produkcji mięsa w 2014 r. - Bank Gospodarki  Żywnościowej na podstawie raportu "Short Term Outlook"Komisji Europejskiej:
"Jak wynika ze wstępnych danych za 2013 rok, w UE produkcja, jak również  konsumpcja mięsa, podobnie jak przed rokiem, kontynuuje tendencje spadkową,  co jest głównie spowodowane malejąca podążą mięsa wieprzowego i wołowego. Z  kolei w 2014 r. na skutek poprawy sytuacji ekonomicznej w większości krajów  UE, jak również ze względu na spadek cen zbóż, perspektywy dla sektora mięsa  wydają się być lepsze. W przypadku rynku mięsa drobiowego, według KE obserwowany od kilku lat stały  wzrost produkcji może w 2013 r. ulec wyhamowaniu. Jest to skutek wysokich  cen pasz i coraz niższych marż.
Producenci drobiu w UE zareagowali na to,  podobnie jak na rynku wieprzowiny, ograniczeniem produkcji, co przy znacznym  popycie na ten gatunek mięsa przyczyniło się do obserwowanych w II połowie  br. znacznych wzrostów cen żywca. Oczekuje się, że w 2014 r. dynamika  wzrostu produkcji, mimo spadków cen pasz, nie będzie już tak wysoka jak  miało to miejsce do tej pory. Z kolei dynamika wywozu mięsa z UE, w wyniku  ostrej konkurencji na rynku światowym ze strony Brazylii, Tajlandii, itp.,  wysokich kosztów produkcji, jak również mniej korzystnemu kursowi EUR/USD  może się zmniejszyć. Natomiast na rynku wspólnotowym obserwowane podwyżki  cen mogą doprowadzić do wyhamowania wzrostu konsumpcji tego gatunku mięsa."

Unijna produkcja kurcząt brojler na podstawie danych Komisji Europejskiej – posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych (wrzesień 2013 r.):

Unijne wstawienia piskląt kurzych brojler w okresie styczeń - lipiec w  latach 2012-2013 (tys. sztuk):

Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec
2012 529 889 492 629 545 398 540 626 551 781 522 129 545 171
2013 539 877 497 875 547 482 562 092 540 835 544 406 540 138
% zmiana 2013/2012 +1,9 +1,1 +0,4 +4,0 -2,0 +4,3 -0,9

Przewidywana przez KE wielkość produkcji mięsa kurcząt brojler w UE ogółem w  okresie styczeń - sierpień w latach 2012-2013 (w tonach):

Rok I II III IV V VI VII VIII
2012 619 373 676 891 694 194 633 484 697 800 703 938 711 384 678 364
2013 616 819 674 951 710 476 642 417 704 436 728 037 704 356 697 049
% zmiana2013/2012 -0,4 -0,3 +2,3 +1,4 +1,0 +3,4 -1,0 +2,8


 Instytut Ekonomiki RiGŻ - PIB o sytuacji na krajowym rynku mięsa drobiowego (Rynek Rolny - wrzesień 2013'):
-  "W zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających 50 i więcej pracowników, wytworzono w lipcu br. ok. 157 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 9% więcej niż przed miesiącem i o 19% więcej niż przed rokiem. W czerwcu br. eksport był o 7,7% mniejszy niż w maju, ale w całym pierwszym półroczu sprzedano za granicę o 12,2% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem, a sprzedaż zagraniczna stanowiła 31,8% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego.
- Od kwietnia br. utrzymuje się spadkowa tendencja cen pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. W lipcu mieszanki te potaniały o 0,7% w relacji do czerwca. Ich ceny były też o 3,3% niższe niż w marcu i tylko o 0,3% przewyższały poziom z lipca poprzedniego roku. Relacja cen żywiec/pasza w chowie kurcząt brojlerów, która w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2012 r. wynosiła 2,8, obniżyła się w br. do poziomu 2,6.
- W pierwszym kwartale 2013 r. spożycie mięsa drobiowego na jedną osobę w gospodarstwach domowych wzrosło o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim, a spożycie wędlin drobiowych utrzymało się na takim samym poziomie.
- Relacje cen towaru polskiego i unijnego na jednolitym rynku europejskim poprawiły się, a przewaga cenowa towaru polskiego wzrosła. W czerwcu br. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o ponad 35% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro."
 powrót