top

Aktualności

Rynek drobiu


Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej opublikował w tym miesiącu cykliczną analizę „ Rynek Drobiu”  nr 44 (edycja jesienna). Opracowanie  to zawiera najnowsze dane statystyczne o produkcji drobiu, podaży na rynek krajowy, krajowej konsumpcji mięsa drobiu oraz polskim handlu zagranicznym w I półroczu 2013 r. Określa również prognozy na  II półrocze br. i 2014 r. 

W okresie od stycznia do czerwca br. wytworzono 793 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 6% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r., kiedy tempo wzrostu produkcji wyniosło 11,6 %. Umacnia się pozycja kurcząt brojlerów, które w 2013 r. stanowiły ok. 77 % produkcji tego żywca, wobec 72% średnio w latach 2005-2008.  Zmniejsza się natomiast udział żywca indyczego z 21% średnio w latach 2005-2008 do ok. 15% w 2013 r. IERiGŻ ocenia, że przyczyną tego zjawiska jest większa konkurencyjność mięsa kurcząt  oraz obserwowane od pewnego czasu nasycenie krajowego rynku mięsem indyczym. Przewiduje się, że tendencje takie utrzymają się również w 2014 r.   

 W pierwszej połowie 2013 r. import mięsa drobiowego kształtował się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, tj.  ok. 20 tys. ton. Natomiast eksport był o 9,8% większy i wynosił 279 tys. ton. Głównymi rynkami eksportowymi mięsa drobiu były państwa Unii Europejskiej (ponad  90 % całego polskiego eksportu). Na spożycie w kraju pozostało 534 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 3,7% więcej niż przed rokiem, a jego podaż w handlu detalicznym, wzrosła o 4%.

Prognozy:
W drugiej połowie roku przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu produkcji mięsa drobiu do około 7%. Dynamika eksportu nieznacznie wzrośnie w relacji do drugiego półrocza 2012 r., a import będzie o 12% mniejszy. Podaż na rynku krajowym zwiększy się o 5%.
Produkcja mięsa drobiowego w całym 2013 r. wzrośnie do 1685 tys. ton, tj. o 6,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Import będzie prawdopodobnie o ok.7% mniejszy, a eksport o ok. 10 % większy niż w 2012 r. Dynamika wzrostu podaży tego mięsa będzie silniejsza niż przewidywanego wzrostu konsumpcji.
Przewiduje się, że w pierwszej połowie 2014 r. produkcja mięsa drobiowego będzie o ok., 7,5 % większa niż przed rokiem i wyniesie 850 tys. ton. Instytut ERiGŻ opiera tę prognozę na założeniu, że relacja ceny skupu żywca drobiowego do ceny paszy będzie się poprawiać  w miarę tanienia komponentów mieszanek paszowych dla drobiu. Czynnikiem hamującym wzrost produkcji drobiu będzie wolniej rosnący popyt krajowy i zagraniczny na mięso drobiu. 
W 2014 r. wzrostowa tendencja popytu na mięso drobiowe ulegnie spowolnieniu. W przyszłym roku bilansowe spożycie drobiu może osiągnąć poziom 27,5 kg na mieszkańca, tj. o ok. 2,0 % wyższy na mieszkańca, tj. o ok. wyższy w porównaniu z 2013 r.

Uwarunkowania dla  opłacalności produkcji żywca :
Spadające od początku br. ceny mieszanek pełnoporcjowych dla drobiu, przy utrzymujących się relatywnie wysokich cenach skupu żywca drobiowego, przyczyniły się do poprawy relacji cen żywiec/pasza i wzrostu opłacalności produkcji drobiu od połowy 2013 r. Jednak z porównania całego okresu ośmiu miesięcy br. i roku 2102 r. wynika, że opłacalność chowu żywca drobiowego pogorszyła się. 


Spożycie mięsa drobiu na mieszkańca:
Według danych bilansowych GUS, w  2012 r. konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 26,1 kg na mieszkańca i była o 1,1 kg, tj. 4,4 % większa niż w 2011 roku. Wzrostowi spożycia mięsa drobiowego towarzyszył znaczny spadek spożycia mięsa wieprzowego z 42,5 kg do 39, 2 kg, tj. o 7,8 %, a wołowego – z 2,1 kg do 1,6 kg, tj. o 23,8 %.  Całkowita bilansowa konsumpcja mięsa i podrobów ukształtowała się na poziomie 71 kg na mieszkańca i była o 2,4 kg mniejsza niż 2011 r.
W 2012 r. udział mięsa drobiowego w całkowitym spożyciu mięsa i podrobów wyniósł 36,8% i  był o 2,7 pkt. proc.  większy niż w roku poprzednim. Ocenia się, że w 2013 roku bilansowe spożycie drobiu wzrośnie do 27,0 kg na mieszkańca, tj. o 3,4 % w porównaniu z 2012 r.

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Instytutu ERiGŻ - PIB, Rynek Drobiu Nr 44/2013
powrót