top

Aktualności

Uwarunkowania i perspektywy dla światowego rynku drobiu*


- Długotrwałe spowolnienie gospodarcze w ostatnich latach (wzrost bezrobocia, spadek dochodów konsumentów)  przekłada się na słabszy popyt na rynku mięsa drobiowego.

- W ostatnich latach wysokie ceny kukurydzy i soi, połączone ze spadkiem  sprzedaży, wprowadziły niemal każdą firmę drobiarską w nierentowny stan.  Mimo spadku cen kukurydzy i soi w ostatnim czasie, z perspektywy historycznej pozostają one nadal wysokie.  Wysokie ceny pasz w przyszłości pozostaną  jednym z największych ograniczeń  dla drobiu i przemysłu mięsnego. USA, Brazylia, UE-27, Argentyna, Kanada, Chiny i Indonezja łącznie wyprodukowały 90 procent światowej  produkcji  biopaliw w 2012. W okresie kolejnych 10 lat łączna produkcja etanolu z tych krajów wzrośnie o 40%.
 
- Globalne zapotrzebowanie na mięso drobiowe będzie nadal wzrastać. W krajach rozwijających się PKB będzie rosło szybciej, co oznacza większe zapotrzebowanie na import mięsa drobiowego. Konsumpcji mięsa będzie sprzyjać w szczególności wzrost populacji w krajach muzułmańskich.
 
- W latach 2013-2022 mięso drobiowe pozostanie najszybciej rozwijającym się gatunkiem mięsa (+2,2% rocznie przyrost produkcji), przy czym 2/3 wzrostu nastąpi w Azji. Kraje Azji Południowo – Wschodniej (Indie, Indonezja, Malezja, Tajlandia) również przyczynią się do wzrostu produkcji i podaży, co może wpłynąć na ceny i rentowność produkcji. Wysoki wzrost produkcji spodziewany jest w Argentynie, która prawdopodobnie osiągnie piątą pozycję wśród największych światowych producentów drobiu.

- Globalna konsumpcja mięsa powinna rosnąć w ciągu następnej dekady  średnio o 1,6% rocznie. W UE spożycie mięsa drobiowego wzrośnie o 4,3% i osiągnie średnio  poziom 24,1 kg / mieszkańca do 2022 roku, co głównie będzie spowodowane zwiększeniem konsumpcji w krajach UE-12.

- Prognozuje się, że w 2013 r. światowa produkcja mięsa kurcząt brojler i indyków wyniesie 90 049 tys. ton (wzrost o 2% w porównaniu do ub. roku).
- Udział największych producentów w globalnej produkcji mięsa kurcząt brojler w 2013 r. osiągnie poziom: USA – 20%, Chiny – 16%,  Brazylia – 15%, UE – 11%, natomiast w konsumpcji:  Chiny – 17%, USA – 16%, Brazylia – 11%, UE – 11%.

- Eksport drobiu będzie rozwijał się wolniej (perspektywy na lata 2013-2022). Pozycję światowych  eksporterów drobiu wzmocnią głównie Brazylia i USA. Ukraina planuje zwiększyć swój udział w tym rynku w wyniku dokonaniu w ostatnim czasie dużych inwestycji w tym sektorze. 

- Największy wzrost popytu na żywność będzie widoczny na Bliskim Wschodzie, w Afryce i regionach Azji. Regiony te doświadczą deficytu w dostawach żywności z powodu wzrostu liczby ludności, ich dochodów, rozwoju klasy średniej. Rosja i Meksyk – dwaj tradycyjnie najwięksi importerzy mięsa drobiowego na świecie , nie będą zwiększać zapotrzebowania na mięso, a w przypadku Rosji może dojść do spadku importu w związku z rozwojem krajowej produkcji. 

 - Przewiduje się gorsze wyniki unijnego handlu mięsem drobiowym w latach 2013-2022 – wzrost przywozu, spadek eksportu. Jednak w 2022 r.,  UE nadal jednak pozostanie eksporterem netto drobiu, pomimo wzrostu importu o 5,2% i obniżeniu eksportu o 6,8%.

*Wybrane informacje z prezentacji  wygłoszonych podczas Zgromadzenia Ogólnego AVEC w  Walencji (Hiszpania), 19-22 września 2013 r  przez Prezydentów Międzynarodowej Rady Drobiarstwa ( IPC ) i europejskiej organizacji drobiarskiej AVEC oraz z Raportu Rocznego AVEC – 2013’


 

powrót