top

Aktualności

Wspólne problemy unijnych przetwórców mięsa drobiu*


Lista problemów opracowana przez AVEC:
• Dobrostan zwierząt w transporcie:
-  przestrzeganie odpowiednich warunków transportu
- odpowiedni poziom szkoleń dotyczących dobrostanu dla osób obsługujących transport zwierząt
• Dobrostan podczas uboju:
- równoważne metody ogłuszania dla państw trzecich
- implementacja przepisów rozporządzenia nr 1099/2009
• Nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące  bezpiecznej żywności:
- prawo ochrony zdrowia zwierząt
- kontrole urzędowe
• Grypa ptaków
• Kontrola Salmonelli i Campylobacter
• Weryfikacja pakietu higienicznego
• Mięso odkostnione mechanicznie (MOM)**: apel o jasne wytyczne
• Lista dodatków do żywności– propozycja zmian
• Oznaczanie pochodzenia **
- świeże mięso drobiowe
- mięso jako składnik
• Normy handlowe: propozycje zmian
• Badania zlecone przez AVEC: „Ewaluacja konkurencyjności europejskiego biznesu drobiarskiego” – porównanie kosztów w UE i państwach trzecich

• Przegląd najlepszych dostępnych technik dokumentu referencyjnego (BREF)** dla rzeźni (w rzeźniach) – wdrożenie Grupy Roboczej AVEC
• Negocjacje UE ze Stanami Zjednoczonymi w ramach umowy handlowej Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
• Negocjacje z Tajlandią i krajami Mercosur – list wysłany do komisarza D. Ciolos (AGRI) oraz K. De Gucht (HANDEL) w celu podkreślenia wrażliwości naszej branży

*Lista problemów opracowana została na podstawie wystąpienia Federico Felix - prezydenta AVEC oraz hiszpańskiej organizacji drobiarskiej Propollo podczas Zgromadzenia Ogólnego AVEC w Walencji , 19-22 września 2013 r. 
Motto wystąpienia wstępnego: „Kontynuacja sukcesu drobiarstwa – uczyć się od praktyki i badań naukowych.”


** Komentarze własne KIPDiP do niektórych problemów unijnego sektora drobiu:

Ad. MOM
Postulat AVEC o jasne stanowisko dotyczące tego surowca spowodowany jest atakami na ten surowiec. Prowadzone są kampanie medialne mające na celu kojarzenie MOM z niską jakością przetworów mięsnych. Unijni przetwórcy drobiu oczekują, że Komisja Europejska potwierdzi., że dzięki postępowi technologicznemu można uzyskać mięso mechanicznie odkostnione,  które jako produkt mięsny ma właściwości podobne do mięsa mielonego. MOM drobiowy ma poważne znaczenie gospodarcze dla sektora drobiu. Jego roczna unijna produkcja wynosi ok. 700 tys. ton.

Ad. Projekt znakowania mięsa drobiu pochodzeniem
Obecnie Komisja Europejska uruchomiła dyskusję nad projektem rozporządzenia  w sprawie oznaczania krajem pochodzenia mięsa, w tym drobiowego: świeżego, schłodzonego i mrożonego. Prace nad projektem zostały przyspieszone na wniosek Rady z uwagi na skandal z fałszowaniem mięsa wołowego mięsem końskim.
Przepisy te  mają być ustanowione na podstawie art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Konsument ma mieć zapewnione odpowiednie informacje, aby dokonać odpowiedniego wyboru produktu.
W rozumieniu rozporządzenia nr 1169/2011, nazwa, firma lub adres podmiotu na etykiecie nie stanowią wystarczającej informacji w zakresie zdefiniowanym jako: „miejsce pochodzenia” i kraj pochodzenia. W przypadku mięsa drobiu obowiązkowe znakowanie ma celu przekazanie informacji o powiązaniu produktu ze zwierzęciem w systemie identyfikacji podmiotów działających w obrocie tymi produktami.
Krajowa Izba wstępnie zgłosiła do MRiRW  obawy, że rozszerzenie znakowania pochodzenia  mięsa w takim zakresie może stwarzać warunki do nieuprawnionej ochrony rynku przed produktami z innych państw członkowskich i naruszać w ten sposób podstawowe reguły funkcjonowania wspólnego rynku.
Zdaniem Izby, wymogi rozporządzenia nr 1169/2011 powinno spełnić oznaczenie, że mięso drobiowe pochodzi z UE lub spoza UE.   

Ad. BREF dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu.
Komisja Europejska opracowała również projekt nowego dokumentu referencyjnego (BREF) dotyczącego Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu. Dokument ten powstaje jako realizacja wytycznych  nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Zgodnie  z tymi wytycznymi określonymi w art. 13 dyrektywy aktualnie prowadzona jest wymiana informacji między państwami członkowskimi, zainteresowanymi branżami, organizacjami pozarządowymi promującymi ochronę środowiska oraz Komisją. W Polsce dyskusję w tej sprawie prowadzi,  w ramach prac Technicznej Grupy Roboczej ds. intensywnego chowu drobiu o świń,  Departament Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska oraz wskazany przez Krajową Izbę specjalistyczny Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Zakład Kształtowania Środowiska w Obiektach Inwentarskich i Ochrony Powietrza.
Ostateczne wyniki dyskusji zawarte zostaną w dokumencie Konkluzje dotyczące BAT. Dokument ten będzie podstawą do określania parametrów dla instalacji (ferm drobiu) w pozwoleniach zintegrowanych. Wymagania dyrektywy będą wdrożone do krajowego prawa ochrony środowiska.
Projekt tego dokumentu (robocze tłumaczenie) jest dostępny na stronie ministerstwa środowiska - http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=14
powrót