top

Aktualności

Apel COPA-COGECA do Komisji Europejskiej – emisje z rolnictwa.


Plany redukcji emisji  gazów z sektora rolnego doprowadzą do spadku produkcji rolnej w UE.
COPA- COGECA opublikowała 30.10.2013 r. alarmujący komunikat prasowy, w którym ostrzega przed skutkami dla  rolnictwa unijnej polityki mającej na celu  ograniczenie o 30 % emisji  amoniaku.
Pełen tekst komunikatu dostępny w pliku poniżej.

Sekretarz Generalny COPA-COGECA – Pekka Pesonen określił Plany Komisji Europejskiej jako nierealne, nieopłacalne ani nie poparte dowodami naukowymi. Jego zdaniem, Komisja powinna wziąć pod uwagę ograniczenia, które udało się już osiągnąć oraz koszty  inwestycji poniesione w tym zakresie przez sektor rolny. W wyniku tego emisje amoniaku spadły o 22 % w okresie 1990-2009.  Stosowanie się do najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz prace nad projektem projektem dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych dostępnych technik (BERF)*dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (IRPP) w ramach dyrektywy nr 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych (IED) na pewno doprowadzą do dalszych ograniczeń emisji.

Stąd apel o złoty środek w planach KE, uwzględniający opłacalność produkcji rolnej oraz  jej rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. COPA- COGECA uważa, że Komisja Europejska powinna w swoich planach wziąć pod uwagę, że zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 70% do 2050 r.  
  
Nowy BREF* dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu.
Komisja Europejska opracowała projekt nowego dokumentu referencyjnego (BREF) dotyczącego Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu. Dokument ten powstaje jako realizacja wytycznych  nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Zgodnie  z tymi wytycznymi określonymi w art. 13 dyrektywy aktualnie prowadzona jest wymiana informacji między państwami członkowskimi, zainteresowanymi branżami, organizacjami pozarządowymi promującymi ochronę środowiska oraz Komisją. W Polsce dyskusję w tej sprawie prowadzi,  w ramach prac Technicznej Grupy Roboczej ds. intensywnego chowu drobiu o świń,  Departament Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska oraz wskazany przez Krajową Izbę specjalistyczny Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Zakład Kształtowania Środowiska w Obiektach Inwentarskich i Ochrony Powietrza.

Ostateczne wyniki dyskusji zawarte zostaną w dokumencie Konkluzje dotyczące BAT. Dokument ten będzie podstawą do określania parametrów dla instalacji (ferm drobiu) w pozwoleniach zintegrowanych. Wymagania dyrektywy będą wdrożone do krajowego prawa ochrony środowiska.
Projekt tego dokumentu (robocze tłumaczenie) jest dostępny na stronie ministerstwa środowiska -
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=14 .

Komentarz własny KIPDiP

Załączone pliki:

  1. Komunikat COPA COGECA z dnia 30.10.2013 r.
powrót